Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
40
Õppetasu
tasuta

Põhikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekava puhul saad valida viie valdkonna hulgast selle, millele spetsialiseerud. Teisalt annab meie õpe sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade alusel. Õpingute käigus omandatud nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused tulevad kasuks igas ametis.  

„Teadsin, et soovin õppida eesti keelt ja kirjandust, aga õppimine õpetajakoolituses muutis mu väljavaated veelgi praktilisemaks. Sain ühendada mitu minu jaoks olulist valdkonda ning tunnen, et õppisin seda, mis on vajalik. Ja muidugi see meeletu tugi, mida sain õppejõududelt – hindamatu!“ 

Helen Tiisler, vilistlane

Sa omandad põhjalikud alusteadmised humanitaar- ja sotsiaalainetest ning lisaks spetsialiseerud ühele valdkonnale viiest. Valida on eesti keel ja kirjandus, inglise ja saksa (või vene) keel, inglise keel, inimeseõpetus ning sotsiaalpedagoogika.  

Kui soovid mitmekülgsemat õpet, vali kõrvaleriala mõnest muust Tartu Ülikooli õppekavast. 

Valitud ainevaldkonna teadmiste kõrval on õpingud seotud psühholoogia ja pedagoogikaga. Tänu sellele saad sa teadmised karjääriplaneerimisest, meediast, kommunikatsioonist ja e-õppest.  

Meie õppevormid on loengud, seminarid, e-õpe, videoloengud ja rühmatööd.  

Õpingute algusest peale saad loengutes ja seminarides õpitut harjutada praktikumides, samuti koolikülastustel ja pikemate koolipraktikate raames.  

Õpe lõpeb pedagoogilise suunitlusega bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.  

Image
tudengid

Loengud ja seminarid toimuvad nii haridusteaduste instituudi vast renoveeritud õppehoones, mis asub otse Tartu südames Jakobi 5, kui ka teistes ülikooli õppehoonetes, mille asupaik sõltub sinu valitud erialast. Igal juhul on sulle tagatud nüüdisaegne õppekeskkond ja parimad võimalused enese arendamiseks.  

Tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab MTÜ Noore õpetaja huviklubi (NÕHK), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutuslikke üritusi. 

Image
õppekeskkond

Sotsiaalpedagoogikale spetsialiseerunud üliõpilane saab bakalaureuseõppe lõpus sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse ja võib asuda tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava sotsiaalpedagoogina.  

Teiste suundade üliõpilased võivad töötada ametites, mis nõuavad humanitaarvaldkonna teadmisi ja lihtsamaid oskusi ning jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes. Magistriõppe järel on sul võimalus omandada õpetajakutse ja asuda tööle põhikooli või gümnaasiumi aineõpetajana.  

Koolides on headest sotsiaalpedagoogidest ja õpetajatest suur puudus ning omandatud eriala annab tänu sellele sulle kindluse kogu eluks.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 3. ja 4. juulil 2024 algusega kell 9.00 aadressil Jakobi 5, Tartu.


Erialakatse toimub paarisintervjuuna, mille eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus tulevaseks tööks õpetajana ja ülevaate saamine üliõpilaskandidaadi arutlus- ja eneseväljendusoskusest. Erialakatse kestab umbes 15 minutit.
 

Hindamine

Erialakatse käigus hinnatakse järgmist: 

 • sobivus tööks õpetajana (erialavaliku põhjendamise sisukus, motivatsioon valitud erialal töötada jm) - 40 punkti
 • arutlus- ja eneseväljendusoskus  (sh hariduselu puudutavatel teemadel) - 60 punkti.

Erialakatset hinnatakse 100-punktisüsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 40% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses
 • matemaatika riigieksami tulemust 20% ulatuses

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik saada kandideerimisel lisapunkte (kuni 5 punkti):

 • Antiikaja kultuuripärand (P2TP.TK.104) 3 EAP
 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP
 • Inglise keele lugu (P2TP.TK.124) 3 EAP
 • Keeleteaduse alused (P2TP.TK.030) 3 EAP
 • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
 • Õpioskused ülikooliks (P2TP.TK.106) 3 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Ranet Rõõmussaar
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
Õppekorraldustalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A129
+372 737 6447
+372 5884 5002 (6447)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021