Skip to main content

Proviisor

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus

Kuni 21. augustini 2022 on avatud registreerumine proviisorite täiendusõppekursusele

 

Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat, 300 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
40
Õppetasu
tasuta

Proviisoriks õppides saad sa Euroopa tasemel haridusele lisaks proviisori kutsetunnistuse, mis tagab sulle kindla töökoha, sest apteekrit vajatakse kõikjal ja alati. Proviisori tööpõld on väga lai ja mitmekülgne. Tartu Ülikoolis saadud diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit. 

„Proviisoriõppe puhul köitis mind laiapõhjalisus ja praktilisus. See on akadeemiline õpe, mis annab ulatuslikud teadmised ravimitest ja tervisest ning tööturul hinnatud praktilised oskused. Ei saa salata, et õpe nõuab pühendumist, sest viie aasta jooksul läbitavate ainete loetelu on väga mitmekülgne, kuid kes on otsustanud selle väljakutse vastu võtta, omandab väärtuslikud teadmised ja väärika kutse. Soovitan proviisori õppekava igaühele, keda huvitavad meditsiiniteadused ning kes on südikas ja soovib neid teadmisi ellu rakendada ning anda oma panuse inimeste tervise hoidmisesse.“ 

Karmen Kaljula, vilistlane

Proviisoridiplomi saamiseks tuleb läbida viieaastane õpe ja seejärel vastab su haridus magistritasemele. Koos kõrgharidusdiplomiga saad proviisorikutse, mis võimaldab asuda kohe pärast lõpetamist erialasele tööle. 

Õppe keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat. Selle toime ja tehnoloogiliste aspektide kohta saad esimesel neljal õppeaastal laiapõhjalised teoreetilised ja praktilised teadmised. 

Õppekavas on suur osakaal meditsiini õppeainetel alates anatoomiast ja lõpetades geneetikaga. Tulevane proviisor õpib keemiat ning teisi loodusteadusi, samuti sotsiaalteadusi, mis seovad ravimi ja ühiskonna ühtseks tervikuks. 

Meie õpe on kursusesüsteemis, sest enne süvateadmiste juurde asumist on vaja läbida kindlas järjestuses ja mahus eeldusained. Umbes kolmveerand õppest on rühmatöö vormis ja ka laboratoorsete tööde osakaal on suur. 

Esimene kursus algab sissejuhatusega erialasse ja farmaatsia ajalooga, samuti teed tutvust proviisori töövõimalustega farmaatsiasektoris jm tervishoius. Järgnevates erialaainetes õpid muu hulgas ravimite tehnoloogiat, keemiat ja looduslikke allikaid, sotsiaalfarmaatsiat ning kliinilist farmaatsiat. 

Kohustuslik õppeaine on veel uurimistöö, kus uurid süvendatult mitmesuguseid farmaatsia- ja tervishoiuteemasid. Töö tulemusi tutvustad avalikul kaitsmisel. 

Viiendal õppeaastal kaitsed uurimistöö. Samuti läbid kuuekuulise apteegipraktika üldapteegis ja väiksemas mahus praktika haiglaapteegis. 

Image

Valdav osa loenguid ja praktikume toimub nüüdisaegse sisustusega farmaatsia instituudis (Nooruse 1) ja Biomeedikumis. Üliõpilaste kasutada on hästi komplekteeritud erialaraamatukogu, kus on valdkonna õpikud ja käsiraamatud. 

Erialaseid täienduskoolitusi ja seminare korraldavad nii meie instituut kui ka Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, kuhu on kutsutud kuulaja ja korraldusmeeskonna abilisena ka üliõpilased. 

Meie üliõpilaste erialaorganisatsioon on Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts ehk TÜRS. Seltsi eesmärk on liita farmaatsiaüliõpilased ja rohuteadlased ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada liikmeskonna teadlikkust, huvi eriala vastu ning laiendada üliõpilaste silmaringi. 

Instituudil on sõlmitud Erasmuse programmi leping rohkem kui kümne ülikooliga, mis võimaldab sul minna üheks semestriks õppima välismaale. 

Image

Pärast lõpetamist on sul teadmised ja oskused tööleasumiseks üld- ja haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, aga ka riigiasutustes ning õppe- ja teadusasutustes. 

Sa ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Euroopaliku ja laiapõhjalise haridusega proviisor saab ülikoolist väärt elukutse ja rohkem kui pooled meie vilistlased asuvad tööle apteegis. 

Võrdselt kümnendik meil hariduse saanud noortest proviisoritest töötab Ravimiametis ja ülikoolis. Hea laboritöö oskus võimaldab tulla sul edukalt toime mitmesugustes analüüsi- ja teaduslaborites. 

Kui valid akadeemilise karjääri, saad õpinguid jätkata nii farmaatsiaeriala kui ka siduserialade doktoriõppes. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

Kandideerimisel tuleb sooritada akadeemiline test, kombineeritud keemia ja füüsika eksam ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Akadeemilise testi toimumise kuupäevad on 19. märts 2022, 2. aprill 2022 ja 4. juuli 2022.

Märtsis ja aprillis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is 1.–10. märtsini 2022.

Juulis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 13.–29. juunini 2022.

 

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks.

Testi ülesanded on probleemülesanded: etteantud informatsiooni alusel tuleb vastata püstitatud küsimusele. Ülesanded võivad hõlmata:

 • diagrammidelt, tabelitest, kaartidelt info leidmist,
 • seaduspärasuste mõistmist ruumilistes ja tasapinnalistes kujundites,
 • teksti mõistmist, sõnavara tundmist ja
 • matemaatiliste probleemide lahendamist.

Testis tuleb lahendada 35–45 ülesannet, testi lahendamiseks on aega 60 minutit. Testi koondtulemus esitatakse 100 punkti süsteemis (1–100). Testi saab sooritada eesti või vene keeles.

Ainukesed lubatud abivahendid testil on pliiats ja paber, mida võib vaja minna märkmete ja arvutuskäikude üleskirjutamiseks. Muude abivahendite kasutamine lubatud ei ole.

  Akadeemilise testi näidisülesanded eesti keeles

  Akadeemilise testi näidisülesanded vene keeles

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada testi Scholastic Aptitude Test (SAT) tulemusega.

Akadeemilist testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja test on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Keemia- ja füüsika komplekseksam toimub 5. juulil 2022 kell 10.00 ja sellele saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 13.–29. juunil 2022.

Komplekseksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles. Komplekseksam kestab kokku 4 tundi.

Komplekseksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Keemia osa eest on võimalik saada kuni 50 punkti ja füüsika osa eest samuti 50 punkti. Komplekseksam on sooritatud, kui eksami tulemus on kahe osa peale kokku vähemalt 51 punkti. Kombineeritud keemia ja füüsika eksami punktid moodustavad 30% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

 

Keemia osa

Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet. Keemia sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning perioodilisustabelit ja lahustuvustabelit (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Alustamas on keemia kursus, mis aitab valmistuda sisseastumiskatseteks.

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.
   

Füüsika osa

Komplekseksami füüsika osa järgib riiklikku ainekava. Eksam koosneb valik- ja vabavastustega küsimusest. Füüsika sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning valemite lehte (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Füüsika sisseastumiseksami näidistöö

Õppematerjalideks on opik.fyysika.ee-s olevad õpikud:

 1. Tempel, E. Füüsika 8. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/36
 2. Paaver, J., Tempel, E. Füüsika 9. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/70
 3. Tarkpea, K., Peil, I. Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/77
 4. Peil, I. Mehaanika. Perioodilised liikumised, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/78
 5. Tarkpea, K., Voolaid, H. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/15 või Murulaid, R. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/61
 6. Reemann, M. Energia, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/40
 7. Paaver, J. Mikro- ja megamaailma füüsika, peatükid 1 ja 2. https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32

Sisseastumisintervjuud toimuvad 07. juulil 2022 ja 08. juulil 2022 algusega kell 9.00 aadressil Nooruse 1, Tartu, ruumides 707, 702 ja 710.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st ja kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus samuti vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • motivatsioon saada arstiks, hambaarstiks või proviisoriks, soov sellel erialal töötada;
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskused (sh eesti keele valdamine kõnes).

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).

Hinnatakse

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks (kuni 50 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti)
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskuseid ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 10% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • akadeemilise testi tulemust 30% ulatuses
 • kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 10% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ja pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus on parem. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Proviisori õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üle-eestilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadil lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulka (mitte ainult ühe klassi arvestuses).

 

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Daisy Volmer
Meditsiiniteaduste valdkond
Farmaatsia instituut
instituudi juhataja, sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor
Nooruse 1-708

Meditsiiniteaduste valdkond
Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat
proviisori integreeritud õppekava programmijuht
Nooruse 1-708
+372 737 5288
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022