Loodusteadused ja tehnoloogia

Bakalaureuseõpe
Autor:
Karl Oliver Tomson

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. aprill

Lõpeb avalduste vastuvõtt

25. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
6000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
Bioinseneeria instituut pakub parimatele kandidaatidele piiratud koguses stipendiume õppetasu tasumiseks (kodakondsuse piiranguta).

Uuenduslik ingliskeelne bakalaureuseõpe annab sulle laia ülevaate loodus-, täppis- ja tehnikateadustest, sest peale alusteadmiste (mida on tihtilugu puudu) omandamise spetsialiseerud sa ühele kitsamale valdkonnale. Suurt rõhku paneme teoreetiliste teadmiste rakendamisele praktikas ja kuna kitsa eriala valid sa alles pärast kolmandat semestrit, oled sa selleks ajaks saanud nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse ning oskad teha teadlikuma valiku. Õppekava läbimise järel võid jätkata mis tahes loodusteadusliku eriala magistriõppes Eestis või välismaal. 

„Tänapäeva nõudlikus maailmas on vaja dünaamilist lähenemist. Õppekava tugev külg on loodusteaduste ja tehnoloogia põhialuste laialdane tundmaõppimine ning süntees. Ingliskeelne õpe loob rahvusvahelise mõõtme ja edasisteks õpinguteks tugeva aluse.“ 

Ilona Faustova, molekulaarbioloogia kaasprofessor, programmijuht

Õpe on inglise keeles, mis võimaldab muu hulgas omandada erialase ingliskeelse sõnavara. Peamised õppevormid on loengud, seminarid, praktikumid ja iseseisev töö.  

Õpet iseloomustab see, et üliõpilased harjutavad teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas. Seminarides treenid sa ühtlasi aruteluoskust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust.  

Õppekava toetab erialase ettevõtlusega alustamist. Sa saad käia ettevõtluspraktikatel, kus kohtuvad üliõpilased ja nende tööpanust vajavad ettevõtjad.  

Meil töötavad valdkonna parimad õppejõud ja teadlased. Sind õpetavad sellised tunnustatud õppejõud ja oma ala maailma tippspetsialistid nagu näiteks professorid Gholamreza Anbarjafari, Ivo Leito, Mart Loog, Andres Merits ja Mait Metspalu. 

Üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvaheline seltskond avardab üliõpilaste maailmapilti ning annab üleilmse kontaktivõrgustiku kogu eluks. 

Image
Õppetöö

Sa asud õppima ultramoodsates laborikompleksides Maarjavälja linnakus ja kesklinnas. Tartu elurütm ja miljöö toetavad õppimist ning täie rinnaga osalemist üliõpilaselus. Põnevat on palju!  

Juba bakalaureuseõppes saad tutvuda teadusrühmadega ning kui võimalik, osaleda ka nende projektides.  

Samuti võid ühineda võistkonnaga Estonia TUIT, et esitada maailma probleeme lahendav projekt suurimal rahvusvahelisel sünteetilise bioloogia võistlusel iGEM (The International Genetically Engineered Machine). Veel võid osaleda Robotexi võistlusel ja saada meistriks robotite korvpallis.  

Oled teretulnud liituma erialaorganisatsioonidega, mille seas on Bioteaduste Üliõpilaste Selts ja Eesti füüsikaüliõpilaste selts. Uusi tuttavaid ja sõpru teistest valdkondadest tasub otsida akadeemilistest üliõpilasorganisatsioonidest ning korporatsioonidest.  

Image
õppekeskkond

Sa oled oodatud panustama tehnoloogia- ja tööstusettevõtete arengusse Eestis ja mujal. Meie lõpetajad on nõutud näiteks seirekeskustes, tootmisettevõtetes ja laborites tehnoloogiliselt pädeva laboripersonali liikmetena. 

Omandatud laiapõhjaline haridus võimaldab sul teha arukaid ja kaalutletud otsuseid magistrantuuris. Ingliskeelse bakalaureuseõppe lõpetajana on sul suurepärane võimalus jätkata haridusteed paljudel loodusteaduslikel ja tehnoloogilistel erialadel nii Tartu Ülikoolis kui ka teistes tippülikoolides kogu maailmas. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

  • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)
    NB! Ka siis, kui lõpetad kooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel hiljemalt 31. juuliks tõestada, et oled keskhariduse omandanud.
  • tehtud matemaatika riigieksam või saadud selle aine hinne tunnistusele
  • tehtud bioloogia, füüsika või keemia riigieksam või saadud selle aine hinne tunnistusele
  • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

 

Kandidaadi hindamine


Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • matemaatika riigieksami tulemust või ainehinnet tunnistusel 20% ulatuses
  • bioloogia, füüsika või keemia riigieksami tulemust või ainehinnet tunnistusel 20% ulatuses
  • motivatsioonikirja 30% ulatuses
  • sisseastumistesti tulemust 30% ulatuses

Võtame arvesse matemaatika riigieksami tulemust või gümnaasiumiastme matemaatikahinnet lõputunnistusel. Mõlema tulemuse olemasolul läheb arvesse neist parem. Kõik hinded või tulemused teisendame vajaduse korral 100 punkti skaalale. Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

NB! Kui lõpetad gümnaasiumi alles sel suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud gümnaasiumiastme matemaatika hindeid. Selleks tuleb sul SAIS-is avaldusele lisada koolist väljastatud hinneteleht või tõend, kus on kirjas 10. ja 11. klassi lõpuhinded ning 12. klassis kandideerimise ajaks saadud trimestri, veerandi või perioodi hinded. Hinneteleht või tõend peab olema kooli kantseleis digiallkirjastatud.


Iga osa hinnatakse 100-punktisel skaalal ja kandidaadil tuleb saada tulemuseks vähemalt 51 punkti. Motivatsioonikirja eest antav väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. aprillil.

Motivatsioonikirja kirjeldus inglise keeles:

Motivation letter requirements for Science and Technology

Please write a brief motivation letter (in English, maximum of 4 600 characters with spaces) based on the following points:

The bachelor’s programme in Science and Technology has three specialisations:

*genetics and biotechnology
*bioengineering and robotics
*chemistry and materials sciences

1. Which of the three specialisations interests you most and why?

2. Which elective courses would you like to take? (Elective courses need to be chosen from the list of courses of elective module of Science and Technology programme).

3. Why are you particularly interested in this Science and Technology bachelor’s programme?

4. In which role do you see yourself in your future job after completion of the programme and what is your personal motivation to study Science and Technology?

5. How do you plan to implement the skills to be gained from the programme in your future career?

Evaluation criteria:

·         fit between the student’s goals and the programme (40 %)
·         analytical and argumentation skills (40 %)
·         fluency of written English (20 %)

Loodusteaduste ja tehnoloogia õppekava sisseastumiskatse toimub veebis. Testile kvalifitseeruvad kandidaadid, kes on saanud motivatsioonikirja eest positiivse hinde (vähemalt 51 punkti 100 punktist). Testi eesmärk on hinnata kandidaadi teadmisi ja oskusi matemaatikas ja vastavalt kandidaadi valikule kas keemias, bioloogias või füüsikas.

Sisseastumiskatse sooritatakse testid.ut.ee keskkonnas 10.-12. mai 2024. Testile kvalifitseeruvad kandidaadid saavad testi lingi koos kogu vajaliku teabega meili teel. NB! Kandidaatidel on kohustus kontrollida e‐posti teel saadetud sisseastumiskatse juhiseid.

Sisseastumiskatse koosneb kahest osast ja sisaldab kokku 10 küsimust:

1. matemaatika (5 küsimust, 50%)

2. üks järgnevatest ainetest kandidaadi valikul (5 küsimust, 50%): a. bioloogia b. keemia c. füüsika

Test koosneb erinevat tüüpi ülesannetest, näiteks valikvastustega küsimused, paaride sobitamine, lühivastused, numbrilised vastused, essee tüüpi vastused küsimustele. Kandidaadil on testi sooritamiseks aega 105 minutit (matemaatika osa jaoks 60 minutit, teise osa jaoks 45 minutit).

Testi läbiviimisel võib kasutada pliiatsit, paberit, kalkulaatorit, valemitabeleid, lisamaterjale.

Igal kandidaadil on üks katse testi sooritamiseks. Testi ei saa uuesti teha. Internetiühenduse katkemise korral ei saa kandidaat testi uuesti alustada. Enne testi alustamist veenduge, et teil oleks stabiilne internetiühendus.

Hindamiskriteeriumid

Testi eest on võimalik saada kuni 100 punkti (kuni 50 punkti testi esimese ja kuni 50 punkti teise osa eest). Minimaalne positiivne tulemus kummagi osa eest on 26 punkti. Kandidaadile teatatakse testi mõlema osa eest saadud punktid ning punktide üldsumma. Iga üksiku küsimuste kohta tagasisidet ei anta.

 

Eritingimusel kandideerimine

Loodusteadused ja tehnoloogia õppekavale saab kandideerida eritingimusel olümpiaadi või võistluse tulemusega.

Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Ilona Faustova
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatel võimalik saada stipendiumi 300 eurot kuus.

Stipendiumi võivad taotleda bakalaureuseõppe esimese aasta üliõpilased, kes on olnud kolme aasta jooksul üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.–12. klassi arvestuses viie parima hulgas. Täpsed tingimused on statuudis.

#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval toimus haridusteaduste instituudis vestlusring „Õpetajaametist otse ja ausalt“, kus arutlesid õpetajaameti üle õppekava „Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis“ esimese aasta üliõpilane Joonas Asumets, õppekava „Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis“ kolmanda aasta üliõpilane Brigitta Tikku ning õppekava „Klassiõpetaja“ värske vilistlane Elis Tõnisson, kes töötab Tartu Karlova Koolis 1. klassi juhatajana.
14.03.2024
#õppimine #sisseastumine
Teist või enamat korda tasuta õppimise piirangud
25.11.2021