Strateegiline juhtimine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
2900 € semestris või 120 €/EAP

Õppekava on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide praegustele ja tulevastele juhtidele, kes soovivad täiendada oma teadmistepagasit, sest osakoormusega sessioonõppes saad osaleda töö kõrvalt. Sa õpid strateegilist tegutsemist rahvusvahelises majanduskeskkonnas, inimeste ja protsesside paremat juhtimist ning süsteemset toimimist erinevates funktsionaalsetes valdkondades. Strateegilise juhtimise magistriõppesse on oodatud juhtimiskogemusega õppijad, kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi kaasõppuritega. 

„Strateegilist juhtimist õppides jõudsin veendumusele, et juhtimiskompetents on midagi universaalset, ja see andis mulle tõuke valdkonda vahetada. Kuigi usun, et juhiks kasvatakse peamiselt läbi oma kogemuse, siis selles magistriõppes saab areneda ka teiste kogemuse najal.“ 

Riivo Tuvike, Tallinna Lennujaama juhatuse esimees, vilistlane

“Strateegilise juhtimise magistriõpe on maailma avardav kogemus inimesele, kelle erialane taust ei ole majandus ega isegi mitte sotsiaalteadused, kuid töö on teda viinud juhi rollini. Õpingute tulemusena avastasin arengupotentsiaali nii isiklikult, oma praksisele kui ka tervishoiuvaldkonnale”

Diana Ingerainen, Järveotsa Perearstikeskuse juhataja ja perearst, vilistlane

Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Õpingud on tasulised. Õppesessioonid on septembrist juunini üks kord kuus nädala lõpus, üldjuhul reedest pühapäevani. 

Õpinguid iseloomustab süvenemine ettevõtte tegevuskeskkonna üleilmsetesse, strateegilistesse, sotsiaalsetesse, tehnoloogilistesse, kultuurilistesse, poliitilistesse ja majanduslikesse aspektidesse. Sellega loome sünergia, mida saad oma majanduspraktikas kasutada strateegiliste äriideede arendamiseks ja rakendamiseks.  

Õppekava koosneb kuuest moodulist. 

 1. Majanduskeskkonna moodul sisaldab õppeaineid, mis käsitlevad ettevõttevälise tegevuskeskkonna tahke ja nende mõju ettevõtte juhtimissüsteemile.  
 2. Ettevõtte juhtimise moodulis keskendutakse strateegilise juhtimise peamistele valdkondadele.  
 3. Organisatsiooni ja koostoime moodul käsitleb organisatsioonikäitumist ning personali- ja teadmusjuhtimist.  
 4. Valik- ja vabaainete moodulid võimaldavad õppijal suunata õpinguid oma huvide põhjal. 
 5. Valikaineid saab valida etteantud nimekirjast ning vabaaineid majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest ja teistest ülikoolidest. 
 6. Magistritöö või -eksami moodul hõlmab õppeaineid, mis arendavad õppija uurimis-, teadus- ja loometööoskusi, ning lisaks magistritöö koostamist ja kaitsmist või magistrieksami sooritamist koos ettevõttel või asutusel põhineva juhtumianalüüsi koostamise ja kaitsmisega. 

Meil õpetavad Tartu Ülikooli tunnustatud õppejõud, lisaks kaasame Eesti teiste ülikoolide õppejõude, ettevõtete majanduspraktikuid ja külalisõppejõude välismaalt. Nii auditoorses kui ka iseseisvas õppetöös kasutame mitmekesiseid õppematerjale, sh virtuaalkeskkonda ja muid e-õppe võimalusi. 

Kuna õpperühm on väike, tekib iga magistrandi kogemuste, oskuste ja ideede analüüsi põhjal ühtne teemakeskne tervik ning sünnivad vastastikku rikastavad arutelud.  

Õppekorraldus võimaldab aktiivsemat suhtlust ja personaalsemat lähenemist, mis omakorda tagab õppe kõrge kvaliteedi ning mitmekesise jagatud kogemuste pagasi.  

Image

 

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 120 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 40 EAP õppeaastas (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 2900 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Image

Meie vilistlased juhivad inimesi ja protsesse, on suure teadmistepagasiga tipp- ja keskastmejuhid ning ettevõtjad, kes mõtlevad strateegiliselt ning tegutsevad rahvusvahelises majanduskeskkonnas ja paljudes funktsionaalsetes valdkondades. 

Magistriõppe läbinud on asunud tööle Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete juhtkondades ning loonud oma ettevõtte. Paljud jätkavad karjääri senise tööandja juures kõrgematel ametikohtadel.  

Tänu kaasüliõpilaste ja õppejõududega sõlmitud sidemetele õnnestub neil ellu viia ettevõtete ja organisatsioonide koostööprojekte ning ülikooliarutelude käigus tekkinud uusi ideid.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada CV. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Juhtimiskogemusel võetakse arvesse varasem õpi- ja töökogemus, sh ametialane positsioon ja juhtimiskogemus. Juhtimiskogemuse hindamisel lähtutakse sellest, kas kandidaat on (olnud) ettevõt(e)te või asutus(t)e nõukogu, juhatuse ja juhtkonna liige või strateegiliste allüksuste juht, kes omab vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust.

CV (tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is) alusel hinnatakse kandidaadi juhtimiskogemust järgmiselt:

 • juhtimisulatust (otseste ja kaudsete alluvate arv) (maksimaalne punktide arv 40);
 • ettevõtte/asutuse käibe/eelarve suurus (maksimaalne punktide arv 30);
 • kogemus ettevõtte/asutuse protsesside juhtimisel (maksimaalne punktide arv 20);
 • täienduskoolitus juhtimise alal (maksimaalne punktide arv 10).

Juhtimiskogemust hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Erialakatse toimub 4.-7. juulil 2023 Tartu Ülikooli Delta keskuses Narva mnt 18 - 1024, Tartu

Erialakatse on vestlus, mida hinnatakse 100 punkti süsteemis. Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kelle juhtimiskogemust on hinnatud vähemalt 51 punktiga. Täpne vestluse aeg lepitakse kandidaadiga kokku peale avalduste esitamise tähtaega.

Hinnangu kujunemisel võetakse arvesse kolme aspekti: 

 1. kandideerija kaasatust strateegilise iseloomuga juhtimisotsuste langetamisse, oskust analüüsida seniseid või tulevasi olulisi otsuseid (maksimaalne punktide arv 50);
 2. kandideerija motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õpingute edukaks ja tähtaegseks läbimiseks (maksimaalne punktide arv 30);
 3. kandideerija kokkupuudet rahvusvahelise töö- ja ärikeskkonnaga (maksimaalne punktide arv 20). 

Vestlust hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • juhtimiskogemust 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Krista Jaakson
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kui te soovite lähemalt tutvuda arvutiteaduse instituudi magistriõppekavadega, siis olete oodatud magistriõppeinfoõhtule.
31.01.2023
#sisseastumine #vilistlane
Jaanuaris toimuvatel veebikohtumistel vestlevad võõrkeelsete bakalaureuse- ja magistriõppekavade vilistlased oma kogemustest Tartu Ülikoolis ja annavad valitud teemal loengu.
04.01.2023
#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022