Skip to main content

Strateegiline juhtimine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1900 € semestris või 80 €/EAP

Õppekava on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide praegustele ja tulevastele juhtidele, kes soovivad täiendada oma teadmistepagasit, sest osakoormusega sessioonõppes saad osaleda töö kõrvalt. Sa õpid strateegilist tegutsemist rahvusvahelises majanduskeskkonnas, inimeste ja protsesside paremat juhtimist ning süsteemset toimimist erinevates funktsionaalsetes valdkondades. Strateegilise juhtimise magistriõppesse on oodatud juhtimiskogemusega õppijad, kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi kaasõppuritega. 

„Organisatsioon ei saa olla kõrgemal arengutasemel, kui on selle juht. Ennast tuleb pidevalt täiendada, et olla juhina vedur, mitte pidur. Strateegilise juhtimise magistriõppe heas ja toetavas õpikeskkonnas on koos oma ala tippõppejõud ning juhid, kes soovivad oma meeskonda viia uuele tasemele.“ 

Kuno Tammearu, vilistlane, Päästeameti peadirektor

Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Õpingud on tasulised. Õppesessioonid on septembrist juunini üks kord kuus nädala lõpus, üldjuhul reedest pühapäevani. 

Õpinguid iseloomustab süvenemine ettevõtte tegevuskeskkonna üleilmsetesse, strateegilistesse, sotsiaalsetesse, tehnoloogilistesse, kultuurilistesse, poliitilistesse ja majanduslikesse aspektidesse. Sellega loome sünergia, mida saad oma majanduspraktikas kasutada strateegiliste äriideede arendamiseks ja rakendamiseks.  

Õppekava koosneb kuuest moodulist. 

 1. Majanduskeskkonna moodul sisaldab õppeaineid, mis käsitlevad ettevõttevälise tegevuskeskkonna tahke ja nende mõju ettevõtte juhtimissüsteemile.  
 2. Ettevõtte juhtimise moodulis keskendutakse strateegilise juhtimise peamistele valdkondadele.  
 3. Organisatsiooni ja koostoime moodul käsitleb organisatsioonikäitumist ning personali- ja teadmusjuhtimist.  
 4. Valik- ja vabaainete moodulid võimaldavad õppijal suunata õpinguid oma huvide põhjal. 
 5. Valikaineid saab valida etteantud nimekirjast ning vabaaineid majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest ja teistest ülikoolidest. 
 6. Magistritöö või -eksami moodul hõlmab õppeaineid, mis arendavad õppija uurimis-, teadus- ja loometööoskusi, ning lisaks magistritöö koostamist ja kaitsmist või magistrieksami sooritamist koos ettevõttel või asutusel põhineva juhtumianalüüsi koostamise ja kaitsmisega. 

Meil õpetavad Tartu Ülikooli tunnustatud õppejõud, lisaks kaasame Eesti teiste ülikoolide õppejõude, ettevõtete majanduspraktikuid ja külalisõppejõude välismaalt. Nii auditoorses kui ka iseseisvas õppetöös kasutame mitmekesiseid õppematerjale, sh virtuaalkeskkonda ja muid e-õppe võimalusi. 

Kuna õpperühm on väike, tekib iga magistrandi kogemuste, oskuste ja ideede analüüsi põhjal ühtne teemakeskne tervik ning sünnivad vastastikku rikastavad arutelud.  

Õppekorraldus võimaldab aktiivsemat suhtlust ja personaalsemat lähenemist, mis omakorda tagab õppe kõrge kvaliteedi ning mitmekesise jagatud kogemuste pagasi.  

Image

 

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas  ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 80 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 40 EAP (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 1900 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Image

Meie vilistlased juhivad inimesi ja protsesse, on suure teadmistepagasiga tipp- ja keskastmejuhid ning ettevõtjad, kes mõtlevad strateegiliselt ning tegutsevad rahvusvahelises majanduskeskkonnas ja paljudes funktsionaalsetes valdkondades. 

Magistriõppe läbinud on asunud tööle Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete juhtkondades ning loonud oma ettevõtte. Paljud jätkavad karjääri senise tööandja juures kõrgematel ametikohtadel.  

Tänu kaasüliõpilaste ja õppejõududega sõlmitud sidemetele õnnestub neil ellu viia ettevõtete ja organisatsioonide koostööprojekte ning ülikooliarutelude käigus tekkinud uusi ideid.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus (hinnatakse CV alusel)

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada CV. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 30. juunil, 5. juulil või 7. juulil 2022 Tartu Ülikooli Delta keskuses Narva mnt 18. Täpne aeg ja ruum lepitakse kandidaadiga kokku pärast avalduse esitamist.

Erialakatse on vestlus, mida hinnatakse 100 punkti süsteemis. 

Hinnangu kujunemisel võetakse arvesse kaht aspekti: 

 1. kandideerija motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õpingute edukaks ja tähtaegseks läbimiseks (maksimaalne punktide arv 30) ning 
 2. kandideerija kaasatust strateegilise iseloomuga juhtimisotsuste langetamisse ja oskust analüüsida seniseid või tulevasi olulisi otsuseid (maksimaalne punktide arv 70). 

Kandideerija varasema õpi- ja töökogemuse, sh ametialase positsiooni ja juhtimiskogemuse hindamisel eelistatakse ettevõtte või asutuse nõukogu, juhatuse ja juhtkonna liikmeid ning strateegiliste allüksuste juhte, kes omavad vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • juhtimiskogemust 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Kandideerimiseks vajalik väikseim punktide arv on mõlema osa puhul 51. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Krista Jaakson
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
Jaga
29.06.2022
#sisseastumine
Teadusvõistluse „Rakett 69“ finaalis seisid vastamisi kaks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast. Loe andekate noorte kohta lähemalt!
Jaga
16.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine #täiendusõpe
Riigieksamiteks ettevalmistavad ja õppimist toetavad kursused.
Jaga
12.02.2022
Jaga
09.02.2022