Akadeemiline test

Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loogiliste seoste loomine ning oskused ja valmisolek etteantud informatsiooni kasutada.

Paljudele Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadele saab kandideerida akadeemilise testi eritingimusega, mis tähendab, et testi sooritamisel vähemalt 65 punktile, on vastuvõtt Tartu Ülikooli sulle tagatud. Kolmel õppekaval on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam.

2023. aastal on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam kolmel õppekaval: arstiteadus, hambaarstiteadus ja psühholoogia. Neile erialadele kandideerides tuleb akadeemiline test sooritada ühel päeval testi toimumiste valikust. Testi saab sooritada ühel aastal ainult ühe korra. 

Akadeemiline test on lisavõimalus kandideerimiseks eritingimusel. Testi lahendamine kevadel vähemalt 65-punktisele tulemusele tagab vastuvõtu enamikule Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe õppekavadele (vt täpsemat nimekirja õppekavadest allpool). 65 punkti piiri ületamise korral ei ole sa enne suvist vastuvõtuperioodi seotud ühegi õppekavaga. Avalduse konkreetse õppekava alusel õppima asumiseks pead esitama avalduste vastuvõtuperioodil juunikuus SAISis. Soovi korral võid esitada ka kaks avaldust, näiteks ühe avalduse õppekavale, millele oled akadeemilise testi tulemusega vastuvõtu taganud, ning teise õppekavale, millele kandideerid riigieksamitega või erialakatsega. 

NB! Kui õppekaval on kehtestatud lävend, siis tagab akadeemilise testi eritingimusel kandideerimine sulle lävendile vastava punktisumma (sõltuvalt õppekava vastuvõtutingimustest kas 80, 85 või 90 punkti) ja seega ka vastuvõtu. Kui õppekaval vastuvõtulävendit ei ole, lisame sinu avaldusele maksimumpunktid (100 punkti).

Parimad testitegijad on oodatud osalema programmis "Talendid Tartusse!".

 

Millal akadeemiline test toimub?

Akadeemiline test toimub 25. märtsil ja 1. aprillil 2023 algusega kell 10.00, 12.00, 14.00 ja 16.00.

Testi saab sooritada Tartu Ülikooli valitud arvutiklassides Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus, Viljandis ja Kuressaares. Kõigile soovijatele on tagatud võimalus testi tegemiseks Tartus, teistes linnades on arvutitöökohtade arv piiratud.

Testi sooritamiseks tuleb end 1.–12. märtsini 2023 registreerida (SAISi sisselogimiseks on vaja Eesti ID-kaarti, Mobiil-ID-d või HarID-d).

Testile registreerimine on lõppenud.
 

Testi tulemus selgub vahetult pärast testi lõpetamist. Kõigi tulemused lisatakse SAISi hiljemalt 14. aprillil 2023.

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava kohustusliku sisseastumiseksamina saab akadeemilist testi sooritada ka 3. juulil. Registreerimine testile toimub 12.-28. juunini SAISis kandideerimisavalduse esitamisel.

Tartu Ülikooli akadeemilist testi kasutab rakenduskõrghariduse õppekavade vastuvõtul Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kahte õppeasutusse kandideerijatel läheb arvesse sama testi tulemus.

 

Akadeemilise testi sisu

Testi ülesanded on probleemülesanded, st etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded hõlmavad

  • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
  • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
  • matemaatiliste probleemide lahendamist.

2023. aastal saab akadeemilist testi sooritada eesti või vene keeles. Test on elektroonne ja seda lahendatakse Tartu Ülikooli arvutiklassides. Testi lahendamiseks on aega 60 minutit ja selle aja jooksul tuleb vastata kuni 40 küsimusele.

Küsimused esitatakse testi käigus ükshaaval, st järgmise küsimuse nägemiseks peab enne vastama eelmisele küsimusele. Juba vastatud küsimuse juurde tagasi minna ei saa, et seda parandada. Seega tuleb testi täitmisel vältida huupi vastamist, iga küsimuse juures tuleb pingutada, et anda õige vastus.

Testi lahendamise käigus saab abivahendina kasutada pliiatsit ja paberit, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine lubatud ei ole.

Eestikeelne testiversioon on adaptiivne, st iga järgmine testi ülesanne valitakse olemasolevast ülesannete pangast lähtuvalt vastusest eelmisele ülesandele. Kui antud vastus on õige, siis järgmine esitatav küsimus on mõnevõrra keerukam, kui vastus on vale, siis järgmine küsimus mõnevõrra lihtsam. Selline ülesannete esitamise loogika võimaldab eristada vastajaid selle alusel, kui keerukaid ülesandeid on nad võimelised lahendama ning sellest lähtuvalt tuletatakse ka testi skoor. Testi tulemuse moodustumisel ei ole niivõrd oluline see kui palju ülesandeid jõutakse vastata, vaid millisele küsimuste keerukuse tasemele jõutakse.

Esitatavate ülesannete arv sõltub ülesannete lahenduste omavahelisest kooskõlast. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui: 1) on saavutatud piisavalt täpne hinnang kandidaadi võimekusele (see võib olla enne kui 60 minutit on täis saanud või 40 ülesannet on esitatud), 2) testi on täidetud 60 minutit (arvesse läheb tulemus selle alusel, millisele keerukuse tasemele kandidaat selleks ajaks jõudis), 3) esitatud on 40 ülesannet. 

Akadeemilise testi näidisülesanded eesti keeles

Akadeemilise testi näidisülesannete vastused

Venekeelne testiversioon on fikseeritud, st kõikidele kandidaatidele esitatakse ülesannete pangast juhuslikus järjekorras 40 ülesannet. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui 1) testi on täidetud 60 minutit või 2) kandidaat on andnud vastuse kõigile 40 ülesandele. Testi tulemus sõltub õigete vastuste koguarvust.

Akadeemilise testi näidisülesanded vene keeles

Akadeemilise testi näidisülesannete vastused

Testi tulemus esitatakse vahemikus 1-100 punkti. Testi tulemuste jaotus sarnaneb normaaljaotusele, kus keskmine ja mediaantulemus on 50 punkti. See tähendab, et vähemalt 51-punktilise tulemuse saavutab ligikaudu 50% testitäitjatest. 65-punktilise tulemuse saavutab oodatavalt 15-20% testitäitjatest. Maksimaalne võimalik tulemus testis on 100 punkti, mille saavutab ootuste kohaselt ligi 2% testitäitjatest. Testi sooritamiseks tuleb vastata vähemalt 10 küsimusele. Kui kandidaat vastab väiksemale arvule küsimustele, siis on tema tulemuseks testil 0 punkti.

NB! Venekeelset testi saab lahendada 2023. aastal viimast korda. Alates 2024. aastast on akadeemiline test ainult eestikeelne.
 

Loe akadeemilise testi kohta 3. märtsi Õpetajatelehest.

 

Millega arvestada testile tulles?

  • Ole toimumiskohas vähemalt 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata.
  • Veendu eelnevalt, kus asub õppehoone, kus sul tuleb testi sooritada. Testi saab lahendada ainult määratud ruumis (vaata registreerimisvormi SAISis). Õige õppehoone leidmisel aitab Google Maps.
  • Võta testile kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Testile lubatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.
  • Lisaks võta kaasa kirjutusvahend märkmete tegemiseks (paber antakse arvutiklassis) ning soovi korral vett.

 

Korduma kippuvad küsimused

Akadeemilist testi saad sooritada sisseastumise aastal ühel korral. Kui sooritad akadeemilise testi märtsis või aprillis ja kandideerid suvel arstiteaduse, hambaarstiteaduse või psühholoogia õppekavale, kus test on kohustuslik vastuvõtutingimus, siis läheb arvesse kevadel sooritatud testi tulemus. Testi sellisel juhul juulis uuesti sooritada ei saa. 

Kuna akadeemilise testi tulemus kehtib ainult sooritamise aastal, siis lubame testi sooritama ainult 12. klassi õpilased ning varem keskhariduse omandanud kandidaadid.  

Vähemalt 65-punktisele tulemusele testi sooritanuna tuleb kandideerimisavaldus soovitud õppekavale õppima asumiseks esitada SAISis 12.-28. juunini 2023. Avaldusvormi lehel "Eritingimused" märgi, et soovid kandideerida akadeemilise testi tulemusega. Pärast avalduse esitamist kontrollib ülikooli töötaja akadeemilise testi tulemust ning lisab avaldusele vastuvõttu tagavad punktid. Kui õppekaval on kehtestatud vastuvõtulävend, siis tagab akadeemilise testi vähemalt 65-punktine tulemus lävendi punktisumma. Kui õppekavale ei ole lävendit kehtestatud, lisatakse kandidaadile maksimumpunktid.

Saad ikka. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavale kandideerimiseks peab akadeemilise testi tulemus olema vähemalt 51 punkti. 

Teiste õppekavade puhul on testi sooritamine märtsis või aprillis üks võimalus Tartu Ülikooli õppima asumiseks. Kui su testi tulemus jäi alla 65 punkti, siis oled oodatud kandideerima riigieksamite/erialakatsete tulemustega. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, leiad õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada ameeriklaste ingliskeelse Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega, mis on sooritatud 2022/2023. õppeaastal (alates septembrist 2022). Akadeemilise testi 65 punktile vastab SAT-i koondtulemus 1190. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekavale kandideerimiseks peab SAT-i koondtulemus olema vähemalt 1010. 

Asendamiseks tuleb SAT-i tulemus tellida CollegeBoardi süsteemist. Tartu Ülikooli kood (recipient code) on 6424. SAT-i tulemuse tellimisest palun teavita ülikooli ka e-kirjaga sisseastumine@ut.ee aadressil. 

Vaata SAT tulemuste ümberhindamise skeemi.

enesehinnang hüpates

Enesehinnang

pilt potentsiaalsest sõbrast, kes on rohelise värviga kaetud

Kuidas leida uusi sõpru? 

students

Doktoriõppe konkursid