Autor:
Andres Tennus

Rektori valimised

Tartu Ülikooli rektori valimised toimusid 20. aprillil ülikooli aulas. 292-liikmeline valimiskogu valis 168 häälega Tartu Ülikooli rektoriks neurokirurgia professori Toomas Asseri. Rektor astub ametisse 1. augustil.

Rektori valimisi reguleerib rektori valimise reglement

Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning nõukogu ja senati otsuste alusel kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu. Muu hulgas esindab rektor ülikooli ning teeb ülikooli nimel tehinguid seaduse ja ülikooli põhikirjaga antud volituste ulatuses. Rektoril on ühekordne vetoõigus senati määruse või otsuse suhtes.

 

31. oktoobril 2022 kinnitas Tartu Ülikooli nõukogu rektori valimise reglemendi ja moodustas viieliikmelise valimiskomisjoni.

11. jaanuaril kuulutas valimiskomisjoni esimees Raili Marling valimised avalikult välja Postimehes, Eesti Ekspressis ja Eesti Päevalehes. Kandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professoriks. Kandidaate võivad esitada valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus. Kandidaadi esitamiseks tuleb valimiskomisjonile saata kirjalik esildis koos kandidaadi tutvustusega ja kandidaadi kirjalik nõusolek kandideerimiseks.

13. märtsil registreeris Tartu Ülikooli rektori valimisteks moodustatud komisjon rektorikandidaatideks professor Toomas Asseri, professor Raul Eametsa ja professor Jaak Vilo.

27. märtsil kell 18.30 kohtusid rektorikandidaadid üliõpilasesindajate ja üliõpilastega (Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskus, W. Struve 1). 

4. aprillil kell 15 toimus ülikooli aulas rektorikandidaatide avalik väitluskoosolek. Väitlus on järelvaadatav UTTV-s

Rektorikandidaatide kohtumised valdkondadega:  

 • 5. aprillil kell 16 loodus- ja täppisteaduste valdkonnas (Omicum, Riia 23b–105); 

 • 10. aprillil kell 16 meditsiiniteaduste valdkonnas (NB! asukoha muutus: Biomedicum, Ravila 19–1006);   

 • 12. aprillil kell 13 humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas (Pärimusmuusika Ait, Viljandi); 

 • 13. aprillil kell 13 sotsiaalteaduste valdkonnas (Jakobi 2–226 ringauditoorium). 

Rektorikandidaatide kohtumised valdkondades on avatud kõigile valdkonna töötajatele ja üliõpilastele.

Kandidaadid tutvustasid TÜ senati 31. märtsi istungil ja TÜ nõukogu 3. aprilli istungil oma seisukohti ja vastasid küsimustele. Nii senat kui ka nõukogu leidsid, et kõik kolm kandidaati sobivad rektori ametikohale.

13. aprillil kinnitas valimiskomisjon 292-liikmelise valimiskogu nimekirja.

20. aprillil kell 12 toimus ülikooli aulas valimiskoosolek, mida juhtis valimiskomisjoni esimees ja sellel osalesid vaid valimiskogu liikmed. Valimiskogu valis 168 häälega Tartu Ülikooli rektoriks neurokirurgia professori Toomas Asseri. 

1. augustil astub rektor ametisse.

Rektori inauguratsioonitseremoonia ja ametivande andmise kuupäev on selgumisel.

Toomas Asser
Professor Toomas Asser
Raul Eamets
Professor Raul Eamets
Jaak Vilo
Professor Jaak Vilo

Nõukogu rõhutas rektori valimise reglementi kinnitades, et ülikool vajab juhti, kes suudab ja soovib panustada Eesti rahvusülikooli eestvedamise kõrval ka kogu Eesti ühiskonna ning Eesti ja Euroopa kõrghariduse- ja teadusarendustegevuse arengusse. Tartu Ülikooli rektoriks kandideerijalt oodatakse varasemat silmapaistvat tegevust õppe- ja teadusarendustöös ning akadeemilise liidrina. Sobiv kandidaat on tõestanud end kogenud ja inspireeriva juhina, ta on eestkõneleja ja eestvedaja, tulevane ülikooli visiooni ja strateegiliste liikumissuundade seadja.

Nõukogu ootab rektoriks pürgijalt strateegilise juhtimise pädevusi, läbirääkimisoskusi, võimekust otsuste langetamisel ja elluviimisel. Tunnustatud arvamusliidrina on ta avalikkuses nähtav ja valmis võtma vastutust ülikooli esindamisel suhetes ühiskonna, riigiasutuste ja rahvusvahelise kogukonnaga, et hoida ülikooli jätkuvalt Eesti parima ja ühe Põhja-Euroopa parima ülikoolina.

1. Rektor suhtub üliõpilastesse kui kolleegidesse: 

 • toetab TÜÜE arengukavas nimetatud missiooni; 
 • rõhutab üliõpilaste (sh välistudengid, erivajadustega tudengid) suurema kaasatuse vajadust; 
 • on avatud uutele projektidele koostöös TÜÜE-ga; 
 • toetab inimlikku suhtlust ning mõistmist õppejõudude ja tudengite vahel. 

2. Rektor toetab Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse kõrghariduse rahastamise seisukohti: 

 • avaldab avalikult oma toetust ja töötab selle nimel, et seisukohad riiklikul tasemel omaks võetaks; 
 • pooldab samadel alustel tasuta kõrghariduse omandamise võimalust; 
 • aitab kaasa vajaduspõhise õppetoetuse ja riigi määratud tulemusstipendiumite fondi suurendamisele; 
 • seisab Tartu Ülikooli nõukogus investeerimisotsuste eest, millega võimaldatakse ühiselamutes paremaid olmetingimusi ja luuakse õppehoonetes kvaliteetsem õppekeskkond. 

3. Rektor teeb tööd selle nimel, et parandada olemasolevate õppekavade kvaliteeti: 

 • seisab hea selle eest, et õppekavu arendataks järjepidevalt ja mõtestatult, arvestades üliõpilaste tagasisidet; 
 • rõhutab õppejõududele, et nende sisukas tagasiside on vajalik üliõpilaste paremaks arenguks; 
 • toetab Tartu Ülikoolis õppemeetodite parandamist ja ajakohaste meetodite juurutamist. 

4. Rektor aitab lõimida valdkondadeülest kestliku ühiskonna ideed igapäevase õppe- ja teadustööga: 

5. Rektor seisab ülikooli suurima vara – oma töötajate – heaolu eest:  

 • kannab hoolt selle eest, et ülikooli töötajatel oleks olemas vajalikud vahendid ja tugi parima õppe- ja teadustöö tegemiseks. 
Valimiskogu
Valimiskogu liikmed
Valimiskomisjon
Valimiskomisjon