Proviisor

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat , 300 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
36
Õppetasu
tasuta

Proviisoriks õppides saad sa Euroopa tasemel haridusele lisaks proviisori kutsetunnistuse, mis tagab sulle kindla töökoha, sest apteekrit vajatakse kõikjal ja alati. Proviisori tööpõld on väga lai ja mitmekülgne. Tartu Ülikoolis saadud diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit. 

„Proviisoriõppe puhul köitis mind laiapõhjalisus ja praktilisus. See on akadeemiline õpe, mis annab ulatuslikud teadmised ravimitest ja tervisest ning tööturul hinnatud praktilised oskused. Ei saa salata, et õpe nõuab pühendumist, sest viie aasta jooksul läbitavate ainete loetelu on väga mitmekülgne, kuid kes on otsustanud selle väljakutse vastu võtta, omandab väärtuslikud teadmised ja väärika kutse. Soovitan proviisori õppekava igaühele, keda huvitavad meditsiiniteadused ning kes on südikas ja soovib neid teadmisi ellu rakendada ning anda oma panuse inimeste tervise hoidmisesse.“ 

Karmen Kaljula, vilistlane

Proviisoridiplomi saamiseks tuleb läbida viieaastane õpe ja seejärel vastab su haridus magistritasemele. Koos kõrgharidusdiplomiga saad proviisorikutse, mis võimaldab asuda kohe pärast lõpetamist erialasele tööle. 

Õppe keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat. Selle toime ja tehnoloogiliste aspektide kohta saad esimesel neljal õppeaastal laiapõhjalised teoreetilised ja praktilised teadmised. 

Õppekavas on suur osakaal meditsiini õppeainetel alates anatoomiast ja lõpetades geneetikaga. Tulevane proviisor õpib keemiat ning teisi loodusteadusi, samuti sotsiaalteadusi, mis seovad ravimi ja ühiskonna ühtseks tervikuks. 

Meie õpe on kursusesüsteemis, sest enne süvateadmiste juurde asumist on vaja läbida kindlas järjestuses ja mahus eeldusained. Umbes kolmveerand õppest on rühmatöö vormis ja ka laboratoorsete tööde osakaal on suur. 

Esimene kursus algab sissejuhatusega erialasse ja farmaatsia ajalooga, samuti teed tutvust proviisori töövõimalustega farmaatsiasektoris jm tervishoius. Järgnevates erialaainetes õpid muu hulgas ravimite tehnoloogiat, keemiat ja looduslikke allikaid, sotsiaalfarmaatsiat ning kliinilist farmaatsiat. 

Kohustuslik õppeaine on veel uurimistöö, kus uurid süvendatult mitmesuguseid farmaatsia- ja tervishoiuteemasid. Töö tulemusi tutvustad avalikul kaitsmisel. 

Viiendal õppeaastal kaitsed uurimistöö. Samuti läbid kuuekuulise apteegipraktika üldapteegis ja väiksemas mahus praktika haiglaapteegis. 

Image

Valdav osa loenguid ja praktikume toimub nüüdisaegse sisustusega farmaatsia instituudis (Nooruse 1) ja Biomeedikumis. Üliõpilaste kasutada on hästi komplekteeritud erialaraamatukogu, kus on valdkonna õpikud ja käsiraamatud. 

Erialaseid täienduskoolitusi ja seminare korraldavad nii meie instituut kui ka Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, kuhu on kutsutud kuulaja ja korraldusmeeskonna abilisena ka üliõpilased. 

Meie üliõpilaste erialaorganisatsioon on Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts ehk TÜRS. Seltsi eesmärk on liita farmaatsiaüliõpilased ja rohuteadlased ühtseks akadeemiliseks pereks, hoida alal ja edendada liikmeskonna teadlikkust, huvi eriala vastu ning laiendada üliõpilaste silmaringi. 

Instituudil on sõlmitud Erasmuse programmi leping rohkem kui kümne ülikooliga, mis võimaldab sul minna üheks semestriks õppima välismaale. 

Image

Pärast lõpetamist on sul teadmised ja oskused tööleasumiseks üld- ja haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, aga ka riigiasutustes ning õppe- ja teadusasutustes. 

Sa ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Euroopaliku ja laiapõhjalise haridusega proviisor saab ülikoolist väärt elukutse ja rohkem kui pooled meie vilistlased asuvad tööle apteegis. 

Võrdselt kümnendik meil hariduse saanud noortest proviisoritest töötab Ravimiametis ja ülikoolis. Hea laboritöö oskus võimaldab tulla sul edukalt toime mitmesugustes analüüsi- ja teaduslaborites. 

Kui valid akadeemilise karjääri, saad õpinguid jätkata nii farmaatsiaeriala kui ka siduserialade doktoriõppes. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada keemia sisseastumiseksam ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Keemia sisseastumiseksam toimub 04. juulil 2023 kell 10.00 ja sellele saab registreeruda SAIS-is koos avalduse esitamisega 12.–28. juunil 2023.

Eksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles.


Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet. Keemia sisseastumiseksamil on lubatud kasutada kalkulaatorit (peab sisseastujal endal kaasas olema) ning perioodilisustabelit ja lahustuvustabelit (antakse sisseastujale koos eksamiga).

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.
   

Hindamine

Eksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Eksam on sooritatud, kui eksami tulemus on vähemalt 51 punkti. Keemia eksami punktid moodustavad 50% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 06. juulil 2023 ja 07. juulil 2023 algusega kell 9.00 aadressil Nooruse 1, Tartu, ruumides 702, 707 ja 710.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle keemia sisseastumiseksami tulemus on vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskused (sh eesti keele valdamine kõnes);
 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • kutsesobivus.

Sisseastumisintervjuu struktuur

 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi kutsesobivuseja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).
   

Hindamine

 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskuseid ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti);
 • kutsesobivust – hoiakute ja väärtuste vastavust elukutse eripäradele (kuni 50 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 20% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • keemia sisseastumiseksami tulemust 50% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 20% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel ning võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle keemia sisseastumiseksami tulemus on parem. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Proviisori õppekavale võetakse eritingimusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas (mitte ainult ühe klassi arvestuses) kümne parima hulka.

 

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Daisy Volmer
Meditsiiniteaduste valdkond
Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaat
proviisori integreeritud õppekava programmijuht
Nooruse 1-708

Meditsiiniteaduste valdkond
Farmaatsia instituut
sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor
Nooruse 1-628
+372 737 5284
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägiti, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleti kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
29.06.2022