Arstiteadus

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Autor:
Karl Oliver Tomson

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. aprill

Lõpeb avalduste vastuvõtt

25. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

 

 

Õppeaste
integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
6 aastat , 360 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
24
Õppetasu
13,200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
Tasuta õppekohad puuduvad

Arsti elukutse on ühiskonna suundumustest sõltumatu, kõrgelt hinnatud ja korralikult tasustatud. Tartu Ülikoolis arstiteaduse õppe läbinud on oodatud edasi õppima ja töötama nii Eestis kui ka mujal Euroopas. 

„Arstiteaduse eriala on kõige huvitavam ja praktilisem valik. See annab avara maailmavaate ja visaduse närida ennast kas või läbi halli kivi kõige inspireerivamas keskkonnas. Tartu Ülikooli arstiõpe on baas selleks, et edasises elus ja valikutes oleks kogu maailm avatud.“ 

Le Vallikivi, Jürgensoni perearstikeskuse perearst, Eesti Perearstide Seltsi esimees

Et saada arstiks, on sul vaja esimese kuue aasta vältel pühenduda jäägitult õpingutele. Sel ajal on sul põhiõppes piisavalt aega otsustada, millisele kitsamale erialale soovid sa keskenduda pärast lõpetamist. Eriarstiõppes ehk residentuuris on valida näiteks peremeditsiini, kirurgia, anestesioloogia ja lastehaiguste eriala. 

Esimesel kolmel kursusel saadud põhiteadmised ja laborites omandatud oskused annavad ülevaate inimkeha anatoomiast ja füsioloogiast, enamikust haigustest, nende spetsiifikast ning ravi- ja ennetamise võimalustest. Et tagada üliõpilastele võimalikult vahetu kontakt õppejõu ja õppeainega, õpitakse enamasti väiksemates rühmades. 

Juba esimesest kursusest alates on teoreetiline ja praktiline õpe tihedalt seotud, kuid patsientidega hakkad sa kokku puutuma ning nendega töötamise kogemusi omandama alates kolmandast õppeaastast. Kliiniline õppetöö Tartu Ülikooli Kliinikumis on arstiteadlase igapäevaelu tundmaõppimise ning patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamise alus. 

Praktikumides saad esmase elulise kogemuse haiguste ennetus-, diagnostika- ja ravivõimalustest. Stuudiumi viimane aasta möödub sul juba täies mahus praktikal haiglas ja/või perearstikeskuses. 

Tartu Ülikoolis saab arstiteadust õppida nii eesti keeles kui ka (tasulises õppes) inglise keeles.

Image
arstiteadus foto

 

Meie üliõpilastel on võimalus astuda Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, mis esindab neid, korraldab üritusi ja hoolitseb üliõpilastel kollegiaalsuse kujunemise eest. Seltsi abiga toimuvad ka teaduskonverentsid, kus üliõpilased teevad põnevaid ettekandeid oma uurimistöödest. Sul on võimalik osaleda rahvusvahelises koostöös ning kliinilise või teadusliku välisvahetuse programmis. Seltsi ametlik häälepael on ajakiri Curare

Kõiki meie üliõpilasi esindav meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu tegeleb aktiivselt nende huvide ja õiguste eest seismise, arstiõppe parendamise ning muude akadeemiliste teemadega. 

Image
arstiteadus foto

Arstiteaduse kuueaastase õppe läbinuna saad üldarsti kutse ja sind kantakse arstide registrisse. Sa võid leida tööd ka tervishoiusüsteemis ja riigiasutustes ametniku või eksperdina.  

Meie vilistlased moodustavad 99% Eesti arstkonnast ja on oodatud igas Eesti tervishoiuasutuses. 

Teadushuvilistel on võimalik suunduda doktoriõppesse. 

Teine võimalus on asuda eriarstiõppesse ehk residentuuri. Seal saad valida spetsialiseerumise eriala rohkem kui 40 seast ja õpe kestab kolm kuni viis aastat. 

Kandideerimisavalduse ingliskeelsele arstiteaduse õppekavale saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

NB! Ka siis, kui lõpetad kooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled keskhariduse omandanud.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel osaleda sisseastumisintervjuul.
 

 

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is. 

Palun kirjuta lühike motivatsioonikiri (inglise keeles, kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) tuginedes järgmistele punktidele:

 • Palun põhjenda oma otsust õppida arstiteadust Tartu Ülikoolis inglise keeles, selmet õppida siin eesti keeles või inglise keeles mujal maailmas.
 • Kirjelda, kuidas sinu eelnev haridus, töökogemus ja isikuomadused aitavad sul tõsist jõupingutust nõudvat arsti elukutset omandada.
 • Palun too välja, mitu kursust oled sa õppinud gümnaasiumis bioloogiat, füüsikat ja keemiat ning milline oli minimaalne ja maksmiaalne kursuste arv neis ainetes. Palun täpsusta, milliseid keemiaharusid oled õppinud. Kui oled õppinud keemiat, füüsikat ja/või bioloogiat ülikoolis, siis kirjelda lühidalt õpingute sisu.
 • Kirjelda, kas õppimine mitmekultuurilises õpperühmas erineb sinu senisest kogemusest ja kuidas sa sellega kaasnevate katsumustega hakkama saad.
 • Mida sa kavatsed teha pärast arstiteaduse õppekava lõpetamist?

Motivatsioonikirja hindamisel arvestatakse:

- kirjaliku eneseväljendamise oskust inglise keeles (30%),
- analüüsi- ja argumenteerimisoskust (70%)

 

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

The online entrance test will take place on 08.05.2024 (between 00.00-23.59) and you will have 120 minutes for completing the test.

Physics and Chemistry Entrance Exam

The admissions test for the Medicine programme will be taken online on the testid.ut.ee platform. Applicants, who have got positive score for the motivation letter (above 51%) qualify for the test. The aim of the test is to evaluate the applicant’s knowledge and skills in physics and chemistry. Eligible applicants will receive usernames and a link to the platform along with all required information via email. NB! It is the candidates’ responsibility to check email for the instruction regarding the admission test. All applicants are responsible for the quality of their internet connection. The computer must have an updated version of the web browser. If the test is interrupted for any reason, the test can be restarted and continued only until the test is closed.
The applicant has 60 minutes to answer both the chemistry and physics sections of the test.
There is a total of 120 minutes to complete both tests.
The applicant should have paper, pencil, and calculator ready to make calculations while taking the test.

Chemistry Exam
The chemistry test is based on the compulsory chemistry courses of the Estonian curriculum of upper secondary school:

1. General chemistry

 •  The development of chemistry as a science. Physical and chemical research methods in Chemistry. Chemistry-related career-choices.
 •  Structure of matter. Modern understanding of the structure of atom. Information in the periodic table and interpreting it. Types of chemical bonds. Hydrogen bond. Intermolecular forces. The relationship between the physical properties of a matter and the structure of a matter.
 • Why and how do chemical reactions occur? Reaction activation energy, active collisions. Exothermic and endothermic reactions. The rate of a chemical reaction and factors influencing the reaction rate. Chemical equilibrium and its shifting (the Le Chatelier principle).
 • Dissolution process, chemical reactions in solutions. Dissolution process of substances. Electrolytes and non-electrolytes; strong and weak electrolytes. Protolytic theory of acids and bases. Molar concentration. Interionic reactions in solutions, the conditions of their course. pH. Environment (pH) in the solution of a hydrolysing salt.

2. Inorganic chemistry

 • Metals. Overview of the characteristic physical and chemical properties of metals. Comparison of the chemical activity of metals; activity series of metals. Metals and their compounds in everyday life and nature. Redox processes related to metals: producing metals from ore, electrolysis, corrosion, galvanic cells (without requiring reaction equations). Taking into account reaction yield and additivities in molar calculations based on a reaction equation.
 • Non-metals. Overview of the physical and chemical properties of non-metals depending on the position of the element in the periodic table. Comparison of the chemical activity of non-metals. Overview of some non-metals and their compounds (chosen freely, on the example of natural and/or industrial processes).

3. Organic chemistry

 • Hydrocarbons and their derivates. Structure of carbon compounds and the ways of describing it. Alkanes, nomenclature principles, isomerism. Dependence of physical properties of substituted alkanes (halogen compounds, alcohols, primary amines) on their structure. Comparison of the chemical properties of unsaturated and aromatic hydrocarbons and alkanes. Chain-growth polymerisation. Hydrocarbons and their derivates in nature and industry.
 • Organic substances around us. Aldehydes as the oxidation products of alcohols. Substituted carboxylic acids (amino acids, hydroxy acids) and functional derivates of carboxylic acids (esters, amides). Polycondensation. Organic compounds in living organisms: fats, saccharides, proteins.

The chemistry test contains different types of questions and tasks. The applicants can use the periodic table, activity series of metals and the solubility table (the applicant can use them in the test environment).
Chemistry curriculum (courses: „Fundamentals of Chemistry“, „Inorganic substances“ ja „ Organic compounds “)
• Chemistry sample exam

Physics Exam

 •  Mechanics. Distance, position and displacement. Velocity and acceleration, equations for motion. Time dependences of velocity and covered distance, corresponding graphs. Newton’s laws. Mass and density. Addition of forces. Net force. Linear momentum, conservation of momentum. Reactive motion. Newton’s Law of gravitation. Gravitational acceleration, weight of a body, normal force. Elasticity and the Hooke’s law. Frictional force, friction coefficient. Work and power. Kinetic and potential energy. Conversions of energy. Pressure. Pascal and Archimedes principles. SI units of all mentioned quantities. SI prefixes. Conversion of units. Rotation, orbital motion and vibration. Angle, period, frequency, angular and linear velocity, centripetal acceleration. Parameters of oscillation: deviation, amplitude, period, angular frequency and phase. Sound waves in air. Wavelength, velocity, period and frequency. Reflection, refraction, interference and diffraction of waves.
 • Electric charge and current. Elementary charge. Coulomb’s law. Electric field E, potential and voltage. Magnetic fields of permanent magnet and current-carrying wire. Ampere’s force. Magnetic induction B. Electric and magnetic field lines, superposition principle. Lorentz force. Electromagnetic induction. Electromotive force (EMF). Magnetic flux. Faraday’s law of induction. Lenz’s law. Self-induction in the coil. Capacitance and inductance. Energies of electric and magnetic fields. Oscillating circuit and antenna. Generation of electromagnetic waves. Electromagnetic spectrum. Radio waves and microwaves, infrared, visible and ultraviolet lights, x-rays and gamma rays. Wavelength, frequency and photon energy (in eV). Wave-particle duality of light. Diffraction, interference, reflexion and refraction of the light. Refractive index and the speed of light. Convex and concave mirrors and lenses, types of images. Optical power of the lens. Dispersion of light. Spectral analysis. Polarised light and its applications. Thermal radiation and luminescence. Ohm’s law. Resistance and resistivity. EMF and intrinsic resistance of the source. Electrical power. Conductivity of liquids, gases and semiconductors, p-n junction. Light emitting diodes and solar cells. Alternating current. Transformers and transmission lines. Electrical safety. SI units of electric and magnetic physical quantities. Conversion of units.
 • Temperature and heat. Celsius and Kelvin temperature scales. Ideal gas. Equation of state for the ideal gas. Absolute temperature and the average kinetic energy of molecules. Work in thermodynamics and the heat transfer. Amount of heat and internal energy. First principle of thermodynamics. Isothermal, isobaric, isochoric and adiabatic processes. Operation principle of a heat engine, its efficiency. Second principle of thermodynamics. Reversible and non-reversible processes and the entropy. Energy transfer in nature and technology. Energetics and the energy resources. Gaseous, liquid and solid states of matter. Phase transitions and the latent heat. Molecular forces and the real gas. Water vapour in air. Absolute and relative humidity, saturated vapour and dew point. Weather phenomena. Surface tension and wetting.
 • Atomic and nuclear physics. Photoelectric effect. Models of the atom. Matter waves. Main ideas of quantum mechanics. Electron diffraction. Heisenberg uncertainty principle. Quantum numbers. Emission and absorption of the light by an atom. Nuclear forces, protons and neutrons. Mass defect. Nuclear binding energy. Equivalence of mass and energy. Nuclear reactions. Nuclear energetics and nuclear weapons. Radioactivity. Half-life. Radioactive dating. Types of ionising radiation. Radiation safety.

Scoring System
The physics and chemistry entrance exam is evaluated in a 100-point scale. It is possible to get up to 50 points for the chemistry test and 50 points for the physics test as well. The exam has been passed if the exam result is at least 51 points. The points of the entrance exam in physics and chemistry make up 60% of the total score of the candidate's entrance exams.
No feedback is provided right after the completion of the test. The applicant will be informed
about the exam result via email.

NB! Sisseastumisintervjuule pääsemiseks peab kandidaat esimese kahe vastuvõtutingimuse (online test ja motivatsioonikiri) puhul saama mõlema eest vähemalt 51 punkti.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi

• motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime;
• motivatsioon Eestisse õppima tulla ja teadlikkus kohalikust õpikeskkonnast;
• eneseväljendus- ja inglise keele oskus.

Sisseastumisintervjuu struktuur:
1. intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsivõime ja meeskonnatööks valmisoleku väljaselgitamiseks (8-9 min).

Hindamine
• motivatsioon õppida valitud erialal ja eneseanalüüsivõime (kuni 50 punkti);
• motivatsioon Eestisse õppima tulla ja teadlikkus kohalikust õpikeskkonnast (25 punkti)
• eneseväljendusoskus ja inglise keele oskus (kuni 25 punkti).

Hinde kujunemine: Iga komisjoni liige hindab kandidaati vestlusel eeltoodud viie kriteeriumi alusel. Üldhinne on eksamikomisjoni liikmete hinnete keskmine. Eksamitulemuse maksimaalne punktisumma on 100. 

Intervjuud toimuvad ajavahemikus 13.05-20.05.2024.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • online sisseastumistesti tulemust 60% ulatuses
 • motivatsioonikirja 20% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 20% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Sisseastumisintervjuule pääsemiseks peab kandidaat esimese kahe vastuvõtutingimuse (sisseastumistest ja motivatsioonikiri) puhul saama mõlema eest vähemalt 51 punkti.  Kandideerimise kogusumma arvutamiseks korrutatakse eri osade eest saadud punktid ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Rene Kärner
dekanaadi juhataja
737 5325
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024