Autor:
Andero Kalju

Õppimine eksternina

Eksternõpe on hea võimalus omandada kõrgharidus aeglasemas tempos. Eksternina saab Tartu Ülikoolis õppida kindla õppekava alusel. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on lubatud täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi (kuni 30 EAP-d õppeaastas), teha praktikat (v.a Erasmus+ välispraktika) ja kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam. Eksterni staatus antakse korraga semestriks või aastaks. Õppekorralduslikes küsimustes laienevad eksternile üliõpilase õigused ja kohustused. Ülikoolil on õigus katkestada eksterni õpe õppeprodekaani korraldusega, kui ekstern ei ole täitnud ülikooli õppekorralduse ja sisekorra nõudeid.

Kes saab eksterniks tulla?

Õppekorralduseeskirja kohaselt võib eksterniks tulla isik, kui tal on vastava õppekava alusel õppima asumiseks vajalik eelnev haridustase ja ta täidab vastuvõtueeskirjas õppekava kohta määratud eeltingimused (osa magistriõppekavade puhul peab olema läbinud eeldusained, ingliskeelsete õppekavade korral tuleb tõendada inglise keele oskust nõutud tasemel jne). Eestikeelsele õppekavale õppima asumisel tuleb tõendada eesti keele oskust B2-tasemel. Eksternina saab lõpetada ka poolelijäänud ülikooliõpingud.

 

Kuidas eksterniks tulla?

Eksterni staatuse saamiseks tuleb esitada instituudi eksternõppe kontaktisikule avaldus, milles on esitatud läbitavate õppeainete loetelu.

Kui taotleja eelneva õppeastme õpingud ei ole läbitud Tartu Ülikoolis, tuleb esitada ka eelnevat haridustaset tõendav dokument, mille saab haridusportaalist (seal on andmed 2004. aastal ja hiljem lõpetanute kohta). Kui haridusportaalis andmed puuduvad, tuleb koos avaldusega esitada eelnevat haridustaset tõendava originaaldokumendi koopia.

Eksterniga sõlmitakse leping ja ekstern maksab õppetasu vastavalt lepingus märgitud õppeainete mahule ainepunkti hinna alusel või semestritasuna (kui on semestritasu hind kehtestatud). Doktoriõppes on semestritasu. Õppeprodekaan võib vabastada eksterni osaliselt või täielikult õppetasu maksmisest, kui ekstern kaitseb lõputööd või sooritab lõpueksamit. Sel juhul tuleb õppetasust vabastamise põhjendatud taotlus esitada koos eksterniks arvamise avaldusega. 

Õppeinfosüsteemi (ÕIS) kasutamiseks saab ekstern ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooli. Need saadetakse eksterniks arvamise avaldusel märgitud e-posti aadressil vaid pärast esmakordset eksterniks vormistamist ja neid saab kasutada ka edaspidi. Kui avaldusel ei ole e-posti aadressi, ei saa eksternile kasutajatunnust ja parooli edastada. Sel juhul tuleb eksternil pöörduda kas ülikooli arvutiabisse (arvutiabi@ut.ee) või selle valdkonna dekanaadi poole, kus ta eksternina õppima asub.

Ülikool võib eksterniks arvamisest keelduda, kui avalduse esitajal on ülikooli ees õppetasu võlgnevusi, ta ei vasta õppeaines või õppekavas kehtestatud tingimustele või õppekava vastuvõtutingimustele, õppetöös osalejate piirarv on täis, õppetöö on juba alanud, avalduse esitajal on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest või avalduse esitaja ei ole varem vastava õppekava alusel õppinud.

Akadeemilise petturluse või muu vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa eksterni staatust taotleda enne, kui eksmatrikuleerimisest on möödunud kaks aastat.

Kui ekstern on saanud õppeaines neli korda (kursusesüsteemis kolm korda) negatiivse tulemuse, ei ole tal õigust kahe aasta jooksul viimase negatiivse tulemuse saamisest selle õppeaine eksternina läbimist taotleda.

Doktoriõppes võib eksterniks arvamise avalduse rahuldamata jätta ka seepärast, et varem ei ole täidetud individuaalplaani.

Ekstern saab vabade õppekohtade olemasolul taotleda immatrikuleerimist osakoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 50%, või täiskoormusega õppesse, kui õppekava arvestuslikust mahust on täidetud vähemalt 75%. Esimese aasta kevadsemestri alguseks peab immatrikuleerimiseks täis- või osakoormusega õppesse koos olema vähemalt 15 EAP-d. Ekstern saab vabale õppekohale kandideerida juhul, kui on läbinud õppekavas määratud eeldusained.

Vaba õppekoha täitmist ei saa taotleda, kui ekstern on sama õppekava õppest eksmatrikuleeritud õppe lõpukuupäeva (nominaalaja) möödumise tõttu. Sel juhul saab ta õpingud lõpetada eksternina.

 

 

Eksternõppe kontaktisikud valdkondades

Dekanaat

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Filosoofia ja semiootika instituut

Kultuuriteaduste instituut

Maailma keelte ja kultuuride instituut

Usuteaduskond

Viljandi kultuuriakadeemia

 • kultuurikorraldus - Heli Nurme, heli.nurme@ut.ee, 5310 1611
 • muusika (päevaõpe) - Taivi Mölder, taivi.molder@ut.ee, 434 5807
 • muusika (sessioonõpe); kunstide ja tehnoloogia õpetaja; heli- ja visuaaltehnoloogia - Maarja Raudvee, maarja.raudvee@ut.ee, 434 5805
 • pärandtehnoloogia (ehituse eriala, metallitöö eriala) - Kristi Reili, kristi.reili@ut.ee, 435 5262
 • pärandtehnoloogia (tekstiili eriala, ringtehnoloogia eriala); kultuuripärandi loovrakendused - Lembe Rätsep, lembe.ratsep@ut.ee, 435 5249
 • kogukonnaharidus ja huvitegevus; tantsukunst - Kadri Roht, kadri.roht@ut.ee, 435 5233
 • etenduskunstid; teatrikunst; teatrikunsti visuaaltehnoloogia - Margit Simenson, margit.simenson@ut.ee, 435 5246
   

 Haridusteaduste instituut

 • klassiõpetaja, haridusinnovatsioon, – Anneli Adamson, anneli.adamson@ut.ee, 737 6440
 • haridusteadus (doktoriõpe) - Anneli Adamson, anneli.adamson@ut.ee, 737 6440
 • koolieelse lasteasutuse õpetaja, kutseõpetaja – Jana Kuremägi, jana.kuremagi@ut.ee, 737 6444
 • haridustehnoloogia, kaasav haridus, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis  – Margit Kiisler, margit.kiisler@ut.ee, 737 6456
 • eripedagoogika ning eripedagoogika ja logopeedia – Mari Pärn, mari.parn@ut.ee, 737 5919
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, põhikooli mitme aine õpetaja, õpetajaharidus – Ranet Rõõmussaar, ranet.roomussaar@ut.ee, 737 6447, 5884 5002

 Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Majandusteaduskond

 • majandusteadus (bakalaureuseõpe) – Sirje Saarmann, sirje.saarmann@ut.ee, 737 6310
 • majandusteadus (doktoriõpe), tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud – Anneli Kütt, anneli.kutt@ut.ee, 737 6318
 • turundus ja finantsjuhtimine, ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine, strateegiline juhtimine, kaasaegne majandus – Kersti Kurri, kersti.kurri@ut.ee, 737 6313
 • ettevõttemajandus, innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine, matemaatiline majandusteadus – Kristi Liivamägi, kristi.liivamagi@ut.ee, 737 6317

Psühholoogia instituut

Õigusteaduskond

Ühiskonnateaduste instituut

 • infoühiskond ja sotsiaalne heaolu, ühiskonna ja infoprotsesside analüüs – Virge Näkk, virge.nakk@ut.ee, 737 5935
 • infokorraldus - Gea Kiisk, gea.kiisk@ut.ee, 737 6593
 • ajakirjandus ja kommunikatsioon, juhtimis- ja digikommunikatsioon – Nele Nemvalts, nele.nemvalts@ut.ee, 737 5355
 • kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu, muutuste juhtimine ühiskonnas, disinformatsioon ja ühiskondlik toimepidevus (ingliskeelne) – Kathriin Liiber, kathriin.liiber@ut.ee, 737 5190
 • meedia ja kommunikatsioon (doktoriõpe), sotsioloogia (doktoriõpe) – Maiu Reinhold, maiu.reinhold@ut.ee, 737 5697

Narva kolledž

Pärnu kolledž

 Dekanaat

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

Arvutiteaduse instituut

Bioinseneeria instituut

Füüsika instituut

Keemia instituut

Matemaatika ja statistika instituut

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Tehnoloogiainstituut

Ökoloogia ja maateaduste instituut

Loodusteadusliku hariduse keskus

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Vabanenud õppekohale kandideerimine

Pooleli jäänud õpingute jätkamine

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale