Autor:
Andres Tennus

Rektori valimised

Tartu Ülikooli rektori valimised toimuvad 20. aprillil kell 12 ülikooli aulas. Ülikooli rektori valib viieks aastaks valimiskogu. Rektor astub ametisse 1. augustil.

Rektori valimisi reguleerib rektori valimise reglement

Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning nõukogu ja senati otsuste alusel kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu. Muu hulgas esindab rektor ülikooli ning teeb ülikooli nimel tehinguid seaduse ja ülikooli põhikirjaga antud volituste ulatuses. Rektoril on ühekordne vetoõigus senati määruse või otsuse suhtes.

31. oktoobril 2022 kinnitas Tartu Ülikooli nõukogu rektori valimise reglemendi ja moodustas viieliikmelise valimiskomisjoni.

11. jaanuaril kuulutas valimiskomisjoni esimees Raili Marling valimised avalikult välja Postimehes, Eesti Ekspressis ja Eesti Päevalehes. Kandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professoriks. Kandidaate võivad esitada valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus. Kandidaadi esitamiseks tuleb valimiskomisjonile saata kirjalik esildis koos kandidaadi tutvustusega ja kandidaadi kirjalik nõusolek kandideerimiseks.

13. märtsil registreeris Tartu Ülikooli rektori valimisteks moodustatud komisjon rektorikandidaatideks professor Toomas Asseri, professor Raul Eametsa ja professor Jaak Vilo.

27. märtsil kell 18.30 kohtuvad rektorikandidaadid üliõpilasesindajate ja üliõpilastega (Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskus, W. Struve 1). 

4. aprillil kell 15 toimub ülikooli aulas rektorikandidaatide avalik väitluskoosolek, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Rektorikandidaatide kohtumised valdkondadega:  

 • 5. aprillil kell 16 loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (Omicum, Riia 23b–105); 

 • 10. aprillil kell 16 meditsiiniteaduste valdkonnas (L. Puusepa 8, A. Linkbergi auditoorium);   

 • 12. aprillil kell 13 humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas (Pärimusmuusika Ait, Viljandi); 

 • 13. aprillil kell 13 sotsiaalteaduste valdkonnas (Jakobi 2–226 ringauditoorium). 

Rektorikandidaatide kohtumised valdkondades on avatud kõigile valdkonna töötajatele ja üliõpilastele.

Hiljemalt 6. aprillil võtavad nõukogu ja senat seisukoha kandidaatide suhtes. Valimiskomisjon teatab nõukogu ja senati seisukoha valimiskogule esimesel võimalusel.

Hiljemalt 13. aprillil kinnitab valimiskomisjon valimiskogu liikmete nimekirja.

20. aprillil kell 12 toimub ülikooli aulas valimiskoosolek, mida juhib valimiskomisjoni esimees ja sellel osalevad vaid valimiskogu liikmed.

1. augustil astub rektor ametisse.

Rektori inauguratsioonitseremoonia ja ametivande andmise kuupäev on selgumisel.

Professor Toomas Asser

Professor Raul Eamets

Professor Jaak Vilo

Nõukogu rõhutas rektori valimise reglementi kinnitades, et ülikool vajab juhti, kes suudab ja soovib panustada Eesti rahvusülikooli eestvedamise kõrval ka kogu Eesti ühiskonna ning Eesti ja Euroopa kõrghariduse- ja teadusarendustegevuse arengusse. Tartu Ülikooli rektoriks kandideerijalt oodatakse varasemat silmapaistvat tegevust õppe- ja teadusarendustöös ning akadeemilise liidrina. Sobiv kandidaat on tõestanud end kogenud ja inspireeriva juhina, ta on eestkõneleja ja eestvedaja, tulevane ülikooli visiooni ja strateegiliste liikumissuundade seadja.

Nõukogu ootab rektoriks pürgijalt strateegilise juhtimise pädevusi, läbirääkimisoskusi, võimekust otsuste langetamisel ja elluviimisel. Tunnustatud arvamusliidrina on ta avalikkuses nähtav ja valmis võtma vastutust ülikooli esindamisel suhetes ühiskonna, riigiasutuste ja rahvusvahelise kogukonnaga, et hoida ülikooli jätkuvalt Eesti parima ja ühe Põhja-Euroopa parima ülikoolina.

1. Rektor suhtub üliõpilastesse kui kolleegidesse: 

 • toetab TÜÜE arengukavas nimetatud missiooni; 
 • rõhutab üliõpilaste (sh välistudengid, erivajadustega tudengid) suurema kaasatuse vajadust; 
 • on avatud uutele projektidele koostöös TÜÜE-ga; 
 • toetab inimlikku suhtlust ning mõistmist õppejõudude ja tudengite vahel. 

2. Rektor toetab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse kõrghariduse rahastamise seisukohti: 

 • avaldab avalikult oma toetust ja töötab selle nimel, et seisukohad riiklikul tasemel omaks võetaks; 
 • pooldab samadel alustel tasuta kõrghariduse omandamise võimalust; 
 • aitab kaasa vajaduspõhise õppetoetuse ja riigi määratud tulemusstipendiumite fondi suurendamisele; 
 • seisab Tartu Ülikooli nõukogus investeerimisotsuste eest, millega võimaldatakse ühiselamutes paremaid olmetingimusi ja luuakse õppehoonetes kvaliteetsem õppekeskkond. 

3. Rektor teeb tööd selle nimel, et parandada olemasolevate õppekavade kvaliteeti: 

 • seisab hea selle eest, et õppekavu arendataks järjepidevalt ja mõtestatult, arvestades üliõpilaste tagasisidet; 
 • rõhutab õppejõududele, et nende sisukas tagasiside on vajalik üliõpilaste paremaks arenguks; 
 • toetab Tartu Ülikoolis õppemeetodite parandamist ja ajakohaste meetodite juurutamist. 

4. Rektor aitab lõimida valdkondadeülest kestliku ühiskonna ideed igapäevase õppe- ja teadustööga: 

5. Rektor seisab ülikooli suurima vara – oma töötajate – heaolu eest:  

 • kannab hoolt selle eest, et ülikooli töötajatel oleks olemas vajalikud vahendid ja tugi parima õppe- ja teadustöö tegemiseks. 
#rektori valimised

Tartu Ülikooli rektori kandidaatide väitluskoosolek

4. aprillil kell 15.00 toimub ülikooli aulas rektorikandidaatide väitluskoosolek.
#rektori valimised

Professor Toomas Asser

16. veebruaril 2023 esitas Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu professor Toomas Asseri Tartu Ülikooli rektori kandidaadiks.
#rektori valimised

Professor Jaak Vilo

9. veebruaril 2023 esitas Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu Tartu Ülikooli rektori kandidaadiks professor Jaak Vilo.