Skip to main content

Hambaarstiteadus

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
5 aastat, 300 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
34
Õppetasu
tasuta

Kaunis naeratus on tervise tunnusmärk ja edu pant ning selle loomisel ja hoidmisel on abiks hambaarst. Eestis saab hambaarstiks õppida ainult Tartu Ülikoolis. Meilt saadud hambaarstidiplomit tunnustatakse kogu Euroopa Liidus. 

„Kõige meeldivam on näha naeratavat inimest. Hambaravi abiga on võimalik tuua teoreetiliste teadmiste, praktiliste oskuste ja vahetu suhtluse abil naeratus näole nii suurtele kui ka väikestele.“ 

Brait Auspere, vilistlane, restauratiivse hambaravi arst-resident (proteetiline hambaravi), Riiamäe hambakliinik, Tartu Ülikooli Kliinikum

Õppetöö

Bakalaureuse- ja magistriõppe päevaõppes on kursuste süsteem: järgmisele kursusele saab minna alles pärast eelmise kursuse edukat läbimist. Kahel esimesel õppeaastal omandab üliõpilane põhiteadmised anatoomiast, bioloogiast, immunoloogiast, füsioloogiast, tervise edendamisest ja paljudest teistest ainetest.

Erialaained jagunevad nelja suure ala vahel:  

 • suu- ja hambahaigused,  
 • suu-, näo- ja lõualuukirurgia,  
 • hammaste proteesimine,  
 • hambahaiguste ennetus, lastestomatoloogia ja ortodontia 

Enne kliiniliste protseduuride tegemist patsientidel harjutavad üliõpilased töövõtteid tehispatsientidel. Hambaraviõpe algab teisel aastal fantoomkursusega, mille käigus õpivad nad hammast puurima mudelitel. Juba järgmise õppeaasta sügisel algavad teraapiapraktikumid, kus osalevad ka patsiendid. Peale põhiõppe praktikumide tuleb läbida assistendi praktika, hambaarsti praktika ja lastehambaravi praktika. 

Põhiõppe loomulik osa on üliõpilaste teadustöö. Õppeperioodi lõpuks peab üliõpilane koostama kirjandusel või patsientidel põhineva uurimisprojekti. Igal aastal saavad ühe uurimistöö autorid esitada oma uurimistulemused Põhjamaade üliõpilaste teadustööde konkursile, mis toimub Kopenhaagenis.

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Meie õppehooned asuvad Tartus aadressidel Puusepa 1a (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliinik) ja Puusepa 8. 

Üliõpilased saavad astuda Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liitu ja ühendus European Dental Student Association võimaldab neil osaleda rahvusvahelistes projektides. Eesti Hambaarstide Liit korraldab koolitusi, kuhu kutsutakse üliõpilasi nii kuulama kui ka korraldusmeeskonda. 

Veel on üliõpilased oodatud stomatoloogiaringi tasuta töötubadesse ning huvitavatesse loengutesse ja infoõhtutele. 

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlane oskab rakendada kõiki põhilisi hambaravimeetodeid. Ta saab hambaarstidiplomi ja õiguse töötada kohe pärast lõpetamist hambaarstina.  

Tartu Ülikooli lõpetanud hambaarste töötab paljudes hambaravikliinikutes nii üldpraktiseerivate hambaarstidena, spetsialistidena kui ka juhatajate ja peaarstidena. Osa vilistlasi asub tööle hambaravitarvikute müügiga tegelevatesse ettevõtetesse. Paljud lõpetajad lähevad tööle Soome, Suurbritanniasse, Saksamaale ja mujale väljapoole Eestit.  

Pärast viieaastast hambaarstiõpet saad jätkata õpinguid residentuuris, et omandada ortodondi, suu-, näo- ja lõualuukirurgi või restauratiivse hambaravi eriarsti kutse. 

Teine võimalus on jätkata pärast hambaarstidiplomi saamist õpet doktorantuuris. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

Kandideerimisel tuleb sooritada akadeemiline test, kombineeritud keemia ja füüsika eksam ning osaleda sisseastumisintervjuul.

Akadeemilise testi toimumise kuupäevad on 19.03.2022, 02.04.2022 ja 04.07.2022.

Märtsis ja aprillis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAISis 1.-10. märtsini 2022.

Juulis toimuvale akadeemilisele testile saab registreeruda SAISis koos avalduse esitamisega 13.-29. juunini 2022.

Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiga hinnatakse järgmisi oskusi:

 • loogiline ja matemaatiline mõtlemine;
 • keeleliste väljendusvahendite valdamine;
 • ruumiline ja tasapinnaline mõtlemine. 

Akadeemilise testi lühiversioonis on 45 valikvastustega küsimust. Test koosneb kolmest võrdse kaaluga osast. Igas osas on 15 küsimust. Testi saab sooritada eesti või vene keeles ning selle lahendamiseks on aega 50 minutit. Testi koondtulemus esitatakse 100 punkti süsteemis (0-100). 

Testi osad: 

 • SÕNAVARA. Hinnatakse emakeelse sõnavara valdamist (eesti või vene keel). Ülesanded on seotud erinevate sõnade tähenduse mõistmisega. Tüüpülesandeks on sõnade ja lausete samasuse, vastandlikkuse või analoogia hindamine tähenduse alusel.
 • MATEMAATIKA. Lahendamiseks antakse peast arvutatavad aritmeetika- ja hulgatehetega ülesanded. Tüüpülesanne on üldhariduskooli matemaatikakursuse sõnaline ülesanne.
 • RUUMILINE MÕTLEMINE. Hinnatakse ruumilise ja tasapinnalise ettekujutuse oskust. Ülesanded on seotud pinna- ja ruumilaotustega, seaduspärasustega kujundite jadades.

Akadeemilise testi tulemust on võimalik asendada Scolastic Aptitude Test (SAT) tulemusega.

Keemia- ja füüsika komplekseksam toimub 05.07.2022 kl 10.00.

Komplekseksam toimub kirjalikult paberil eesti keeles. Komplekseksam kestab kokku 4 tundi.

Komplekseksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis. Keemia osa eest on võimalik saada kuni 50 punkti ja füüsika osa eest samuti 50 punkti. Komplekseksam on sooritatud, kui eksami tulemus on kahe osa peale kokku vähemalt 51 punkti. Kombineeritud keemia ja füüsika eksami punktid moodustavad 30% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Keemia osa
Keemia sisseastumiseksam põhineb põhikooli ja gümnaasiumi riikliku ainekava kohustuslikel kursusustel. Keemia eksam on kirjalik ja sisaldab 10-12 eri tüüpi küsimust või ülesannet.

Keemia põhikooli ainekava
Keemia gümnaasiumi ainekava (kursused: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“)
Keemia sisseastumiseksami näidistöö

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2017), Keemia alused. Maurus, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2019), Anorgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 3. Saar, M. (2014), Keemia alused. Töövihik. Maurus, Tallinn.
 4. Saar, M. (2020), Orgaanilised ained. Maurus, Tallinn.
 5. Saar, M. (2021), Orgaanilised ained. Töövihik. Maurus, Tallinn.

Soovituslikud materjalid:

 1. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. I osa. Avita, Tallinn.
 2. Tamm, L. (2008), Üldine ja anorgaaniline keemia: õpik gümnaasiumile. II osa. Avita, Tallinn.
 3. Tuulmets, A. (2002), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumil , Avita, Tallinn.
 4. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile I osa, Avita, Tallinn.
 5. Tuulmets, A. (2006), Orgaaniline keemia, õpik gümnaasiumile II osa, Avita, Tallinn.
 6. Karolin, L. (2006), Orgaaniline keemia, harjutustik, Avita, Tallinn.
 7. Tamm, L. (2011) Keemia riigieksamite ülesandeid. Soovitusi lahendamiseks, Atlex, Tartu.

Füüsika osa
Komplekseksami füüsika osa järgib riiklikku ainekava. Eksam koosneb valik- ja vabavastustega küsimusest.

Õppematerjalideks on opik.fyysika.ee-s olevad õpikud:

 1. Tempel, E. Füüsika 8. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/36
 2. Paaver, J., Tempel, E. Füüsika 9. klassile, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/70
 3. Tarkpea, K., Peil, I. Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/77
 4. Peil, I. Mehaanika. Perioodilised liikumised, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/78
 5. Tarkpea, K., Voolaid, H. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/15 või Murulaid, R. Elektromagnetism, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/61
 6. Reemann, M. Energia, https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/40
 7. Paaver, J. Mikro- ja megamaailma füüsika, peatükid 1 ja 2. https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/32

Sisseastumisintervjuud toimuvad 07.07.2022 ja 08.07.2022 algusega kl 9.00 aadressil Ravila 19.

Sisseastumisintervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st ja kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus samuti vähemalt 51 punkti 100st. Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 • teadmised õpingutest arstiteaduse, hambaarstiteaduse või proviisori õppekavadel;
 • motivatsioon saada arstiks, hambaarstiks või proviisoriks, soov sellel erialal töötada;
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskused (sh eesti keele valdamine kõnes).

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 1. intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ja õppekava tundmise väljaselgitamiseks (8-9 min).

Hinnatakse:

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks (kuni 50 punkti);
 • õpingute eripärade tundmist (25 punkti);
 • eneseväljendus- ja suhtlemisoskuseid ning eesti keele valdamist (kuni 25 punkti).

Hinde kujunemine: iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus kolme ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena. Sisseastumisintervjuu tulemus on kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu punktid moodustavad 10% kandidaadi vastuvõtu eksamite üldskoorist.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • akadeemilise testi tulemust 30% ulatuses
 • kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemust 30% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 30% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 10% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle kombineeritud keemia ja füüsika eksami tulemus on parem.

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • 11. või 12. klassi õpilasena üle-eestilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadil lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulka (mitte ainult ühe klassi arvestuses).

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine integreeritud õppesse

Rene Kärner
dekanaadi juhataja
737 5325
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021
#sisseastumine
Kindlasti on sul tekkinud palju küsimusi, mõtteid või isegi hirme seoses ülikoolieluga. Ära muretse, sa ei ole selles üksi!  Esmakursuslaste blogist leiad tudengite kogemusi ja lugusid ülikoo…
Jaga
08.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe meditsiiniteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 360 EAP 6 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 360 EAP 6 aastat päevaõpe inglise keel

integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 300 EAP 5 aastat päevaõpe eesti keel