Filosoofia

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Kui mõtled erialavaliku peale, siis vali mõtlemise eriala. Filosoofiaõppes on ühendatud süstemaatiline ja ajalooline filosoofia, mis tagab sulle tervikliku vaate nii mineviku- kui ka tänapäevafilosoofiale ning arendab kriitilise mõtlemise, analüüsi- ja argumenteerimisoskusi. Neid ülekantavaid oskusi rakendades suudavad meie vilistlased lahendada ka kõiki selliseid probleeme ja küsimusi, mille olemasolust me isegi veel ei tea.

„Kui võtta isiklikust arengust lähtuvalt, siis kinnistusid paljud olulised teadmised mul just filosoofiaõpingute ajal. Võib öelda, et tänu filosoofiale on mu maailm natuke avaram, erinevaid selgitusi oleva kohta on rohkem ning mis ehk kõige olulisem: rohkem on leplikkust selle kohta, et asju saab näha ja selgitada erineval moel. Filosoofiaga tasub end kindlasti siduda neil, kes soovivad saada aina keerulisemaks muutuvas maailmas paremini hakkama.“ 

Heiko Leesment, vilistlane, Häirekeskuse 112 teenuse juht

Bakalaureuseõppes omandad teadmised filosoofia ajaloost ja süstemaatilise ülevaate filosoofia tänapäeva peamiste valdkondade arengust. Sa saad kaasa oskuse mõelda ja kirjutada argumenteerivalt, samuti oskuse mõista ja analüüsida keerukaid tekste. 

Ainekursused jagunevad filosoofia üld- ja erialaainete ning humanitaarvaldkonna ainete vahel. Erialaainete puhul on sul valida osakonna viie õppetooli vahel, mille valdkonnad on filosoofia ajalugu, mõttelugu, praktiline filosoofia, teadusfilosoofia ja teoreetiline filosoofia. Tavaliselt valivad meie üliõpilased kõrvaleriala mõnest teisest õppekavast. 

Praktika annab sulle võimaluse rakendada erialaseid oskusi ja teadmisi töökeskkonnas. 

Õppetöö on enamasti seminarivormis, mis eeldab iseseisvat tööd tekstiga ja aktiivset osavõttu arutelust. 

Filosoofia osakond asub Tartu kesklinnas ülikooli peahoone kõrval Philosophicumis. Osakond on tihedalt seotud ülikooli eetikakeskusega, mis on Eestis juhtiv eetikavaldkonna teadus- ja õppetöö keskus ning avalikkusele suunatud arutelude korraldaja. 

Juba aastaid saab osakonnas osaleda analüütilise filosoofia seminaris ja fenomenoloogia seminaris ning siin toimuvad eetikakollokviumid. 

Üliõpilaste eestvedamisel käib koos filosoofiline filmiklubi. 

 

Filosoofina on sinu võimalused tõeliselt laiad. Vilistlasuuringud (2014, 2020) näitavad, et filosoofidel pole töö leidmisega probleeme ja nende palgad on humanitaarvallas ühed konkurentsivõimelisemad.  

Meie lõpetajate seas on ajakirjanikke, kommunikatsioonitöötajaid, ettevõtjaid ning finants- ja IT-sektori esindajaid. 

Enamikul soovijaist on võimalik jätkata õpinguid filosoofia alal rahvusvahelises magistriõppes, et saavutada mõnel filosoofia suunal põhjalikum pädevus. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (60%),
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam või matemaatika riigieksam (arvesse läheb parema tulemusega eksam) (40%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. Riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse erialakatset 100% ulatuses. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 2. või 3. juulil 2024 kell 10.15 Tartus aadressil Jakobi 2 ruumis 336 või veebis

Erialakatse toimub intervjuu vormis kas auditoorselt või videokõne vahendusel.

Erialakatseks valmistudes tuleb sisseastujal valida välja ja töötada läbi üks järgmistest kogumiku Kutse filosoofiasse“ artiklitest:

 • Indrek Lõbus „Sissejuhatus teadmisemõiste analüüsi“
 • Manuel Bremer ja Daniel Cohnitz „Kas see on endiselt Metallica? Rokkbändide samasusest läbi aja“
 • Sander Vaus „Teadusliku reduktsionismi vastu“
 • Henri Otsing „Heideggerlik alusepanek tõele“
 • Indrek Lõbus „Veelkord anarhismi kaitseks“
 • Eveli Neemre „Loomade keeleõppe usaldusväärsus

Kogumiku "Kutse filosoofiasse" artiklid leiate siit.
 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse kandidaadi sobivust filosoofia erialal õppimiseks järgmiste kriteeriumide alusel:

 • ettekujutus sellest, mida kujutab endast filosoofia ja selle õppimine (20%);
 • kandidaadi huvide ning tulevikunägemuse seotus filosoofia bakalaureuseõppe eesmärkide ja õpiväljunditega (20%);
 • valmisolek järjepidevaks õppimiseks ning erialaseks arenguks (20%);
 • analüüsi-, argumenteerimis- ja eneseväljendusoskus (40%).

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Filosoofia õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on

 • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise filosoofiaolümpiaadi lõppvoorust;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada kuni 5 lisapunkti. Lisapunkte andvad kursused ja MOOC-id:

 • Praktiline filosoofia (P2TP.TK.099) 4 EAP
 • Väärtused, voorused ja pahed (P2TP.TK.118) 1,5 EAP

NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Ruth Jürjo
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Filosoofia ja semiootika instituut
koordinaator
Jakobi 2-315
+372 737 5314
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024