Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Põhikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekava puhul saad valida viie valdkonna hulgast selle, millele spetsialiseerud. Teisalt annab meie õpe sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade alusel. Õpingute käigus omandatud nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused tulevad kasuks igas ametis.  

„Teadsin, et soovin õppida eesti keelt ja kirjandust, aga õppimine õpetajakoolituses muutis mu väljavaated veelgi praktilisemaks. Sain ühendada mitu minu jaoks olulist valdkonda ning tunnen, et õppisin seda, mis on vajalik. Ja muidugi see meeletu tugi, mida sain õppejõududelt – hindamatu!“ 

Helen Tiisler, vilistlane

Sa omandad põhjalikud alusteadmised humanitaar- ja sotsiaalainetest ning lisaks spetsialiseerud ühele valdkonnale viiest. Valida on eesti keel ja kirjandus, inglise ja saksa (või vene) keel, inglise keel, inimeseõpetus ning sotsiaalpedagoogika.  

Kui soovid mitmekülgsemat õpet, vali kõrvaleriala mõnest muust Tartu Ülikooli õppekavast. 

Valitud ainevaldkonna teadmiste kõrval on õpingud seotud psühholoogia ja pedagoogikaga. Tänu sellele saad sa teadmised karjääriplaneerimisest, meediast, kommunikatsioonist ja e-õppest.  

Meie õppevormid on loengud, seminarid, e-õpe, videoloengud ja rühmatööd.  

Õpingute algusest peale saad loengutes ja seminarides õpitut harjutada praktikumides, samuti koolikülastustel ja pikemate koolipraktikate raames.  

Õpe lõpeb pedagoogilise suunitlusega bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.  

Image

Loengud ja seminarid toimuvad nii haridusteaduste instituudi vast renoveeritud õppehoones, mis asub otse Tartu südames Jakobi 5, kui ka teistes ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Igal juhul on sulle tagatud nüüdisaegne õppekeskkond ja parimad võimalused enese arendamiseks.  

Tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab MTÜ Noore õpetaja huviklubi (NÕHK), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutuslikke üritusi. 

Image

Sotsiaalpedagoogikale spetsialiseerunud üliõpilane saab bakalaureuseõppe lõpus sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse ja võib asuda tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava sotsiaalpedagoogina.  

Teiste suundade üliõpilased võivad töötada ametites, mis nõuavad humanitaarvaldkonna teadmisi ja lihtsamaid oskusi ning jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes. Magistriõppe järel on sul võimalus omandada õpetajakutse ja asuda tööle põhikooli või gümnaasiumi aineõpetajana.  

Koolides on headest sotsiaalpedagoogidest ja õpetajatest suur puudus ning omandatud eriala annab tänu sellele sulle kindluse kogu eluks.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 4. ja 5. juulil 2023 algusega kell 9.00 aadressil Jakobi 5, Tartus.

Erialakatse toimub vestluse vormis välja toodud teemade raames ja kestab umbes 15 minutit.

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi: 

 • valmisolek erialaõpinguteks ja jätkuõpinguteks magistriõppes; 
 • motivatsioon ja sobivus tööks õpetajana/sotisaalpedagoogina ning valmisolek tööks laste ja noortega; 
 • orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes; 
 • arutlus- ja eneseväljendusoskus.
   

Hindamine

Erialakatset hindab komisjon lähtudes järgmistest kriteeriumitest:

 • valmisolek erialaõpinguteks (25p)
 • huvi, motiveeritus ja sobivus/eeldused tööks õpetajana/sotsiaalpedagoogina (25p)
 • orienteerumine hariduselu puudutavas temaatikas (25p)
 • arutlus- ja eneseväljendusoskus (25p)

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 30% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust 30% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tartu Ülikooli Teaduskooli ja valdkondade kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada (kuni 5 punkti):

 • Antiikaja kultuuripärand (P2TP.TK.104) 3 EAP
 • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP
 • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP
 • Inglise keele lugu (P2TP.TK.124) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Ranet Rõõmussaar
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägime, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleme kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi. Messialal saab tutvuda ülikooli rohkete võimalustega.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022