Akadeemiline test

Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärk teha kindlaks testitegija valmisolek ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumis omandatud teadmisi, vaid loogiliste seoste loomise suutlikkust ja etteantud informatsiooni kasutamise oskust.

Paljude Tartu Ülikooli esimese astme õppekavade puhul on võimalik teha akadeemiline test. Kui selle tegemisel saadakse vähemalt 65 punkti, on vastuvõtt Tartu Ülikooli tagatud eeldusel, et hiljemalt suviseks kandideerimisavalduse esitamise ajaks on omandatud ka keskharidus. Kolme õppekava puhul on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam.

2024. aastal on akadeemiline test kohustuslik sisseastumiseksam arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava korral. Testi saab teha ühel aastal ainult ühe korra. 

Akadeemiline test on lisavõimalus ülikooli kandideerimiseks. Kui testi lahendamisel saadakse vähemalt 65 punkti, tagab see vastuvõtu Tartu Ülikooli bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppesse enamiku õppekavade puhul (vt täpsemat nimekirja allpool).

Siiski ei tähenda 65 punkti ületamine seda, et ollakse automaatselt mõne õppekavaga seotud. Õppima asumiseks tuleb esitada juunikuus kandideerimise ajal SAIS-is avaldus konkreetse õppekava kohta. Soovi korral võib esitada ka kaks avaldust, näiteks ühe õppekava kohta, mille puhul oled akadeemilise testi tulemusega vastuvõtu taganud, ning teise õppekava kohta, mille puhul kandideerid riigieksamite või erialakatsega. 

NB! Kui õppekaval on lävend, tagab akadeemilise testiga kandideerimine lävendile vastava punktisumma (sõltuvalt vastuvõtutingimustest kas 80, 85, 90 või 92 punkti) ja seega ka vastuvõtu. Kui õppekaval vastuvõtulävendit ei ole, lisame avaldusele maksimumpunktid (100 punkti).

Parimad testitegijad on oodatud osalema programmis „Talendid Tartusse!“.

 

Millal akadeemiline test toimub?

Akadeemiline test on 23. märtsil ja 6. aprillil 2024 kell 10.00, 12.00, 14.00 ja 16.00.

Testi saab sooritada Tartu Ülikooli valitud arvutiklassides Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus, Viljandis ja Kuressaares. Kõigile soovijatele on tagatud võimalus teha testi Tartus, teistes linnades on arvutitöökohtade arv piiratud.

Testi sooritamiseks tuleb end 1.–10. märtsini 2024 registreerida (SAIS-i saab sisse logida Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga).

Testi tulemused avalikustatakse SAIS-is

 • 23. märtsi testi tulemused hiljemalt 25. märtsil 2024 ja
 • 6. aprilli tulemused hiljemalt 8. aprillil 2024.

Vaata tulemust SAISis

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava kohustusliku sisseastumiseksamina saab akadeemilist testi teha ka 1. juulil. Registreerumine  toimub 12.–26. juunini SAIS-is kandideerimisavalduse esitamisel.

Tartu Ülikooli akadeemilist testi kasutab rakenduskõrgharidusõppesse vastuvõtul Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kahte õppeasutusse kandideerijatel läheb arvesse sama testi tulemus.

 

Akadeemilise testi sisu


Testi ülesanded on probleemülesanded, mille puhul tuleb küsimustele vastata etteantud informatsiooni alusel. Ülesanded hõlmavad

 • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
 • ruumiliste ja tasapinnaliste kujundite seaduspärade mõistmist,
 • matemaatiliste probleemide lahendamist.

Akadeemilist testi saab teha eesti keeles. Test on elektroonne ja seda lahendatakse Tartu Ülikooli arvutiklassides. Testi lahendamiseks on aega 60 minutit ja selle  jooksul tuleb vastata 10–40 küsimusele.

Küsimused esitatakse testi käigus ükshaaval, st järgmise küsimuse nägemiseks peab enne vastama eelmisele küsimusele. Juba vastatud küsimuse juurde tagasi minna ei saa, et seda parandada. Seega tuleb testi täitmisel vältida huupi vastamist ja iga küsimuse juures tuleb pingutada, et anda õige vastus.

Testi lahendamisel saab abivahendina kasutada pliiatsit ja paberit, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine ei ole lubatud.

Akadeemiline test on adaptiivne, st iga järgmine ülesanne valitakse olemasolevast ülesannete pangast selle põhjal, milline oli vastus eelmisele ülesandele. Kui  vastus on õige, on järgmine küsimus mõnevõrra keerukam, kui vastus on vale, on järgmine küsimus mõnevõrra lihtsam. Selline ülesannete esitamise loogika võimaldab eristada vastajaid selle alusel, kui keerukaid ülesandeid on nad võimelised lahendama, ja see võimaldab kokku panna ka testitulemuse. Sealjuures ei ole niivõrd oluline,  kui palju ülesandeid jõutakse vastata, kuivõrd see, millise keerukusastmeni jõutakse.

Esitatavate ülesannete arv sõltub ülesannete lahenduste omavahelisest kooskõlast. Test lõppeb kandidaadi jaoks, kui

 1. on saavutatud piisavalt täpne hinnang kandidaadi võimekusele (see võib juhtuda enne 60 minuti täitumist või 40 ülesande esitamist),
 2. testi on täidetud 60 minutit (arvesse läheb tulemus selle alusel, millise keerukusastmeni kandidaat selleks ajaks jõudis) või
 3. esitatud on 40 ülesannet. 

Akadeemilise testi näidisülesanded

Akadeemilise testi näidisülesannete vastused

Testi tulemus esitatakse vahemikus 1–100 punkti. Testi tulemuste jaotus sarnaneb normaaljaotusega, kus keskmine ja mediaantulemus on 50 punkti. See tähendab, et vähemalt 51-punktilise tulemuse saavutab ligikaudu 50% testitäitjatest. 65-punktilise tulemuse saavutab oodatavalt 15–20% testitäitjatest. Suurim võimalik tulemus on 100 punkti. Testi läbimiseks tuleb vastata vähemalt kümnele küsimusele. Kui kandidaat vastab väiksemale arvule küsimustele, on tema tulemuseks 0 punkti.
 

Loe akadeemilise testi kohta 2023. aasta 3. märtsi Õpetajate Lehest.

 

Millega arvestada testile tulles?

 • Testi toimumise arvutiklassi ja kellaaja saad teada pärast registreerumist.
 • Ole toimumiskohas vähemalt 15 minutit enne testi algusaega. Hilinejaid testile ei lubata.
 • Veendu, kus asub õppehoone, kus sul tuleb testi teha. Testi saab lahendada ainult määratud ruumis (vaata registreerimisvormi SAIS-is). Õige õppehoone leidmisel aitab Google Maps.
 • Võta testile kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Testile lubatakse isikut tõendava dokumendi esitamisel.
 • Lisaks võta kaasa kirjutusvahend märkmete tegemiseks (paber antakse arvutiklassis) ja soovi korral vett.

 

Korduma kippuvad küsimused

Akadeemilist testi saab igal aastal teha ühe korra. Kui teed akadeemilise testi märtsis või aprillis ja soovid suvel esitada kandideerimisavalduse arstiteaduse, hambaarstiteaduse või psühholoogia õppekava kohta, kus test on kohustuslik vastuvõtutingimus, läheb arvesse kevadel tehtud testi tulemus. Testi sellisel juhul juulis uuesti teha ei saa.

Kuna akadeemilise testi tulemus kehtib ainult selle tegemise aastal, siis lubame testile ainult 12. klassi õpilased ja varem keskhariduse omandanud kandidaadid.

Kui said testil 65 või rohkem punkti, märgi 12.–26. juunini 2024 SAIS-is esitatava kandideerimisavalduse lehel „Eritingimused“, et soovid kandideerida akadeemilise testi tulemusega. Pärast avalduse esitamist kontrollib ülikooli töötaja akadeemilise testi tulemust ja lisab avaldusele vastuvõttu tagavad punktid. Kui õppekaval on vastuvõtulävend, tagab akadeemilise testi vähemalt 65-punktine tulemus lävendi punktisumma. Kui õppekaval ei ole lävendit, lisatakse kandidaadile maksimumpunktid.

Saad ikka. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava puhul peab akadeemilise testi tulemus olema vähemalt 51 punkti. 

Teiste õppekavade puhul on kevadise testi tegemine vaid üks võimalus Tartu Ülikooli astuda. Kui su testi tulemus jäi alla 65 punkti, siis oled oodatud kandideerima riigieksamite või erialakatsete tulemuste põhjal. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutavad eksamid, leiad õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada ameeriklaste ingliskeelse Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega, mis peab olema tehtud akadeemilisele testile eelnenud 12 kuu jooksul. Akadeemilise testi 65 punktile vastab SAT-i koondtulemus 1190. Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja psühholoogia õppekava puhul peab SAT-i koondtulemus olema vähemalt 1010. 

SAT-i tulemus tuleb tellida CollegeBoardi süsteemist. Tartu Ülikooli kood (recipient code) on 6424. SAT-i tulemuse tellimisest palun teavita ka ülikooli e-posti aadressil sisseastumine@ut.ee

Vaata SAT tulemuste ümberhindamise skeemi.