Geograafia

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
23
Õppetasu
tasuta

Geograafia õppekavas on ühendatud loodus, inimühiskond ja põnev infotehnoloogia. Sa tutvud nii oma eriala klassikaliste teooriatega kui ka kiiresti arenevate valdkondade ja moodsa tehnoloogiaga, näiteks mobiilpositsioneerimise ja geoinformaatikaga. Geograafihariduse omandamisel järel võid töö valida planeerija, keskkonnaeksperdi, geoinformaatiku ja paljude teiste ametite seast. 

„Enim hindan enda õpingute juures seda, et puudus üksluisus. Iga kursus oli justkui pilguheit uude keskkonda, mis pakub uusi väljakutseid ning praktikaid. Nii sain jala ukse vahele erinevatesse valdkondadesse ning kindluse tulevikuks, et võin iga kell vajadusel mobiilse analüütilise arvutitöö vahetada organisatoorse kogukonnatöö või looduses müttamise vastu.“ 

Triin Abrams, AlphaGIS GIS ja kaugseire projektijuht, vilistlane

Geograafiaõpe algab loodus- ja ühiskonnateaduste ning geograafia alusteadmiste omandamisega. Seejärel süvened sa geograafia uurimisvaldkondadesse kõigis kolmes harus:  

 1. geoinformaatika ja kartograafia (maamõõdistamine, paber- ja veebikaartide loomine, ruumianalüüs ja andmetöötlus, geoinfosüsteemid, kaugseire); 
   
 2. inimgeograafia ja regionaalplaneerimine (demograafia, ühiskonna- ja kultuurigeograafia, linna- ja kohaliku arengu planeerimine); 
   
 3. loodusgeograafia ja maastikuökoloogia (kliima, hüdroloogia, maastikud, mullateadus, looduskaitse). 

Oma huvide alusel valid sa ka valikained ja lõputöö teema.  

Loengute kõrval on olulised seminarid ja praktikumid. Meie üliõpilaste hulgas on kõrgelt hinnatud just suvised välipraktikumid ning õppeekskursioonid Eestisse ja lähiriikidesse. 

Image
Õppetöö

Geograafid õpivad esmajoones Vanemuise 46 ajaloolises õppehoones. Lühikese jalutuskäigu kaugusel asuvad kesklinn, ülikooli raamatukogu ja teised õppehooned (näiteks Physicum, Chemicum ja Delta), kuhu viib ka geograafide tee.  

Ülikooliõpingute lahutamatu osa on elu väljaspool loengusaale, sest geograafidel on palju traditsioonilisi üritusi ning eri kursuste ülipilased ja õppejõud suhtlevad tihedalt.  

Organisatsioon EGEA-Tartu ühendab geograafiahuviga aktiivseid üliõpilasi, kes populariseerivad geograafiat kooliõpilaste hulgas, korraldavad kohtumisi tööandjatega ning väljasõite, reisiklubisid ja palju muud. 

Image
õppekeskkond

Bakalaureusekraad tähendab põhjalikke teadmisi nii loodus- ja ühiskonnateadustest kui ka geoinfosüsteemidest. Samuti tunned sa Eesti loodust ja selle piirkondlikke iseärasusi.  

Geograafide tööpõld on lai. Geograafiaharidusega geoinformaatikuid, kartograafe, keskkonnaspetsialiste, planeerijaid ja arendusspetsialiste leiab teiste seas ministeeriumidest, riigiametitest, kohalikest omavalitsustest ja ettevõtetest. Meie vilistlaste tööandjad on näiteks Positium, Regio, Maa-amet, Keskkonnaagentuur ja PRIA. 

Erialateadmiste süvendamiseks oled oodatud geograafia magistriõppesse.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • riigieksamid
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (40%) ja
  • matemaatika riigieksam (60%) või
 • erialakatse (100%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 3. või 4. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Liivi 2 ruumis 126

Erialakatse toimub vestluse vormis.

Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub eesti keele ja/või matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada. Erialakatse tulemust on võimalik asendada arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemusega.

Erialakatse eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja ‐tööks. Kandidaadiga vestluse aeg on orienteeruvalt 15 minutit.

Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas orienteerumisega.
 

Hindamine

Erialakatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine loodusteaduslike ainete baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus‐ ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatset hinnatakse 100-punkti skaalal, pingeritta pääsemiseks peab tulemus olema vähemalt 66 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Geograafia õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust.
 • 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada kuni 5 lisapunkti. Lisapunkte andvad kursused ja MOOC-id:

 • Geoinformaatika (P2TP.TK.065) 2 EAP
 • Linnaplaneerimine (P2TP.TK.089) 3 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Madli-Johanna Maidla
programmijuhti
737 6842
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024