Eelkoolipedagoogika

-

Toimumise aeg
Maht
12.25 EAP (320 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
1320 EUR
Õppejõud
Merit Hallap
Maret Pihu
Kaire Jõgi
Irja Vaas
Külvi Teder
Kadri Karlis
Marge Kimmel
Pille Nelis
Annika Kreitsman
Egle Säre
Evelin Sarapuu
Kaire Keerberg
Heda Kala
Ülle Kuusik
Kairi Ennok
Terje Puistaja
Marju Järvpõld
Kaisa Hunt
Heli Kudu
Vieno Rjabova
Õppekava rühm
Koolieelikute õpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Koolieelse lasteasutuse direktori/ õppealajuhataja/ pedagoogiliste kompetentside omandamine. Koolieelse lasteasutuse õpetaja kutsealaste oskuste ja teadmiste kasv laste õpi- ja kasvukeskkonna loomisel, laste juhendamisel ja nende esmaste õppimis- ja tööharjumuste kujundamisel.
Sihtrühm:
Kõik huvilised, kes soovivad omandada pedagoogilisi kompetentse (Tase 6).
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on tutvunud koolieelse lasteasutuse töö- ja õpikeskkonnaga;
- teab, kuidas kavandada õppe- ja kasvatustegevuse lõimivaid tegevusi;
- oskab kavandada eesmärgist lähtuvat tegevust, valides selleks sobilikud õppemeetodid;
- suudab kohandada tegevusi arvestades lapse individuaalsust;
- on teadlik lapse vaatluse põhimõtetest;
- oskab oma tegevust analüüsida ja näha arenguvõimalusi;
- on viinud läbi minitegevuse;
- on tutvunud kutsestandardi tase 6 kompetentsidega.
- on analüüsinud oma kogemusi õppeprotsessis õppija ja õpetaja seisukohalt.
Õppejõud:
Merit Hallap - MA (eripedagoogika)
Maret Pihu - PhD (spordipedagoogika ja -sotsiaalteadused)
Kaire Jõgi - MSc (bioloogia didaktika)
Irja Vaas - mag (koolikorraldus)
Külvi Teder - MA (usuõpetuse õpetaja)
Kadri Karlis - MA (haridusinnovatsioon)
Marge Kimmel - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Pille Nelis - MA (hariduse juhtimine)
Annika Kreitsman - Kõrgharidus (koolieelse lasteasutuse õpetaja, eripedagoogika)
Egle Säre - PhD (haridusteadus)
Evelin Sarapuu - MA (klassiõpetaja)
Kaire Keerberg - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Heda Kala - MA (koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja)
Ülle Kuusik - MA (eripedagoogika)
Kairi Ennok - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Terje Puistaja - MA (folkloristika ja rakendusantropoloogia)
Marju Järvpõld - MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Kaisa Hunt - MA (psühholoogia)
Heli Kudu - MA (algklasside õpetaja)
Vieno Rjabova - MA (koolieelse lasteasutuse õpetaja)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine
Õpikeskkonna kujundamine
Õppimise ja arengu toetamine
Nõustamine
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
320

Hinnainfo:
Füüsilisest isikust maksjale laieneb tulumaksusoodustus (õppetasu on käsitletav koolituskuluna tulumaksuseaduse § 26 lg 2 ülaindeksiga 1 tähenduses). Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja tasemega 6.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut (Jakobi 5, Tartu)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursuse toimumise kuupäevad täpsustuvad
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse õpiväljundite saavutamine.
Osalemine vähemalt 19 õppepäeval (kohustuslikud on valdkonna õppepäevad ja lasteaia külastuspäevad), iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja tagasiside andmine õppepäevadele. Kursusel on 22 (7tunnist) õppepäeva.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Iseseisvate individuaalsete ülesannete arvestuslik sooritamine: Essee "Minu tõekspidamised õpetajana" (individuaalne töö) Valdkond "Muusika" ülesanne (individuaalne töö) Valdkond "Mina ja Keskkond" ülesanne (rühmatöö) Valdkond "Kunst" ülesanne (individuaalne töö) Minitegevuse plaani koostamine (individuaalne töö) Vaatlustegevuse analüüs (rühmatöö ja individuaalne töö) Minitegevuse läbiviimine ja analüüs (individuaalne töö)
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub sõnalise hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerimise lisainfo:
Ootenimekirja saab registreerida kirjutades Marge Kimmel marge.kimmel@ut.ee.
Täiendav info:
Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, +372 +372 737 6446
Programmi kood:
SHHI.TK.260
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 29.08.2023 - 29.08.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 31.05.2023 - 31.05.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 25.10.2023 - 26.10.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 15.09.2023 - 15.04.2024 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 01.09.2024 Maht: 12 EAP (312 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale
UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
17.04.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt on avatud!
01.11.2022