Proviisor

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Autor:
Tartu Ülikool

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat , 300 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
36
Õppetasu
tasuta

Proviisor ehk ravimiteadlane on Eestis ainus koolitatud spetsialist ravimite tootmise alal. Proviisoriks õppides saad peale Euroopa tasemel hariduse ka proviisori kutsetunnistuse, mis tagab kindla töökoha. Proviisori tööpõld on väga mitmekülgne ning Tartu Ülikoolis saadud diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit.

Proviisoriõppes omandad laiapõhjalised teadmised ravimitest, nende disainimisest, tootmisest ja toimest organismist. Proviisor oskab nõustada inimesi sobiva ravimi valimisel ja kasutamisel, lähtudes tema füsioloogiast.

„Ravimiteaduse õppekava suurim eelis on selle laiapõhjalisus. Proviisoriõppe käigus omandatud teadmised biostatistikast tõid mind mulle endalegi ootamatult Ravimiametisse ning farmakoloogia, epidemioloogia, keemia, mikrobioloogia, biokeemia jne on aidanud mul organisatsiooni sees areneda.“

Ott Laius, Ravimiameti peadirektori asetäitja, vilistlane

„Proviisoriks õppimine toob kokku teadusmaailma ning oskused, et hoida ja parandada enda ja oma lähedaste tervist. Proviisorina olen saanud patsiente ravimialaselt nõustada, tudengitele ravimite valmistamist õpetada. Praegu on mul põnev võimalus kujundada ravimite valdkonna arengut ja õigusruumi.“

Laura Viidik, Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik, vilistlane

„Proviisoriõpe andis mulle ainulaadse võimaluse saada eksperdiks ravimite valdkonnas. Proviisor saab olla kasulik nii arstidele haiglas kui tavakodanikele apteegis, töötada Eesti Ravimiametis kui ka ravimiettevõtetes üle maailma – valik on palju laiem, kui esialgu oodata oskasin.“

Kaspar Kaju, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla proviisor, vilistlane

Proviisoridiplomi saamiseks tuleb läbida viieaastane õpe ja seejärel vastab su haridus magistritasemele. Koos kõrgharidusdiplomiga saad proviisorikutse, mis võimaldab asuda kohe pärast lõpetamist erialasele tööle.

Õppekavas on suur osakaal meditsiini õppeainetel alates anatoomiast lõpetades geneetikaga. Meil on päevaõpe, mis hõlmab nii loenguid, seminare kui ka praktikume.

Seminarides kasutatakse simulatsioonimeetodeid, et toetada ravimiinfo tõhusat edastamist ja patsiendi nõustamist. Samuti arenevad sinu meeskonnatöö- ja korraldusoskused, õpid koostama projekte (sh äriplaani) ja raamdokumente ning esitama analüüsitulemusi.

Praktikumides tehakse mitmesuguseid laboritöid, näiteks analüüsitakse ravi- ja abiainete füüsikalisi ja keemilisi omadusi, valmistatakse eri ravimivorme ja preparaate, analüüsitakse taimseid drooge ning käsitletakse ravimiarenduses ja -tootmises kasutatavaid aparaate.

Viiendal õppeaastal ootab sind ees kuuekuune apteegipraktika üldapteegis ja lühem praktika haiglaapteegis. Viimane õppeaasta lõppeb uurimistöö kaitsmisega.

Sinu õppejõud on innukad, energilised ja pikaajalise kogemusega. Nende seas on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlasi ja spetsialiste.

Loe lähemalt proviisori erialal õpetatavate valdkondade kohta.

Image
Õppetöö

Õppetöö toimub valdavalt farmaatsia instituudis (Nooruse 1), aga ka Biomeedikumis, Chemicumis, Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Delta keskuses. Iseseisvaks õppimiseks saad käia farmaatsia instituudi raamatukogus või Tartu Ülikooli raamatukogus. Seal toetavad õppimist vaikne õhkkond ja rühmatööks on võimalik broneerida eraldi ruum.

Farmaatsia instituudis on ajakohase varustusega teaduslabor, kus saab teha põnevaid uuringuid, näiteks katsetada eri tehnoloogiaid ravimite disainiks ja valmistamiseks. Lisaks asub farmaatsia instituudi teaduslaboris bioohutuse teise taseme labor, kus on võimalik uurida inimese ja bakteri rakke ning ravimpreparaatide mõju rakkudele.

Ravimiteaduse üliõpilasi ühendab Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts ehk TÜRS, mille liikmed korraldavad nii erialaseid üritusi, meelelahutuslikke ettevõtmisi kui ka ühiskonna teadlikkust suurendavaid kampaaniaid. TÜRS-i liikmetel on võimalus saada osa rahvusvahelistest konverentsidest, veebiseminaridest ja -töötubadest, sooritada lühiajalist vahetuspraktikat välismaal ning leida kõige selle kaudu uusi tuttavaid üle maailma.

Lisaks saad proviisoriõppe üliõpilasena kandideerida meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogusse või esindada proviisoriõppe üliõpilasi Tartu Ülikooli üliõpilasesinduses.

Image
õppekeskkond

Erialase töö leidmise pärast sa muretsema ei pea, sest oled omandanud euroopaliku laiapõhjalise hariduse, teadmised ja oskused, et asuda tööle üld- või haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, riigi-, õppe- või teadusasutuses.

Tartu Ülikoolist hariduse saanud noortest proviisoritest kümnendik asub tööle Ravimiametisse ja kümnendik jääb ülikooli. Hea laboritöö oskus võimaldab tulla sul edukalt toime mitmesugustes analüüsi- ja teaduslaborites.

Kui valid akadeemilise karjääri, saad jätkata õpinguid nii farmaatsia eriala kui ka siduserialade doktoriõppes.
 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada keemia sisseastumiseksam ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Keemia sisseastumiseksam toimub 04. juulil 2023 kell 10.00 ja sellele saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 12.–28. juunil 2023.

Eksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles.


Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet. Keemia sisseastumiseksamil on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning perioodilisustabelit ja lahustuvustabelit (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.
   

Hindamine

Eksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Eksam on sooritatud, kui eksami tulemus on vähemalt 51 punkti. Keemia eksami punktid moodustavad 50% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 06. juulil 2023 ja 07. juulil 2023 algusega kell 9.00 aadressil Nooruse 1, Tartu, ruumides 702, 707 ja 710.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle keemia sisseastumiseksami tulemus on vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus (sh eesti keele valdamine kõnes);
 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • kutsesobivus.

Sisseastumisintervjuu struktuur

 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi kutsesobivuse ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).
   

Hindamine

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti);
 • kutsesobivust – hoiakute ja väärtuste vastavust elukutse eripäradele (kuni 50 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 20% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • keemia sisseastumiseksami tulemust 50% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 20% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ning võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle keemia sisseastumiseksami tulemus on parem. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

  Proviisori õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on

  • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas (mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.
    

  NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

  Daisy Volmer
  Meditsiiniteaduste valdkond
  Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat
  proviisori integreeritud õppekava programmijuht
  Nooruse 1-708

  Meditsiiniteaduste valdkond
  Farmaatsia instituut
  sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor 0,7 k
  Nooruse 1-628
  +372 737 5284
  Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
  737 5625
  #sisseastumine
  Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
  06.07.2023
  #sisseastumine
  Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
  15.06.2023
  #sisseastumine
  2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
  27.04.2023
  #õppimine #sisseastumine
  Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
  10.04.2023