Autor:
Aitel Käpp

Targa majanduse kiirendi 2022

2022. aasta tõi Tartu Ülikoolile mitmeid uusi väljakutseid ettvõtluskoostöö vallas. Aasta-aastalt on kasvanud Eesti ettevõtete teadusmahukus ja vajadus ülikoolide kompetentside järele. Samuti on iduettevõtete ökosüsteem suunanud oma pilgud teadusmahukate ettevõtete suunas, millest tulenevalt oodatakse aktiivsemat teadusideede ülikoolist välja suunamist. 

Möödunud aasta tõstis esiplaanile ülikooli rolli uute teadusmahukate iduettevõtete asutajana. Sellest tulenavalt on uueks, 2023. aastaks, meie eesmärk valmistada vähemalt neli uut ettevõtete ette, et nad oleksid aasta jooksul valmis erainvestorite raha kaasama. 

Teine oluline fookus 2023. aastaks on suurendada koostöö mahtu juba tegutsevate ettevõtetega. Selleks oleme ülikoolis eesmärgiks võtnud paremini ja suuremas mahus vahendada Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustöö toetusmeetmeid, mis mõeldud teadusasutuste ja ettevõtete vahelieks koostööks. 

14,9 miljoni euro

väärtuses teadus- ja arendustöö tellimusi avalikult ja erasektorilt aastal 2022.

Ülikool müüs 2022. aastal teadus- ja arendustöö teenuseid 2,9 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem.

Image
EIK stat

5 uut hargettevõtet

Murrifier, SoftRobot, UpCatalyst, Gearbox Biosciences, RedoxNRG

Kokku on ülikoolil 61 tegutsevat hargettevõtet, kus töötab enam kui 700 inimest. Aastal 2021 oli nende ettevõtete käive kokku 136 milj eurot

 

Enim on TÜ hargettevõtteid IT ja robootika ning biotehnoloogia valdkonnas.

Image
EIK stat

TÜ kaitseb 26 leiutist

Leiutisi kaitseb 29 riigis 84 patenti ja patenditaotlust.

 

Image
EIK stat

 

Enim kaitsedokumente on ülikooli leiutistel biotehnoloogia ning toidu ja tervishoiu valdkonnas. Oluliselt kasvab ka uudeste materjalide osa, kus põhirõhk on uudsete energeetikarakenduste lähteainetes.

Image
EIK stat

Osalus ettevõttes UpCatalyst

2022. aastal tegi UniTartu Ventures esimese tehingu omandades ülikooli intellektuaalomandi vastu osaluse ettevõttes UpCatalyst.

UpCatalyst toodab õhus leiduvast süsihappegaasist süsinikmaterjale energiatööstusele. 

Image
EIK stat

2022. aastal avaliku- ja erasektoriga sõlmitud teadus- ja arendustöö teenuslepingute maht oli kokku 14,9 miljonit eurot, mida on ligi 24% enam kui aasta varem. Summade järgi suurimad teadus- ja arendustöö tellijad olid Keskkonnaministeerium, Utilitas Wind OÜ ja Eesti Energia AS. 

Keskkonnaministeerium tellis TÜlt suuremahulise kalandussektori uuringu andmete kogumise. Eesti Energia ning Utilitas Wind tellisid merepõhja ja –elustikuga seotud uuringuid võimalike meretuuleparkide rajamiseks Liivi lahes.   

2022. aastal realiseerusid mitmed EASi rakendusuuringute programmi poolt rahastatud koostöölepingud ülikooliga. Kokku tõi see programm ülikooli ettevõtete tellimusi 1,45 miljoni euro väärtuses. Võrdluseks 2021. aastal kui meede alles käivitati jõudis ülikooli üks tellimus summas 169 000 eurot. Antud meede on Eesti ettevõtetele kõige suuremahulisem tootearenduse toetus. See ei asenda küll ülikooli jaoks varasemalt ETAGi poolt rakendatud NUTIKA meedet, mis näiteks tõi veel 2020. aastal ülikooli ligi 2,4 miljoni euro väärtuses Eesti ettevõtete tellimusi.

Seitse aastat on ülikool koordineerinud Eesti teadus-ja arendusasutuste koostöövõrgustikku Adapter. Nüüdseks on sellega liitunud 20 asutust. 2022. aastal otsisid Adapteri vahendusel ettevõtjad TA asutustega koostööd 137-l korral, millest koostöölepinguni jõudis 28 küsimust. 2022. aasta teises pooles lõppes Adapteri võrgustiku käivitamiseks olnud projekti rahastuse periood. Haridus- ja teadusministeerium ning võrgustiku juhtpartneriteks olevad ülikoolid otsivad võimalusi 2023. aastal leida teenuse käigus hoidmiseks täiendavaid rahalisi vahendeid, sest senised tulemused näitavad, et sellise kõiki Eesti TA asutusi hõlmava kiire pöördumisvormi järele on ettevõtjate seas vajadus olemas. Kogu kuue ja poole aasta jooksul, mil Adapter on teenusena olnud kättesaadav on selle vahendusel ülikoolidega koostööd otsitud üle 1300 korra.

 

Image
TA teenuslepingud 2022

 

Image
TA lepingud avalik vs era

 

2022. aastal liitus ülikooli hargettevõtete programmiga 11 uut meeskonda ja teadlast. Ülikooliga sõlmis ametliku hargettevõtte lepingu 5 ettevõtet.

Ülikooli teadlaste loodud iduettevõtted kaasasid 2022. aastal ligi 10 miljonit eurot investeeringuid. Seda on 4 korda enam kui aasta varem.  


Tartu Ülikoolil on 2022. aasta lõpuga 61 tegutsevat hargettevõtet.

2021. aasta majandusaasta aruannete põhjal oli TÜ hargettevõtete müügitulu kokku 136 milj eurot (+39 milj eurot vrd 2020). Kokku töötas nimetatud ettevõtetes 2021. aastal 700 inimest. Suurima müügituluga ettevõte 2021. aastal oli Synlab Eesti OÜ, mille tulemusi mõjutas oluliselt 2020 ja 2021 aastal suur riiklik tellimus COVID-19 testimissüsteemi loomiseks ja rakendamiseks. 

Ülikooli teadlased teatasid 2022. aasta jooksul 20st uuest võimalikust patentsest leiutisest. Ülikool kaitseb 26 intellektuaalomandi objekti. Nende kaitseks esitas TÜ möödunud aastal 11 uut patenditaotlust. IO objektide litsentseerimisest teenib TÜ igal aastal ca 100 000 eurot tulu. Kõige edukam leiutis on jätkuvalt Lactobacillus fermentum ME-3.

2021. aastal loodud ülikooli haldusettevõte UniTartu Ventures sõlmis 2022. aastal oma esimese tehingu TÜ hargettevõttega UpCatalyst, mis asub kasutama oma arendustöös ülikoolis loodud intellektuaalomandit. Ülikool omandas ettevõttes osaluse andes vastu ülikooli intellektuaalomandi patentide ja patenditaotluste näol.

Loe tehingust lähemalt siit.

2022. aastal jagas ülikool antud toetust juba neljandat aastat. Toetuse saamiseks esitati kokku 40 taotlust, millest valiti välja ja rahastati 16. Projektide toetuseks kokku jagas ülikool pool miljonit eurot.

Eksperimentaalarenduse toetus on oluline meede kiirendamaks nii uute teadmistepõhiste iduettevõtete teket, intellektuaalomandi objektide turuküpseks arendamist kui ka juba tegutsevate ettevõtete heaks loodavate innovatsiooniprojektide arengut.

GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Martu Ustav võtab laval auhinda vastu

Tartu Ülikooli hargettevõte Icosagen Cell Factory on Eesti aasta ettevõte 2023