Skip to main content

Ettevõttemajandus

Bakalaureuseõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. aprill

Lõpeb avalduste vastuvõtt

25. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
3800 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
5

Mis on ettevõte, kuidas planeerida äritegevuse finantse, keda palgata tööle ja kuidas töötajaid motiveerida? Millised toote ja teenuse omadused on tarbijale olulised ning kuidas eristuda konkurentidest? Majandusteadlasena oskad vastata neile ja paljudele teistele küsimustele. Kui soovid mõista ettevõtluskeskkonda, õppida tundma ettevõtete majanduslike otsuste põhjendusi ja tagajärgi, on sinu jaoks kõige õigem valik just Tartu Ülikooli rahvusvahelise mõõtmega ettevõttemajanduse eriala. 

Õppetöö

Meil on ingliskeelne tasuline päevaõpe. Su õpingukaaslased on peale Eesti pärit näiteks Soomest, Lätist, Prantsusmaalt, Belgiast, Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast, Valgevenest, Armeeniast, Kasahstanist, Ameerika Ühendriikidest, Hiinast ja Jaapanist. 

Kolmeaastane õpe on praktilise suunitlusega. Sa hakkad analüüsima juhtumeid päriselust, kuulad ettevõttemajanduse aladel tegutsevate spetsialistide loenguid, külastad ettevõtteid, koostad äriplaani ja teed palju rühmatöid. Sellele lisanduvad kodutööd, milles lõimid mitmes õppeaines omandatud teadmisi ja oskusi. 

Õpe koosneb alusõppest, suunaõppest ja erialaõppest.  

 • Alusõppes lood tugeva aluse selleks, et hakata omandama sügavamaid erialateadmisi. 
 • Suunaõppes saad põhiteadmised ettevõtluskeskkonnast ja ettevõtte juhtimisest ning rakendad neid teadmisi praktikal ettevõttes või avaliku sektori organisatsioonis. 
 • Erialaõppes omandad süvateadmised ettevõtte rahandusest, investeeringutest ja majandusarvestusest, personali ja turunduse juhtimisest ning äritegevuse strateegilisest planeerimisest. 
  Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Õppetööd toetavad uuendusliku tehnoloogia (nt 3D-printer, neuroturunduse seadmed) kasutamise võimalus ning õppetöövälised tegevused. Tänu sellele saad nii (suur)ürituste korraldamise kogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks.  

Majandusteaduskonnas võid osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu.  

Image

Peale lõpetamist

Sul on palju karjäärivalikuid.

Meie vilistlased on asunud tööle nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetes või asutanud oma ettevõtte. Samavõrra on võimalik jätkata õpinguid magistritasemel Tartu Ülikoolis või mõnes muus maailma ülikoolis. 

Meie vilistlased töötavad näiteks idufirmades, IT-ettevõtetes ja pankades ning on jätkanud õpinguid muu hulgas Eesti, Soome, Hollandi, Taani ja Saksamaa ülikoolides. 

 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)
  NB! Ka siis, kui lõpetad kooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled keskhariduse omandanud.
 • tehtud matemaatika riigieksam või saadud selle aine hinne tunnistusele
 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri.

Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 15. aprilliks.

Palume esitada ingliskeelse motivatsioonikirja (maksimaalselt 4600 tähemärki koos tühikutega), mis:

 • annab ülevaate üliõpilaskandidaadi õpieesmärkidest;
 • näitab eelneva haridustee (sh akadeemilise tegevuse) ja õppeprogrammi seostatust;
 • annab ülevaate üliõpilaskandidaadi kirjalikust väljendusoskusest ja lisateavet kandidaadi võimekusest õppeprotsessi läbimisel;
 • kirjeldab kandidaadi visiooni õppeprotsessi rahastamisest bakalaureuseprogrammi vältel.

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse järgmisi aspekte:

 • erialavaliku põhjendamise sisukus (maksimaalselt 40 punkti) - hinnatakse kandidaadi erialavaliku motiivide sisukust ja selgust; Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kui õppekeskkonna valiku põhjusi; karjääriperspektiivide selgitamist bakalaureusekraadi omandamise järel ja muid erialavalikuga seonduvate aspektide välja toomist;
 • eelneva haridustee ja akadeemilise tegevuse seostatus õppeprogrammiga (maksimaalselt 20 punkti) - hinnatakse kandidaadi oskust välja tuua eelneva haridustee ja akadeemilise tegevuse seostatust õppeprogrammiga;
 • kirjalikus tekstis esitatud arutlus- ja väljendusoskust (40 punkti) - hinnatakse kandidaadi motivatsioonikirja teksti ülesehituse loogilisust; esitatud informatsiooni, argumentide ja põhjenduste olulisust ning kirjalikku eneseväljendamisvõimekust.

Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.


Kandidaadi hindamine


Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • matemaatika riigieksami tulemust või ainehinnet tunnistusel 40% ulatuses
 • motivatsioonikirja 60% ulatuses

Võtame arvesse matemaatika riigieksami tulemust või gümnaasiumiastme matemaatikahinnet lõputunnistusel. Mõlema tulemuse olemasolul läheb arvesse neist parem. Kõik hinded või tulemused teisendame vajaduse korral 100 punkti skaalale. Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

NB! Kui lõpetad gümnaasiumi alles sel suvel, arvestame hindamisel avalduse esitamise ajaks saadud gümnaasiumiastme matemaatika hindeid. Selleks tuleb sul SAIS-is avaldusele lisada koolist väljastatud hinneteleht või tõend, kus on kirjas 10. ja 11. klassi lõpuhinded ning 12. klassis kandideerimise ajaks saadud trimestri, veerandi või perioodi hinded. Hinneteleht või tõend peab olema kooli kantseleis digiallkirjastatud.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Majandusõpetus (P2TP.TK.055) 3 EAP
 • Ettevõtlusõpetus (P2TP.TK.056) 3 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimustel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusega kontrollib ülikooli õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.


Hindame kumbagi osa saja punkti skaalal. Motivatsioonikirja eest antav väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Gaygysyz Ashyrov
programmijuht
737 6322
Kristi Liivamägi
rahvusvahelise õppe spetsialist
737 6317
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

rakenduskõrgharidusõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 240 EAP 4 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel