Strateegiline juhtimine

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
2900 € semestris või 120 €/EAP

Õppekava on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide praegustele ja tulevastele juhtidele, kes soovivad täiendada oma teadmistepagasit, sest osakoormusega sessioonõppes saad osaleda töö kõrvalt. Sa õpid strateegilist tegutsemist rahvusvahelises majanduskeskkonnas, inimeste ja protsesside paremat juhtimist ning süsteemset toimimist erinevates funktsionaalsetes valdkondades. Strateegilise juhtimise magistriõppesse on oodatud juhtimiskogemusega õppijad, kes on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi kaasõppuritega. 

„Strateegilist juhtimist õppides jõudsin veendumusele, et juhtimiskompetents on midagi universaalset, ja see andis mulle tõuke valdkonda vahetada. Kuigi usun, et juhiks kasvatakse peamiselt läbi oma kogemuse, siis selles magistriõppes saab areneda ka teiste kogemuse najal.“ 

Riivo Tuvike, Tallinna Lennujaama juhatuse esimees, vilistlane

“Strateegilise juhtimise magistriõpe on maailma avardav kogemus inimesele, kelle erialane taust ei ole majandus ega isegi mitte sotsiaalteadused, kuid töö on teda viinud juhi rollini. Õpingute tulemusena avastasin arengupotentsiaali nii isiklikult, oma praksisele kui ka tervishoiuvaldkonnale”

Diana Ingerainen, Järveotsa Perearstikeskuse juhataja ja perearst, vilistlane

Õpingud kaheaastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kolmele aastale. Õpingud on tasulised. Õppesessioonid on septembrist juunini üks kord kuus nädala lõpus, üldjuhul reedest pühapäevani.

Õpinguid iseloomustab süvenemine ettevõtte tegevuskeskkonna üleilmsetesse, strateegilistesse, sotsiaalsetesse, tehnoloogilistesse, kultuurilistesse, poliitilistesse ja majanduslikesse aspektidesse. Sellega loome sünergia, mida saad oma tööelus kasutada strateegiliste äriideede arendamiseks ja rakendamiseks.

Õppekava koosneb kuuest moodulist.

 1. Muutuva majanduskeskkonna moodul sisaldab õppeaineid, mis käsitlevad ettevõttevälise tegevuskeskkonna tahke ja nende mõju ettevõtte tegevusele.
 2. Juhtimise valdkonnad ja funktsioonid käsitlevad strateegilise juhtimise peamisi valdkondi: protsesse, inimesi, finantse ja turundust.
 3. Organisatsiooni uuendamine ja kasv keskendub teemadele, mille läbi organisatsioon areneb ja/või laieneb – innovatsioon, rahvusvahelistumine, väärtuse kasvatamine, laienemisstrateegiad.
 4. Valik- ja vabaainete moodulid võimaldavad õppijal suunata õpinguid oma huvide põhjal. Valikaineid saab valida etteantud nimekirjast ning vabaaineid majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustestvõi koguni teistest ülikoolidest.
 5. Magistritöö või -eksami moodul hõlmab õppeaineid, mis arendavad õppija uurimis-, teadus- ja loometööoskusi, ning lisaks magistritöö koostamist ja kaitsmist või magistrieksami sooritamist koos ettevõttel või asutusel põhineva juhtumianalüüsi koostamise ja kaitsmisega.

Õppekavas õpetavad Tartu Ülikooli tunnustatud õppejõud: prof. Urmas Varblane, prof. Raul Eamets, prof. Maaja Vadi, prof. Margit Sutrop, prof. Andres Kuusik. Õppetööd viivad läbi ka: David Ilmar Beecher, Tõnis Eerme, Ott Pärna, Krista Jaakson, Eneli Kindsiko, Liina Joller-Vahter, Veiko Valkiainen, Kristjan Pulk, Sonja A. Sackmann, Toomas Saarsen, Priit Sander jt.

Lisaks kaasame üksikutes loengutes ettevõtete majanduspraktikuid ja külalisõppejõude välismaalt. Nii auditoorses kui ka iseseisvas õppetöös kasutame mitmekesiseid õppematerjale.

Kuna õpperühm on väike, on suur roll iga magistrandi kogemustel, oskustel ja ideedel ning sünnivad vastastikku rikastavad arutelud.

Õppekorraldus võimaldab aktiivsemat suhtlust ja personaalsemat lähenemist, mis omakorda tagab õppe kõrge kvaliteedi ning mitmekesise jagatud kogemuste pagasi.  

Image
Õppetöö

Õppetasu

Õppetasu on võimalik tasuda kas ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud ainete mahule semestris või semestritasuna. Ainepunkti alusel makstes on õppetasu 120 eurot ainepunkti eest ning planeeritud õppetöö maht osakoormusega õppides on 40 EAP õppeaastas (jaguneb kahe semestri vahel). Semestritasu on 2900 eurot.

Õppetasu maksmise aluseks on õppekulude hüvitamise leping, mis sõlmitakse kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist.

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus. Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Image
õppekeskkond

Meie vilistlased juhivad inimesi ja protsesse, on suure teadmistepagasiga tipp- ja keskastmejuhid ning ettevõtjad, kes mõtlevad strateegiliselt ning tegutsevad rahvusvahelises majanduskeskkonnas ja paljudes funktsionaalsetes valdkondades. 

Magistriõppe läbinud on asunud tööle Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete juhtkondades ning loonud oma ettevõtte. Paljud jätkavad karjääri senise tööandja juures kõrgematel ametikohtadel.  

Tänu kaasüliõpilaste ja õppejõududega sõlmitud sidemetele õnnestub neil ellu viia ettevõtete ja organisatsioonide koostööprojekte ning ülikooliarutelude käigus tekkinud uusi ideid.  

Sul on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes. 

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (70%),
 • juhtimiskogemus (30%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Erialakatse
 

 3., 4., 8. või 9. juulil 2024 Tartus aadressil Narva mnt 18 ruumis 1024 (Tartu Ülikooli Delta keskuses)

Erialakatse on suuline vestlus. Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kelle juhtimiskogemust on hinnatud vähemalt 51 punktiga.

Vestlust hinnatakse 100-punkti süsteemis. Hinnangu kujunemisel võetakse arvesse kolme aspekti:

 • kandideerija kaasatust strateegilise iseloomuga juhtimisotsuste langetamisse, oskust analüüsida seniseid või tulevasi olulisi otsuseid (maksimaalne punktide arv 50);
 • kandideerija motiveeritust magistriõppes õppimiseks ning õpingute edukaks ja tähtaegseks läbimiseks (maksimaalne punktide arv 30);
 • kandideerija kokkupuudet rahvusvahelise töö- ja ärikeskkonnaga (maksimaalne punktide arv 20).

Erialakatse on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Juhtimiskogemus
 

 CV tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Kandideerija varasema õpi- ja töökogemuse, sh ametialase positsiooni ja juhtimiskogemuse hindamisel lähtutakse sellest, kas kandidaat on (olnud) ettevõt(e)te või asutus(t)e nõukogu, juhatuse ja juhtkonna liige või strateegiliste allüksuste juht, kes omab vähemalt kolmeaastast juhtimiskogemust.

CV alusel hinnatakse kandidaadi juhtimiskogemust järgmiselt:

 • juhtimisulatust (otseste ja kaudsete alluvate arv) (maksimaalne punktide arv 40);
 • ettevõtte/asutuse käibe/eelarve suurus; (maksimaalne punktide arv 30);
 • kogemus ettevõtte/asutuse protsesside juhtimisel (maksimaalne punktide arv 20);
 • täienduskoolitus juhtimise alal (maksimaalne punktide arv 10).

Juhtimiskogemust hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.  

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Krista Jaakson
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024
#sisseastumine
Info videointervjuul osalemise kohta Tartu Ülikooli kandideerimisel
20.03.2024
#sisseastumine
Ootame sind 10. aprillil andmeteaduse magistrikava infotundi.
19.03.2024