Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

Sellelt lehed leiad selgitusi selle kohta, kuidas ja mis tingimustel toimub sisseastumine Tartu Ülikooli nendele õppekavadele, mille õppekeel ei ole eesti keel. 

2024. aastal toimub vastuvõtt 30 ingliskeelsele õppekavale: kahele bakalaureuseõppekavale, ühele integreeritud õppe õppekavale ning 27 magistriõppekavale. 

Võõrkeelsele õppekavale kandideerimisel kehtivad veidi teistsugused tähtajad kui eestikeelsetele õppekavadele kandideerimisel. Lisaks tuleb kõigil kandidaatidel tõendada võõrkeeleoskust. Erinevalt eestikeelsetest õppekavadest on võõrkeelsel õppekaval õppimine tasuline, pingerea parimatele kandidaatidele on siiski enamikul õppekavadel saadaval ka tasuta õppekohad.

Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused (sh õppetasu suuruse ja tasuta kohtade arvu) leiad selle õppekava lehelt.

Vaata võõrkeelseid õppekavasid ja vastuvõtutingimusi

 

Majandusteaduskonna tudengid
Rahvusvaheline õpikeskkond
Võõrkeelsed õppekavad on parim võimalus saada rahvusvaheline õpikogemus Eestis. Paljurahvuseline õpikeskkond Tartu Ülikoolis võimaldab vahetut kokkupuudet eri kultuuridest kaastudengite ja tipptasemel välisõppejõududega, avardades sinu maailmapilti ning luues mitmekesise suhtevõrgustiku kogu eluks.

 Ajakava 2024

 

Esimese astme õppekavad (ettevõttemajandus, loodusteadused ja tehnoloogia, arstiteadus)

   Avalduste esitamine SAISis: 1. veebruarist 15. aprillini

   Esimesed vastuvõtuotsused: 25. mai

   Õppeaasta algus: 2.september

 

Magistriõppekavad

   Avalduste esitamine SAISis: 1. veebruarist 15. märtsini, analüütilise keemia õppekaval 5. novembrist 5. jaanuarini, ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises ning desinformatsioon ja ühiskonna toimepidevus  õppekaval 1. septembrist 15. septembrini 2024

   Esimesed vastuvõtuotsused: 30. aprill, ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises ning desinformatsioon ja ühiskonna toimepidevus õppekaval 10. oktoober

   Õpingute algus: 2. september, ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises ning desinformatsioon ja ühiskonna toimepidevus õppekaval 10. veebruar 2025

 

NB! Kui lõpetad kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme alles suvel, siis saad kevadel siiski juba kandideerida olemasolevate hinnete ja tulemustega. Loe lähemalt avalduse ja dokumentide esitamisest allpool.

Mida on kandideerimiseks vaja?

Esimese astme õppekavadele (ettevõttemajandus, loodusteadused ja tehnoloogia, arstiteadus) kandideerimiseks peab sul olema hiljemalt suveks omandatud keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Lisaks võib olla vajalik mõne (riigi)eksami või lõputunnistuse hinne. 

NB! Kui omandad keskharidust alles suvel, siis sel juhul arvestatakse kevadisel sisseastumisel sinu jooksvaid hindeid ja vastuvõetuks osutumisel kontrollitakse kooli lõpetamist hiljem suvel. Kandideerimisel tuleb sul sel juhul lisada SAISi avaldusele kooli kantselei digiallkirjastatud väljavõte kõigi gümnaasiumiastme veerandite/semestrite/aasta hinnetega.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.

Magistriõppe õppekavadele õppima asumiseks peab sul olema hiljemalt suveks omandatud esimese astme kõrgharidus – bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureuse ja magistriõppe integreeritud õppe diplom.

NB! Kui lõpetad kandideerimise aluseks olevat kooli alles suvel, siis saad kevadel kandideerida jooksvate tulemuste alusel (ning vastuvõetuks osutumisel kontrollitakse kooli lõpetamist hiljem suvel). Tartu Ülikooli üliõpilaste puhul saab vastuvõtutalitus kontrollida jooksvaid tulemusi otse Tartu Ülikooli ÕISist, teiste kõrgkoolide kandidaadid peavad lisama SAISi avaldusele kooli digiallkirjastatud akadeemilise õiendi väljavõtte.

Lisaks võib mõnele õppekavale kandideerimiseks olla vajalik, et oleksid varasemate kõrgkooliõpingute käigus läbinud teatud eeldusained, st sisseastumisel hinnatakse erialaste ainete läbimist eelmises õppeastmes. Eeldusainete hindamine toimub vastuvõtu käigus automaatselt ja kandidaat ise eraldi avaldust esitama ei pea.

Iga õppekava täpseid vastuvõtutingimusi (sh eeldusainete nõuet) vaata selle õppekava lehelt.

 

Võõrkeeleoskuse tõendamine

Kõigile võõrkeelsetele õppekavadele kandideerimisel on vaja tõendada, et valdad nõutud tasemel õppekava õppekeelt. Enamiku võõrkeelsete õppekavade õppekeel on inglise keel, ühel õppekaval vene keel.

Võõrkeelsele õppekavale kandideerimise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt tasemel B2. 

 • inglise keele riigieksam – B2 tase (1997.-2013. aastal vähemalt 66 punkti);

 • Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži inglise keele test – vähemalt B2 tase;

 • TOEFL iBT (sh TOEFL iBT Home Edition ja TOEFL iBT Paper Edition) – vähemalt 75 punkti;

 • IELTS Academic (sh IELTS Indicator) – vähemalt 6.0 punkti (ükski osaoskus ei tohi olla alla 5.5 punkti);

 • Cambridge English: First (FCE) – vähemalt 169 punkti;

 • Cambridge English: Advanced (CAE) – vähemalt 169 punkti;

 • Cambridge English: Proficiency (CPE) – vähemalt 169 punkti;

 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic, sh PTE Academic Online) – vähemalt 59 punkti;

 • Soome küpsuseksam (ylioppilastutkinto) inglise keeles (pikk kursus) – vähemalt hinne magna cum laude approbatur (5);

 • Läti riigieksam (centralizētais eksāmens) inglise keeles – vähemalt B2 tase;

 • Leedu riigieksam (valstybinis egzaminas) inglise keeles – vähemalt B2 tase;

 • omandanud International Baccalaureate diplomiõppekava (International Baccalaureate Diploma Programme) alusel keskhariduse inglise keeles

 • omandanud Euroopa Kooli vanema kooliastme õppekava (European Baccalaureate) alusel keskhariduse inglise keeles;

 • omandanud General Certificate of Education (GCE või IGCE) kvalifikatsiooni;

TOEFL, IELTS Academic, Cambridge English või PTE Academic eksami tegemisest ei tohi kuu aega pärast kandideerija avalduse esitamist olla möödunud rohkem kui kaks aastat. Näide: esitades kandideerimisavalduse 1. märtsil 2024, ei tohi eksam olla sooritatud varem kui 1. aprillil 2022. NB! See nõue ei kehti, kui rahvusvaheline eksam on sooritatud gümnaasiumi lõpetamisel riigieksami asemel. 

Lisaks on B2 tasemel nõutud inglise keele oskus tõendatud, kui oled

 • omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidu või Euroopa majanduspiirkonna (edaspidi: EMP) liikmesriikides, Ühendkuningriigis, Šveitsis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal;

 • õppinud vähemalt ühe õppeaasta täiskoormusega inglise keeles Euroopa Liidu või EMP liikmesriikide, Ühendkuningriigi, Šveitsi, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus-Meremaa kõrgkoolis.

Analüütilise keemia magistriõppekava inglise keele nõuded on kirjas õppekava kodulehel.

 • Kui sul on tehtud inglise keele riigieksam, siis lisatakse riigieksami tulemus SAISis avaldust esitades avaldusele automaatselt eksamite infosüsteemist. Eraldi tõendit pole sel juhul vaja avaldusele lisada.

 • Kui sooritasid rahvusvahelise testi ja eksamitulemust SAISis automaatselt ei kuvata, siis lisa SAISi avaldusele tunnistuse/tõendi skaneering. NB! Lisaks skaneeringule tuleb sul tulemus ka elektroonselt vastava eksami (TOEFL, IELTS, CAE jne) infosüsteemist Tartu Ülikoolile tellida, et saaksime seda kontrollida. Kui ülikoolil ei ole võimalik kontrollida tulemust vastava eksami infosüsteemist, tuleb sul esitada Tartu Ülikooli vastuvõtutalitusele ka tõendi originaal või kinnitatud koopia.

 • Tähtaeg inglise keele oskust tõendava dokumendi esitamiseks on  bakalaureuseõppesse ja arstiteaduse ingliskeelsele õppekavale kandideerides 15. aprill. Magistriõppesse kandideerimisel on tähtaeg inglise keele oskust tõendava dokumendi esitamiseks 15. märts (ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises ning desinformatsioon ja ühiskonna toimepidevus õppekaval 15. september). Erandkorras lubame 2024. aastal Eestis gümnaasiumi lõpetavatel noortel tõendada oma inglise keele oskust juunis, kui selgub inglise keele riigieksami tulemus. Kui esitad tõendi pärast avalduste esitamise tähtaega, siis palun informeeri sellest vastuvõtutalitust e-postil sisseastumine@ut.ee.

 

 Vastuvõtt Tartu Ülikooli toimub vastavalt vastuvõtueeskirjale.

 

Kus saan avaldust esitada?

Tartu Ülikooli kandideerimiseks saad avalduse esitada Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS).

Kokku on igal kandidaadil võimalik esitada Tartu Ülikooli ühel aastal ühes õppeastmes kuni kaks avaldust.

Loe lähemalt avalduse esitamisest.

 

Kas ja kes peab esitama lisadokumente?


Kui sinu SAISi avaldusel kuvatakse kõik valitud õppekavale kandideerimiseks vajalikud andmed automaatselt riiklikest inforegistritest, siis sul pole vaja lisadokumente esitada. 

 

Dokumente on vaja avaldusele lisada järgmistel juhtudel:

 • Kui näed, et sinu SAISi avaldusel kõiki valitud õppekavale vajalikke andmeid (nt kooli, mille alusel soovid kandideerida) ei kuvata. Sel juhul pead pärast avalduse esitamist meile eraldi juurde esitama ka vastavad dokumendid (keskkooli lõputunnistuse või diplomi ja akadeemilise õiendi). Seda tuleb ette näiteks juhul, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme lõpetanud enne 2004. aastat või oled lõpetanud välismaal. Esita avaldus SAISis ka siis, kui sul kõiki vajalikke andmeid avaldusel ei kuvata ning alles seejärel esita meile puuduolevad lisadokumendid.

  NB! Kui alles lõpetad suvel kooli, mille alusel kandideerid, siis esita avaldus SAISis ka juhul, kui süsteem näitab sulle "Hariduskäigu" juures hoiatusmärki. Kandideerimiseks lisa SAISi avaldusele kooli digiallkirjastatud väljavõte sinu kõigi seniste tulemuste kohta. Vastuvõetuks osutumise korral kontrollime SAISis ise sinu koolilõpetamist otse riiklikest inforegistritest.
   
 • Kui sinu avaldusel ei kuvata võõrkeeleoskuse tõendamiseks sobivat võõrkeeleeksami või -testi tulemust (nt riigieksami või rahvusvahelise testi tulemust). Sel juhul tuleb sul SAISi avaldusele lisada keeleeksami tunnistuse skann (ning vajadusel tellida testitulemus Tartu Ülikoolile ka elektroonselt). 
   
 • Kui esitad avaldust magistriõppekavale, kuhu kandideerimisel kehtib eeldusainete nõue ja/või arvestatakse eelmise õppeastme keskmist hinnet, siis tuleb sul lisada SAISi avaldusele eeldusainete hindamiseks vajalike dokumentide (akadeemiline õiend ja/või muud vajalikud dokumendid) skannid. Neid dokumente pole vaja lisada juhul, kui kandideerid Tartu Ülikoolis omandatud haridusega (saame läbitud aineid ja tulemusi kontrollida otse TÜ ÕISist).


Loe lähemalt lisadokumentide esitamisest.

 

Mis saab pärast avalduse esitamist?

Pärast avalduse esitamist SAISis läheb see vastuvõtutöötajale ülevaatamisele.

Puuduste korral võtab vastuvõtutöötaja sinuga avaldusele lisatud e-posti aadressi teel ühendust ja selgitab, mida on vaja puuduste kõrvaldamiseks teha. Kui avaldusega on kõik korras, siis kinnitab vastuvõtutöötaja avalduse ja see läheb hindamisele. Kui sinu valitud õppekava vastuvõtutingimuste seas on ka sisseastumiseksam (nt intervjuu), siis on järgmine samm sisseastumiseksamil osalemine.

Iga õppekava vastuvõtutingimused, sh sisseastumiseksami jm kirjeldused leiad selle õppekava lehelt

 

Tulemused ja õppimatuleku kinnitamine

Pärast avalduste hindamist, sisseastumiseksameid ja kandideerimise punktisumma arvutamist avalikustatakse SAISis lõplikud pingeread ja vastuvõtuotsused. Teade vastuvõetuks osutumise kohta saadetakse SAISi kaudu sinu avaldusele märgitud e-posti aadressile. Võõrkeelsel õppekaval koha vastuvõtmiseks ja õppimatuleku kinnitamiseks on sul aega seitse päeva alates vastuvõtuotsuse väljastamisest.

NB! Kontrolli vastuvõtuperioodil kindlasti regulaarselt oma postkasti, sh rämpsposti, sest teade võib ka sinna sattuda. Õppimatuleku tähtajaks kinnitamata jätmine tähendab õppekohast loobumist.  
 

 • Kandideerimine korraga mitmele õppekavale ja/või mitmesse kooli

SAISis saab kinnitada õppimatuleku korraga ainult ühele õppekohale ja kehtib põhimõte, et kehtima jääb viimasena kinnitatud õppekoht. See tähendab, et kui sul on SAISis ühele õppekohale (Tartu Ülikoolis või mujal) õppimatulek juba kinnitatud, siis järgmise kinnitamisel loobud automaatselt eelmisest. Õppekoha vastuvõtmine ühel õppekaval ei mõjuta sinu teisi esitatud avaldusi (Tartu Ülikoolile või mõnele teisele ülikoolile), mille puhul pole vastuvõtuostused veel selgunud, st avaldusi, mis on staatuses "kandideeriv", "lubatud sisseastumiskatsele" vms. Nende avaldustega jääd edasi kandideerima ning võid hiljem osutuda vastuvõetuks.  

 

Õppima asumine

Pärast seda kui oled SAISis kinnitanud oma õppimatuleku ei jäägi üle muud, kui õppeaasta algust oodata. Mõned päevad enne õppeaasta algust augusti lõpus saadetakse sulle SAISi avaldusele lisatud e-posti aadressile ka teade, et sind on immatrikuleeritud ehk lisatud Tartu Ülikooli üliõpilaste nimekirja ning edastatakse uuele üliõpilasele vajalik info.
 

 • Lepingu sõlmimine, kui asud õppima tasulisel õppekohal

Kui asud õppima tasulisel õppekohal, siis tuleb sul septembrikuus sõlmida oma õppekava instituudis/kolleždis õppetasu maksmise leping. Õppetasu maksmine käib täskoormusega õppides semestri kaupa. Esimese semestri õppetasu maksmise tähtaeg on 20. september.

 • Akadeemiline puhkus kaitseväkke minemiseks

Kui pead sügisel asuma täitma ajateenistuskohustust, siis saad oma koha ülikoolis säilitada ning õppima asumist edasi lükata, taotledes selleks akadeemilist puhkust. Akadeemilist puhkust saad taotleda pärast seda, kui sind on immatrikuleeritud ja õppeaasta on alanud.

 

SAISis avalduse esitamine

Info välismaal lõpetanutele