Skip to main content

Proviisor

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat, 300 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
40
Õppetasu
tasuta

Proviisoriks õppides saad sa Euroopa tasemel haridusele lisaks proviisori kutsetunnistuse, mis tagab sulle kindla töökoha, sest apteekrit vajatakse kõikjal ja alati. Proviisori tööpõld on väga lai ja mitmekülgne. Tartu Ülikoolis saadud diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit. 

„Proviisoriõppe puhul köitis mind laiapõhjalisus ja praktilisus. See on akadeemiline õpe, mis annab ulatuslikud teadmised ravimitest ja tervisest ning tööturul hinnatud praktilised oskused. Ei saa salata, et õpe nõuab pühendumist, sest viie aasta jooksul läbitavate ainete loetelu on väga mitmekülgne, kuid kes on otsustanud selle väljakutse vastu võtta, omandab väärtuslikud teadmised ja väärika kutse. Soovitan proviisori õppekava igaühele, keda huvitavad meditsiiniteadused ning kes on südikas ja soovib neid teadmisi ellu rakendada ning anda oma panuse inimeste tervise hoidmisesse.“ 

Karmen Kaljula, vilistlane

Õppetöö

Proviisoridiplomi saamiseks tuleb läbida viieaastane õpe ja seejärel vastab su haridus magistritasemele. Koos kõrgharidusdiplomiga saad proviisorikutse, mis võimaldab asuda kohe pärast lõpetamist erialasele tööle. 

Õppe keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat. Selle toime ja tehnoloogiliste aspektide kohta saad esimesel neljal õppeaastal laiapõhjalised teoreetilised ja praktilised teadmised. 

Õppekavas on suur osakaal meditsiini õppeainetel alates anatoomiast ja lõpetades geneetikaga. Tulevane proviisor õpib keemiat ning teisi loodusteadusi, samuti sotsiaalteadusi, mis seovad ravimi ja ühiskonna ühtseks tervikuks. 

Meie õpe on kursusesüsteemis, sest enne süvateadmiste juurde asumist on vaja läbida kindlas järjestuses ja mahus eeldusained. Umbes kolmveerand õppest on rühmatöö vormis ja ka laboratoorsete tööde osakaal on suur. 

Esimene kursus algab sissejuhatusega erialasse ja farmaatsia ajalooga, samuti teed tutvust proviisori töövõimalustega farmaatsiasektoris jm tervishoius. Järgnevates erialaainetes õpid muu hulgas ravimite tehnoloogiat, keemiat ja looduslikke allikaid, sotsiaalfarmaatsiat ning kliinilist farmaatsiat. 

Kohustuslik õppeaine on veel uurimistöö, kus uurid süvendatult mitmesuguseid farmaatsia- ja tervishoiuteemasid. Töö tulemusi tutvustad avalikul kaitsmisel. 

Viiendal õppeaastal kaitsed uurimistöö. Samuti läbid kuuekuulise apteegipraktika üldapteegis ja väiksemas mahus praktika haiglaapteegis. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Valdav osa loenguid ja praktikume toimub nüüdisaegse sisustusega farmaatsia instituudis (Nooruse 1) ja Biomeedikumis. Üliõpilaste kasutada on hästi komplekteeritud erialaraamatukogu, kus on valdkonna õpikud ja käsiraamatud. 

Erialaseid täienduskoolitusi ja seminare korraldavad nii meie instituut kui ka Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, kuhu on kutsutud kuulaja ja korraldusmeeskonna abilisena ka üliõpilased. 

Meie üliõpilaste erialaorganisatsioon on Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts ehk TÜRS. Seltsi eesmärk on liita farmaatsiaüliõpilased ja rohuteadlased ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada liikmeskonna teadlikkust, huvi eriala vastu ning laiendada üliõpilaste silmaringi. 

Instituudil on sõlmitud Erasmuse programmi leping rohkem kui kümne ülikooliga, mis võimaldab sul minna üheks semestriks õppima välismaale. 

Image

Peale lõpetamist

Pärast lõpetamist on sul teadmised ja oskused tööleasumiseks üld- ja haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, aga ka riigiasutustes ning õppe- ja teadusasutustes. 

Sa ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Euroopaliku ja laiapõhjalise haridusega proviisor saab ülikoolist väärt elukutse ja rohkem kui pooled meie vilistlased asuvad tööle apteegis. 

Võrdselt kümnendik meil hariduse saanud noortest proviisoritest töötab Ravimiametis ja ülikoolis. Hea laboritöö oskus võimaldab tulla sul edukalt toime mitmesugustes analüüsi- ja teaduslaborites. 

Kui valid akadeemilise karjääri, saad õpinguid jätkata nii farmaatsiaeriala kui ka siduserialade doktoriõppes. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

Kandideerimisel tuleb sooritada akadeemiline test, kombineeritud keemia ja füüsika eksam ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Akadeemilise testi toimumise kuupäevad on 19.03.2022, 02.04.2022 ja 04.07.2022.

Märtsis ja aprillis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAISis 1.-10. märtsini 2022.

Juulis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAISis koos avalduse esitamisega 13.-29. juunini 2022.

Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiga hinnatakse järgmisi oskusi:

 • loogiline ja matemaatiline mõtlemine;
 • keeleliste väljendusvahendite valdamine;
 • ruumiline ja tasapinnaline mõtlemine. 

Akadeemilise testi lühiversioonis on 45 valikvastustega küsimust. Test koosneb kolmest võrdse kaaluga osast. Igas osas on 15 küsimust. Testi saab sooritada eesti või vene keeles ning selle lahendamiseks on aega 50 minutit. Testi koondtulemus esitatakse 100 punkti süsteemis (0-100). 

Testi osad: 

 • SÕNAVARA. Hinnatakse emakeelse sõnavara valdamist (eesti või vene keel). Ülesanded on seotud erinevate sõnade tähenduse mõistmisega. Tüüpülesandeks on sõnade ja lausete samasuse, vastandlikkuse või analoogia hindamine tähenduse alusel.
 • MATEMAATIKA. Lahendamiseks antakse peast arvutatavad aritmeetika- ja hulgatehetega ülesanded. Tüüpülesanne on üldhariduskooli matemaatikakursuse sõnaline ülesanne.
 • RUUMILINE MÕTLEMINE. Hinnatakse ruumilise ja tasapinnalise ettekujutuse oskust. Ülesanded on seotud pinna- ja ruumilaotustega, seaduspärasustega kujundite jadades.

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada Scolastic Aptitude Test (SAT) tulemusega.

Keemia- ja füüsika komplekseksam toimub 05.07.2022 kell 10.00.

Komplekseksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles. Komplekseksam kestab kokku 4 tundi.

Komplekseksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Keemia osa eest on võimalik saada kuni 50 punkti ja füüsika osa eest samuti 50 punkti. Komplekseksam on sooritatud, kui eksami tulemus on kahe osa peale kokku vähemalt 51 punkti.
Kombineeritud keemia ja füüsika eksami punktid moodustavad 30% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist. 

Keemia osa
Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet. Keemia sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning perioodilisustabelit ja lahustuvustabelit (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.

Füüsika osa
Komplekseksami füüsika osa järgib riiklikku ainekava. Eksam koosneb valik- ja vabavastustega küsimusest. Füüsika sisseastumiseksami osas on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning valemite lehte (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Õppematerjalideks on opik.fyysika.ee-s olevad õpikud:

 1. Tempel, E. Füüsika 8. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/36
 2. Paaver, J., Tempel, E. Füüsika 9. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/70
 3. Tarkpea, K., Peil, I. Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/77
 4. Peil, I. Mehaanika. Perioodilised liikumised, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/78
 5. Tarkpea, K., Voolaid, H. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/15 või Murulaid, R. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/61
 6. Reemann, M. Energia, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/40
 7. Paaver, J. Mikro- ja megamaailma füüsika, peatükid 1 ja 2. https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32

Sisseastumisintervjuud toimuvad 07.07.2022 ja 08.07.2022 algusega kell 9.00 aadressil Ravila 19.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st ja kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus samuti vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • motivatsioon saada arstiks, hambaarstiks või proviisoriks, soov sellel erialal töötada;
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskused (sh eesti keele valdamine kõnes).

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).

Hinnatakse:

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks (kuni 50 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti)
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskuseid ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 10% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • akadeemilise testi tulemust 30% ulatuses
 • kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemust 30% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 10% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus on parem.

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üle-eestilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadil lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulka (mitte ainult ühe klassi arvestuses).
Daisy Volmer
proviisori bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava programmijuht
sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor
737 5287
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 360 EAP 6 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe meditsiiniteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 360 EAP 6 aastat päevaõpe eesti keel