Skip to main content

Õppimine eksternina

Eksternõpe on hea võimalus omandada kõrgharidus aeglasemas tempos. Eksternina saab Tartu Ülikoolis õppida kindla õppekava alusel. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP õppeaastas), sooritada praktika ja/või kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks. Õppekorralduslikes küsimustes laienevad eksternile üliõpilase õigused ja kohustused. Ülikoolil on õigus katkestada eksterni õpe õppeprodekaani korraldusega, kui ekstern ei ole täitnud ülikooli õppekorralduse ja sisekorra nõudeid.

Kes saab eksterniks tulla?

Õppekorralduseeskirja kohaselt võib eksterniks tulla iga soovija. Taotlejal peab olema vastavale õppekavale õppima asumiseks eelnev haridustase ja täidetud vastuvõtueeskirjas õppekavale sisseastumiseks määratud eeltingimused (osadel magistriõppekavadel peavad olema eelnevalt läbitud eeldusained, ingliskeelsetel õppekavadel tuleb tõendada inglise keele oskust nõutud tasemel jne). Eksternina saab lõpetada ka poolelijäänud ülikooliõpingud.

 

Kuidas eksterniks tulla?

Eksterni staatuse saamiseks tuleb esitada instituudi eksternõppe kontaktisikule avaldus, milles on toodud läbitavate õppeainete loetelu:

Kui taotleja eelneva õppeastme õpingud ei ole läbitud Tartu Ülikoolis, tuleb esitada ka eelnevat haridustaset tõendav dokument, mille saab haridusportaalist (olemas alates 2004. aasta lõpetanute andmed). Kui hariduse andmed haridusportaalis puuduvad, tuleb koos avaldusega esitada eelnevat haridustaset tõendava originaadokumendi koopia.

Eksterniga sõlmitakse leping ning ekstern maksab õppetasu vastavalt lepingus märgitud õppeainete mahule ainepunkti hinna alusel (va doktoriõppes, kus tasutakse semestritasu). Õppeprodekaan võib eksterni vabastada osaliselt või täielikult õppetasu maksmisest juhul, kui ekstern kaitseb lõputööd või sooritab lõpueksamit. Sel juhul tuleb õppetasust vabastamise põhjendatud taotlus esitada koos eksterniks arvamise avaldusega. 

Õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks saadetakse eksternina õppimatulekuks esitatud avaldusel märgitud e-posti aadressil TÜ arvutivõrgu kasutajatunnus ja parool. Need saadetakse eksterni e-posti aadressile vaid esmakordsel eksterniks vormistamisel ja neid saab kasutada ka järgnevatel õppimatuleku kordadel. Kui avaldusel e-posti aadress puudub, ei ole kasutajatunnuse ja parooli edastamine võimalik. Nende saamiseks tuleb siis eksternil pöörduda kas TÜ arvutiabisse (arvutiabi@ut.ee) või selle valdkonna dekanaadi poole, kuhu eksternina õppima asuti.

Eksterniks arvamisest võib ülikool keelduda, kui isikul on ülikooli ees õppetasu võlgnevusi, avalduse esitaja ei vasta õppeaines või õppekavas kehtestatud tingimustele, õppetöös osalejate piirarv täis, õppetöö on alanud või avalduse esitajal on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

Akadeemilise petturluse või muu vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa eksterni staatust taotleda enne, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud kaks aastat.

Kui eksterniks soovija on õppeaines eksternina neli korda (kursusesüsteemis kolm korda) saanud negatiivse tulemuse, siis ei ole tal õigust kahe aasta jooksul viimase negatiivse tulemuse saamisest selle õppeaine eksternina läbimist taotleda.

Doktoriõppes võib olla eksterni avalduse rahuldamata jätmise põhjus ka eelnev individuaalplaani mittetäitmine.

Ekstern saab vabade õppekohtade olemasolul taotleda immatrikuleerimist osakoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 50% või täiskoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 75%. Esimese aasta kevadsemestri alguseks peab immatrikuleerimiseks täis- või osakoormusega õppesse koos olema vähemalt 15 EAPd. Vabale õppekohale saab ekstern kandideerida, kui on täitnud õppekavas määratud eeldusaineid.

Vaba õppekoha täitmist ei saa taotleda juhul, kui ekstern on samalt õppekavalt eksmatrikuleeritud õppe lõpukuupäeva (nominaalaja) möödumise tõttu. Sel juhul saab õpingud lõpetada eksternina.

 

 

Eksternõppe kontaktisikud valdkondades

Dekanaat

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Filosoofia ja semiootika instituut

Kultuuriteaduste instituut

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

Usuteaduskond

Viljandi kultuuriakadeemia

 

 Haridusteaduste instituut

 • klassiõpetaja,  haridusinnovatsioon, haridusteadus (dok) – Anneli Adamson, anneli.adamson@ut.ee, 737 6440
 • haridustehnoloogia, koolieelse lasteasutuse õpetaja, kaasav haridus, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis – Kadri Eek, kadri.eek@ut.ee, 737 6450
 • eripedagoogika ning eripedagoogika ja logopeedia – Mari Pärn, mari.parn@ut.ee, 737 5919
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, põhikooli mitme aine õpetaja, kutseõpetaja, õpetajaharidus – Ranet Rõõmussaar, ranet.roomussaar@ut.ee, 737 6447, 5884 5002

 Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Majandusteaduskond

 • majandusteadus (bak) – Sirje Saarmann, sirje.saarmann@ut.ee, 737 6310
 • majandusteadus (dok), tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud – Anneli Kütt, anneli.kutt@ut.ee, 737 6318
 • turundus ja finantsjuhtimine, ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine, strateegiline juhtimine – Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313
 • ettevõttemajandus, innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine, matemaatiline majandusteadus – Kristi Liivamägi, kristi.liivamagi@ut.ee, 737 6317

Psühholoogia instituut

Õigusteaduskond

Ühiskonnateaduste instituut

 • infokorraldus, infoühiskond ja sotsiaalne heaolu, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö, sotsioloogia (mag) – Virge Näkk, virge.nakk@ut.ee, 737 5935
 • ajakirjandus ja kommunikatsioon, juhtimis- ja digikommunikatsioon, info- ja teadmusjuhtimine  – Nele Nemvalts, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355
 • kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu, muutuste juhtimine ühiskonnas , ühiskonna ja infoprotsesside analüüs – Kristi Juurik, kristi.juurik@ut.ee, 737 5355
 • meedia ja kommunikatsioon (dok), sotsioloogia (dok)  – Maiu Reinhold, maiu.reinhold@ut.ee, 737 5697

Narva kolledž

Pärnu kolledž

 Dekanaat

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

 Dekanaat

Arvutiteaduse instituut

 • informaatika (bak), infotehnoloogia mitteinformaatikutele – Liivi Luik, liivi.luik@ut.ee
 • informaatika (mag), andmeteadus, tarkvaratehnika, küberkaitse – Maarja Kungla, 737 5864, maarja.kungla@ut.ee
 • informaatika (dok) – Eeva Kilk, 737 6421, eeva.kilk@ut.ee

Füüsika instituut

Keemia instituut

Matemaatika ja statistika instituut

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Tehnoloogiainstituut

Ökoloogia ja maateaduste instituut

Loodusteadusliku hariduse keskus

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Vabanenud õppekohale kandideerimine

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

#õppimine #rahvusvaheline

Enlight kutsub osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE

Tartu Ülikool kutsub nii bakalaureuse- kui ka magistritudengeid osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE, mis toimub 28.

Jaga
27.01.2022
#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022