Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis

Bakalaureuseõpe
Autor:
Triin Kirs

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
36
Õppetasu
tasuta

Põhikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekava puhul saad valida viie valdkonna hulgast selle, millele spetsialiseerud. Teisalt annab meie õpe sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade alusel. Õpingute käigus omandatud nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused tulevad kasuks igas ametis.  

„Teadsin, et soovin õppida eesti keelt ja kirjandust, aga õppimine õpetajakoolituses muutis mu väljavaated veelgi praktilisemaks. Sain ühendada mitu minu jaoks olulist valdkonda ning tunnen, et õppisin seda, mis on vajalik. Ja muidugi see meeletu tugi, mida sain õppejõududelt – hindamatu!“ 

Helen Tiisler, vilistlane

Sa saad põhjalikud alusteadmised humanitaar- ja sotsiaalainetest. Lisaks spetsialiseerud sa ühele valdkonnale viiest: eesti keelele ja kirjandusele, inglise ja saksa või vene keelele, inglise keelele, inimeseõpetusele või sotsiaalpedagoogikale. Võid valida kõrvaleriala ka mõnest muust Tartu Ülikooli õppekavast. 

Valitud ainevaldkonna teadmiste kõrval on su õpingud seotud psühholoogia ja pedagoogikaga. Põnevaid ja arendavaid aineid on õppekavas palju, näiteks „Arengupsühholoogia: koolieelne ja kooliiga“, „Suhtlemispsühholoogia baaskursus õpetajale“, „Õpilaste individuaalsed iseärasused“, „Murde- ja noorukiea psühholoogia ja pedagoogika“, „Ettevõtlus ja ettevõtlikkus õpetajatöös“, „Konfliktidega toimetulek koolis“, „Meediaõpetus õpetajale“, „Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis“, „Lastega filosofeerimine“ ning „Õpetaja kõnehääle arendamine ja häälehoid“.

Meie õppevormid on loengud, seminarid ja rühmatööd, peale selle e-õpe ja videoloengud. Õpingute algusest alates saad õpitut harjutada ja kinnistada seminarides ja praktikumides, samuti koolikülastustel ja pikemate koolipraktikate käigus.

Õpe lõpeb pedagoogilise suunitlusega väikesemahulise bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.

Image
Õppetöö humanitaar- ja sotsiaalainete põhikoolis õpetamise erialal

Loengud ja seminarid toimuvad haridusteaduste instituudi renoveeritud õppehoones, mis asub otse Tartu südames Tartu Ülikooli peahoone kõrval aadressil Jakobi 5. Osa õppetööd toimub ülikooli teistes õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast, aga jääb lühikese jalutuskäigu kaugusele. Igal juhul on sulle tagatud nüüdisaegne õppekeskkond ja parimad võimalused enese arendamiseks.

Tudengilinnas Tartus jätkub sulle alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts (HIT), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutuslikke üritusi. 

Image
Õppekeskkond humanitaar- ja sotsiaalainete põhikoolis õpetamise erialal

Sotsiaalpedagoogikale spetsialiseerunud üliõpilasena saad bakalaureuseõppe lõpus sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse. See tähendab, et võid asuda kooli või lasteaeda tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava sotsiaalpedagoogina.

Kui valisid õppekavast mõne muu spetsialiseerumissuuna (nt eesti keel ja kirjandus, inglise ja saksa/vene keel, inglise keel, inimeseõpetus), siis saad lõpetamisel haridusteaduste bakalaureusekraadi. See annab hea võimaluse töötada ametites, mis nõuavad humanitaarvaldkonna teadmisi ja lihtsamaid oskusi. Paljud meie üliõpilased asuvad kooli tööle juba õpingute ajal, sealhulgas abiõpetajana.

Pärast lõpetamist võid jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes. Magistrikraadiga koos saad õpetajakutse (õpetaja, tase 7) ja võimaluse asuda tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava aineõpetajana.

Eesti koolides on headest sotsiaalpedagoogidest ja õpetajatest suur puudus. Omandatud eriala annab tänu sellele sulle kindluse kogu eluks.

Image
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis õppekava

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (40%),
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (40%) ja
 • matemaatika riigieksam (20%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. Ühe või mõlema riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse erialakatset 100% ulatuses. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 3. või 4. juulil 2024 kell 9.00 Tartus aadressil Jakobi 5

Erialakatse toimub paarisintervjuuna, mille eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus tulevaseks tööks õpetajana ja ülevaate saamine üliõpilaskandidaadi arutlus- ja eneseväljendusoskusest. Erialakatse kestab umbes 15 minutit.
 

Hindamine

Erialakatse käigus hinnatakse järgmist: 

 • sobivus tööks õpetajana (erialavaliku põhjendamise sisukus, motivatsioon valitud erialal töötada jm) - 40 punkti
 • arutlus- ja eneseväljendusoskus  (sh hariduselu puudutavatel teemadel) - 60 punkti.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 


Eritingimusel kandideerimine


Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada kuni 5 lisapunkti. Lisapunkte andvad kursused ja MOOC-id:

 • Antiikaja kultuuripärand (P2TP.TK.104) 3 EAP
 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP
 • Inglise keele lugu (P2TP.TK.124) 3 EAP
 • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP
 • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
 • Õpioskused ülikooliks (P2TP.TK.106) 3 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Ranet Rõõmussaar
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Registreeri infotundi

28. mail kl 14 toimub humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis õppekava infotund Zoomis.

Registreeri end infotundi veebivormis.

Lisalugemist

Artikkel "Minust kindlasti õpetajat ei saa", kus instituudi üliõpilased ja vilistlane räägivad oma kogemustest.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024