Skip to main content

Arstiteadus

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. aprill

Lõpeb avalduste vastuvõtt

25. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
6 aastat, 360 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
24
Õppetasu
12 000 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
Tasuta õppekohad puuduvad

Arsti elukutse on ühiskonna suundumustest sõltumatu, kõrgelt hinnatud ja korralikult tasustatud. Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppe läbinud on oodatud edasi õppima ja töötama nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 

„Arstiteaduse eriala on kõige huvitavam ja praktilisem valik. See annab avara maailmavaate ja visaduse närida ennast kas või läbi halli kivi kõige inspireerivamas keskkonnas. Tartu Ülikooli arstiõpe on baas selleks, et edasises elus ja valikutes oleks kogu maailm avatud.“ 

Le Vallikivi, Jürgensoni perearstikeskuse perearst, Eesti Perearstide Seltsi esimees

Õppetöö

Et saada arstiks, on sul vaja esimese kuue aasta vältel pühenduda jäägitult õpingutele. Sel ajal on sul põhiõppes piisavalt aega otsustada, millisele kitsamale erialale soovid sa keskenduda pärast lõpetamist. Eriarstiõppes ehk residentuuris on valida näiteks peremeditsiini, kirurgia, anestesioloogia ja lastehaiguste eriala. 

Esimesel kolmel kursusel saadud põhiteadmised ja laborites omandatud oskused annavad ülevaate inimkeha anatoomiast ja füsioloogiast, enamikust haigustest, nende spetsiifikast ning ravi- ja ennetamise võimalustest. Et tagada üliõpilastele võimalikult vahetu kontakt õppejõu ja õppeainega, õpitakse enamasti väiksemates rühmades. 

Juba esimesest kursusest alates on teoreetiline ja praktiline õpe tihedalt seotud, kuid patsientidega hakkad sa kokku puutuma ning nendega töötamise kogemusi omandama alates kolmandast õppeaastast. Kliiniline õppetöö Tartu Ülikooli Kliinikumis on arstiteadlase igapäevaelu tundmaõppimise ning patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamise alus. 

Praktikumides saad esmase elulise kogemuse haiguste ennetus-, diagnostika- ja ravivõimalustest. Stuudiumi viimane aasta möödub sul juba täies mahus praktikal haiglas ja/või perearstikeskuses. 

Tartu Ülikoolis saab arstiteadust õppida nii eesti keeles kui ka (tasulises õppes) inglise keeles.

Image

 

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Meie üliõpilastel on võimalus astuda Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, mis esindab neid, korraldab üritusi ja hoolitseb üliõpilastel kollegiaalsuse kujunemise eest. Seltsi abiga toimuvad ka teaduskonverentsid, kus üliõpilased teevad põnevaid ettekandeid oma uurimistöödest. Sul on võimalik osaleda rahvusvahelises koostöös ning kliinilise või teadusliku välisvahetuse programmis. Seltsi ametlik häälepael on ajakiri Curare

Kõiki meie üliõpilasi esindav meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu tegeleb aktiivselt nende huvide ja õiguste eest seismise, arstiõppe parendamise ning muude akadeemiliste teemadega. 

Image

Peale lõpetamist

Arstiteaduse kuueaastase õppe läbinuna saad üldarsti kutse ja sind kantakse arstide registrisse. Sa võid leida tööd ka tervishoiusüsteemis ja riigiasutustes ametniku või eksperdina.  

Meie vilistlased moodustavad 99% Eesti arstkonnast ja on oodatud igas Eesti tervishoiuasutuses. 

Teadushuvilistel on võimalik suunduda doktoriõppesse. 

Teine võimalus on asuda eriarstiõppesse ehk residentuuri. Seal saad valida spetsialiseerumise eriala rohkem kui 40 seast ja õpe kestab kolm kuni viis aastat. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse ingliskeelsele arstiteaduse õppekavale saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)
  NB! Ka siis, kui lõpetad kooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled keskhariduse omandanud.
 • The BioMedical Admissions Test - BMAT testi tulemus, mille 1. ja 2. osa on sooritatud vähemalt hindele 4
  Edukas BMAT testi sooritamine täidab ühtlasi ka inglise keele nõude ning eraldi testi tulemust inglise keele oskuse tõendamiseks esitama ei pea.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is. Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Palun kirjuta lühike motivatsioonikiri (inglise keeles, kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) tuginedes järgmistele punktidele:

 • Palun põhjenda oma otsust õppida arstiteadust Tartu Ülikoolis inglise keeles, selmet õppida siin eesti keeles või inglise keeles mujal maailmas.
 • Kirjelda, kuidas sinu eelnev haridus, töökogemus ja isikuomadused aitavad sul tõsist jõupingutust nõudvat arsti elukutset omandada.
 • Palun too välja, mitu kursust oled sa õppinud gümnaasiumis bioloogiat, füüsikat ja keemiat ning milline oli minimaalne ja maksmiaalne kursuste arv neis ainetes. Palun täpsusta, milliseid keemiaharusid oled õppinud. Kui oled õppinud keemiat, füüsikat ja/või bioloogiat ülikoolis, siis kirjelda lühidalt õpingute sisu.
 • Kirjelda, kas õppimine mitmekultuurilises õpperühmas erineb sinu senisest kogemusest ja kuidas sa sellega kaasnevate katsumustega hakkama saad.
 • Mida sa kavatsed teha pärast arstiteaduse õppekava lõpetamist?

Motivatsioonikirja hindamisel arvestatakse:

- kirjaliku eneseväljendamise oskust inglise keeles (30%),
- analüüsi- ja argumenteerimisoskust (70%)

Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi:

• motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime;
• motivatsioon Eestisse õppima tulla ja teadlikkus kohalikust õpikeskkonnast;
• eneseväljendus- ja inglise keele oskus.

Sisseastumisintervjuu struktuur:
1. Intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsivõime ja meeskonnatööks valmisoleku väljaselgitamiseks (8-9 min)

Hindamine
• motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime (kuni 50 punkti);
• motivatsioon Eestisse õppima tulla ja teadlikkus kohalikust õpikeskkonnast (25 punkti)
• eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus (kuni 25 punkti).

Hinde kujunemine: Iga komisjoni liige hindab kandidaati vestlusel eeltoodud viie kriteeriumi alusel. Üldhinne on eksamikomisjoni liikmete hinnete keskmine. Eksamitulemuse maksimaalne punktisumma on 100. Kandideerimiseks nõutav minimaalne positiivne tulemus on 66 punkti.

 


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 


NB! Sisseastumisintervjuule pääsemiseks peavad esimesed kaks vastuvõtutingimust (BMAT test ja motivatsioonikiri) olema mõlemad hinnatud vähemalt 51-le punktile 100-st.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Rene Kärner
dekanaadi juhataja
737 5325
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 300 EAP 5 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe meditsiiniteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe meditsiiniteaduste valdkond 360 EAP 6 aastat päevaõpe eesti keel