Ajalugu

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal alustavatel üliõpilastel võimalik kandideerida erialastipendiumile, mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot 
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
28
Õppetasu
tasuta

Ajaloo magistriõppes saad süvendatult arendada oma teadmisi Eesti, üld- ja uusima aja ajaloo, aga ka arheoloogia, kunstiajaloo, arhiivinduse ja museoloogia vallas või omandada ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. Võrdlemisi paindlik õpe ja palju valikuvõimalusi tagavad mitmekesise õpikogemuse. Meie vilistlased leiavad enamasti erialase või sellega lähedalt seotud töökoha. 

„Arheoloogiaõpe on ajarännak minevikku, mis võimaldab kohtuda päris inimestega, kogeda värve, maitseid, lõhnu ja helisid, mõista inimloomust ja inimloodut.“  

Ester Oras, vilistlane, Tartu Ülikooli arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor

Auditoorne õpe on tavaliselt koondatud kahele päevale nädalas ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal on see peamiselt reedest pühapäevani.  

Magistriõppes saad pädevuse töötamiseks ajalooteadmisi eeldavatel ametikohtadel ja teadusliku uurimistöö tegemise oskused. Õppekava võimaldab paindlikke ja isikupäraseid õpiteid. Kui oled bakalaureuseõppes omandanud muu eriala, on sul võimalus end ajalooainetes täiendada. 

Spetsialiseeruda saad arheoloogia, arhiivinduse, Eesti ajaloo, kunstiajaloo, uusima aja, üldajaloo või ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialale.  

Erialapraktikal omandad kogemusi koolides muuseumides, arhiivides ja välitöödel ning oma valitud praktikakohas Eestis või välismaal. 

Sul on võimalik end õpingute jooksul täiendada välisriikide ülikoolides.  

Image
õppereis

 

Erialade tutvustused 

Arheoloogia magistriõpe annab üldteadmisi Läänemere maade arheoloogiast ning eriteadmisi säilitamisest, osteoloogiast, muinastehnoloogiast ja laboratoorsest arheoloogiast. Arheoloogia osakonna moodsa aparatuuriga labor ja pidevalt täienev leiukogu loovad suurepärased tingimused nii arheoloogia õppimiseks kui ka teadustööks. Tartu Ülikooli arheoloogia kuulub ülikooli erialade edetabelis 151–200 maailma parima hulka.  

Arhiivinduse erialal on oluline roll allikaõpetusel, aga ka arhiivikorraldusel ning arhivaalide säilitamise, digitaalse arhiivinduse ja ühiskonna inforessursside haldamise õppel. Oleme põhi- ja valikkursuste kõrvale töötanud tihedas koostöös Rahvusarhiivi ja muuseumidega välja mäluasutuste valikmooduli. Magistriõppes on kasvanud praktikate ja seminaride osatähtsus.  

Eesti ajaloo magistriõpe võimaldab süvendada teadmisi Eesti ajaloos. Eriala- ja valikmooduli ained pakuvad põhjalikke sissevaateid siinsete poliitiliste olude, majanduse, kultuuri ja sõjaajaloo aspektidesse ning lähinaabrite ajalukku, aga ka allikaõpetusse. Senisest suurem maht on magistriõppes praktikal ja eriseminaridel. Eesti ajaloo magistrantuur on väga hea ettevalmistus mäluasutuste teaduriks tööleasumisel ja kandideerimisel doktorantuuri.  

Magistriõpe kunstiajaloos annab võimaluse süvendatud õpinguteks, sest uues erialamoodulis on mitmekülgne valik kunstiajalookursusi. Õpe toimub üldjuhul seminarivormis ja väikestes rühmades ning selle lahutamatud osad on õppekäigud ja praktika. Magistriõppe eesmärk on koolitada kõrgelt haritud kunstiajaloolasi, kes suudavad osaleda nii rahvusvahelises teaduselus, anda panuse eesti rahvuskultuuri arengusse kui ka tegutseda spetsialistidena tööturul.  

Magistriõpe uusima aja osakonnas pakub võimaluse süvendada teadmisi lähiajaloos. Uusima aja põhikursused käsitlevad Euroopa 20. sajandi ajalugu, kolonialismi ja postkolonialismi, 20. sajandi rahvusvahelisi suhteid ja välispoliitikat. Eri- ja valikkursustel saab lisateadmisi näiteks ajaloo imagoloogiast, marksismist, globaalprobleemide ajaloolisest kujunemisest ning Aasia ajaloost. Varasemast suuremas mahus on praktikat ja seminare. 

Üldajaloo magistriõppe loengute ja seminaride rõhk on allikatel, ajalookirjutusel ja nüüdisaja uurimisküsimustel, millele lisandub praktika ja iseseisev uurimistöö. Õppejõudude teadustöö on seotud eeskätt Eesti ajaloolise arengu jälgimisega üldajaloo kontekstis. 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate õppes peetakse oluliseks õpetada hindama inimkonna loodud väärtusi, mõistma ühiskonda, milles me elame, ning tänapäeva probleemide seost minevikuga. Kutseõpingud lähtuvad nii ajalooteadvuse kujundamiseks vajalikest ajaloolise mõtlemise pädevusest kui ka demokraatliku ühiskonna toimimiseks vajalikest hoiakutest, koostöö- ja eneseväljendusoskustest. Teoreetilised teadmised on väga tihedalt seotud praktikaga, sealhulgas erivajadusega õpilaste koolides. Need üliõpilased, kes pole varem ajalugu õppinud, läbivad õpingute ajal eraldi ajaloomooduli. 

 

Leia vasakule-paremale liikudes sind huvitav eriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Õppe jaoks on Tartu kesklinna ajaloolise õhustikuga ülikoolilinnakus tänapäevaselt sisustatud õpperuumid. Arheoloogia osakonnas on raamatukogu, leiukogud ja moodsa aparatuuriga labor.  

Muuseumi- ja arhiivipraktika võimalusi pakuvad Rahvusarhiivi Noora hoone ning Tartu tipptasemel muuseumid. Õpetajakoolituse üliõpilased saavad pedagoogilise praktika kogemuse üldhariduskoolides.

Magistrantidel on võimalik lüüa kaasa sügis- ja kevadkoolides, kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli üritustel ning kuulata tuntud teadlaste ettekandeid.  

Ajalooüliõpilasi koondab pikaajaliste traditsioonidega Tartu Ülikooli Ajalooring, mis korraldab huvitavaid kohtumisi, mälumänge, filmiõhtuid ja väljasõite ajaloolistesse paikadesse.  

Küsitlused on näidanud meie vilistlaste väga suurt tööhõivet. Keskmiselt 75% neist töötab erialaga otseselt või osaliselt seotud ametikohal. 

Meil lõpetanud töötavad koolides ja teistes haridus- ja kultuuriasutustes, muuseumi- ja arhiivitöötajatena ning muinsus- ja kultuurimälestiste kaitse valdkonnas. Mitmekülgne haridus võimaldab asuda tegutsema ka teistes riigiasutustes, samuti ajakirjaniku või poliitikuna ning osaleda muul viisil Eesti avalikus elus. 

Tartu Ülikooli ajaloo magistriõpe annab tugeva aluspõhja õpingute jätkamiseks meie või mõne välisülikooli doktorantuuris. Meie vilistlasi leiab Cambridge’i, Glasgow’, Stanfordi, Leideni ja teiste maailma tippülikoolide doktorantide ja doktorite hulgast.  

Image
arheoloogia labor

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (30%),
 • erialakatse (30%),
 • eelmise õppeastme keskmine hinne (40%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66.
 

Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Motivatsioonikirja eesmärgiks on välja selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õppimiskogemus, tema motiveeritus ja sobivus erialasteks õpinguteks.

Motivatsioonikirjas tuleb vastata järgmistele küsimustele:

 • Kirjelda oma senist õpiteed. Too sellest positiivseid näiteid, mis toetavad õpingute jätkamist ajaloo magistriõppes. Kui Sa pole lõpetanud kõrgkoolis ajaloo õppekava, siis selgita palun oma senist ajaloo, kunstiajaloo või arheoloogiaga seotud tausta (õpingud, lugemus, töökogemus).
 • Palun põhjenda, miks soovid ajaloo magistriõppes õppida. Märgi kindlasti, millisele erialale (arheoloogia, arhiivindus, Eesti ajalugu, kunstiajalugu, uusim aeg, üldajalugu, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja) soovid keskenduda.
 • Millised väärtushinnangud on sinu valitud erialal (arheoloogia, arhiivindus, Eesti ajalugu, kunstiajalugu, uusim aeg, üldajalugu, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja) olulised?

Kirjaliku töö maht kokku on 1–2 lehekülge ning tuleks esitada koos avaldusega hiljemalt 26. juunil 2024.
 

Hindamine

Motivatsioonikirja hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja kutsesobivus;
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus;
 • kirjalik väljendusoskus.

Motivatsioonikirja hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Erialakatse
 

 4. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Jakobi 2

Erialakatseks on intervjuu.

Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kes saavad motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti.

Intervjuu aluseks on motivatsioonikiri, mille täiendamiseks küsitakse lisaküsimusi õpimotivatsiooni, eelneva erialase ettevalmistuse ning tulevaste uurimishuvide kohta.
 

Hindamine 

 • motiveeritus õppimiseks magistriõppes;
 • kutsesobivus valitud kitsamal erialal;
 • analüüsi- ja arutlusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Intervjuud hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Ajaloo ja arheloogia instituut
Jakobi 2-216, Tartu
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
Image
Ilmar Tammisto
Tartu Ülikooli vilistlane ja Miina Härma Gümnaasiumi ajalooõpetaja Ilmar Tammisto julgustab ajalooõpetajaks õppima.
Image
Illustreeriv foto Lauri Kanni loo juurde
Ajaloodoktorant ja Tartu Herbert Masingu kooli ajalooõpetaja Lauri Kann kirjutab sellest, kuidas ajaloo tundmine on abivahend maailma paremaks nägemiseks.
Image
Silver Loit lastega Negevi kõrbes
Ajaloodoktorant ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse vanemnõunik Silver Loit kirjutab Eesti ajaloost, riigikaitsest ja globaliseeruvast maailmast.
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024