Autor: Jarek Jõepera

Keeleõpetaja mitmekeelses koolis

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
eesti keel teise keelena õpetaja 41, inglise keele õpetaja 10, vene keele õpetaja 10
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitavad keeled ja õpetamine, ootame sind õppima Narva kolledžisse mitmekeelse kooli keeleõpetajaks. Sealjuures ei ole tähtis, kas sul on filoloogiaharidus või hoopis soov karjääri muuta ja leida uus kutsumus. Intensiivne, kuid paindlik õppekava valmistab sind ette nüüdisaegseks õpikäsituseks koolides. 

“Õppimine Tartu Ülikooli Narva kolledži õppekava „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“ alusel on andnud mulle palju õpetajatööks olulisi teadmisi ja oskusi. Kasutan oma igapäevatöös lõimitud aine- ja keeleõpet, aktiivõppemeetodeid ja mängustatud õpet, mis meeldivad väga nii õpilastele kui ka täiskasvanud õppijatele. Väga kasulikud on ka vahetusõppejõudude loengud ja seminarid, mis on laiendanud meie silmaringi, andes mitmekesist infot keeleõppe kohta väljaspool Eestit. Lisaks on võimalik tutvuda põnevate kursusekaaslastega ning õppida teistelt tegevõpetajatelt palju huvitavat ja harivat.“

Kristiina Bogens, üliõpilane, Narva Eesti keele maja õpetaja

Õppekava põhirõhk on üldpedagoogilis-psühholoogilistel ainetel, didaktikal ja erialametoodikal ning praktikal, mis on omavahel tihedalt seotud.  

Meie õppejõudude hulgas on haridus- ja keelevaldkonna eksperte ning tegevõpetajaid ja koolijuhte üle Eesti. Nendelt saab õpingute käigus kasulikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mida kohe rakendada. Praktikal on eriti oluline koht, sest see aitab arendada õpetamisoskusi ja kujundada õpetajaidentiteeti. 

Õpingud on kavandatud sessioonidena, mis toimuvad Narvas üle nädala reedest pühapäevani. Sessioonõpe on paindlik ja annab võimaluse ühendada õpingud teiste kohustustega. Samas tuleb arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonide vahelisel ajal. 

Õpetajakoolituse kutseõpingute alusmoodul ja valdkonna didaktikaained on eesti keeles. Metoodikat saab õppida olenevalt valitud erialast kas eesti, vene või inglise keeles. 

Oma õpikogemuse ja suhtlusvõrgustiku rikastamiseks on sul võimalik õppida semester või kaks välismaal. 

Lõpetamiseks tuleb sooritada magistrieksam või kaitsta magistritöö, mis annab haridusteaduste magistri kraadi (keeleõpetaja mitmekeelses koolis) ja õpetaja kutse (tase 7). 

 

Image
Õppetöö

 

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Pakume inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis.  

Narva üliõpilaselu on aktiivne, kolledži üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid.  

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone.  

Narva suurimad kultuuri- ja spordiüritused on Station Narva ja Narva linna jooks. 

Image
õppekeskkond

Tartu Ülikooli Narva kolledži diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest, mis annab nii Eesti kui ka maailma tööturul tugeva konkurentsieelise. 

Õpingute järel saad asuda tööle keeleõpetajana mitmekultuurilises ja -keelses haridusasutuses, aga ka muudes ametites, kus on vaja head keeleoskust ning teadmisi ja oskusi õpetamise kohta. 

Kui oled huvitatud eriala teaduspõhisest arendamisest, saad pärast magistrikraadi saamist kandideerida doktoriõppesse.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja
   
  • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 48 EAP mahus eesti, inglise või vene üldkeeleteaduslikke õppeaineid või
  • sooritatud sõltuvalt erialast kas eesti keele C1-taseme eksam (sealjuures peab hinnang rääkimise osaoskusele olema "väga hea" ning lugemise, kuulamise ja kirjutamise osaoskusele vähemalt "hea") või rahvusvaheliselt tunnustatud C1-tasemel inglise keele eksam (CAE, IELTS, TOEFL) või vene keele eksam (TORFL) või
  • sooritatud kõiki osaoskusi hõlmav Tartu Ülikooli eesti, inglise või vene keele C1-taseme keeleeksam vähemalt 80 punktile (eesti ja vene keele kirjalik keeleeksam toimub 1. juulil 2024 Narvas ning inglise keele eksam 3. juulil 2024 Narvas);

   NB: Eesti keele C1-taseme eksami sooritamist ei nõuta eesti keele teise keelena eriala kandidaadilt, kes on omandanud eesti keeles põhihariduse, keskhariduse või kõrghariduse.
    
 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on
  • TÜ: „Klassiõpetaja“, „Eesti ja soome-ugri keeleteadus“ (Eesti keel võõrkeelena), „Inglise keel ja kirjandus“, „Vene-slaavi filoloogia“;
  • TLÜ: „Klassiõpetaja“, „Eesti filoloogia“ (Eesti keel teise keelena ja eesti kultuur), „Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid“ (Inglise keel ja kultuur), „Vene filoloogia“.
    

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • motivatsioonikiri (30%),
 • sisseastumisintervjuu (70%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumieksamid


Motivatsioonikiri
 

 tuleb esitada koos avaldusega SAISis hiljemalt 26. juunil 2024

Motivatsioonikirja (4000–6000 tähemärki koos tühikutega) eesmärk on selgitada välja kandidaadi huvi õpetajatöö vastu ja valmisolek ning sobivus selleks tööks. 

Motivatsioonikiri peaks käsitlema järgmisi teemasid: 

 • kandidaadi enesetutvustus ja keeleõpetaja mitmekeelses koolis õppekavale õppima asumise põhjused ning varasema haridustee ja/või ametialase karjääri ja seniste tegevuste seostatus õpetajakoolitusega;
 • huvipakkuvas uuritavas haridusvaldkonnas (potentsiaalse magistritöö valdkonnas) uurimisprobleemide püstitamine ja arutelu, kuidas neid probleeme võiks lahendada;
 • eneseanalüüs motivatsioonist ja sobivusest ning eeldustest hakata õpetajaks, isiklikud arengueesmärgid seoses õppekava läbimise ja õpetajaks saamisega.

Läbivalt hinnatakse motivatsioonikirja ülesehitust, analüüsioskust ja keelekasutust.

Motivatsioonikirja puhul hinnatakse:

 • motiveeritust õppimiseks antud õppekaval, varasemat erialase töö- ja õppimiskogemust ning nende omavahelise seose tugevust (kuni 40 punkti),
 • orienteerumist Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas (kuni 20 punkti),
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskust pedagoogilistel teemadel (kuni 25 punkti),
 • teoreetilis-metodoloogilist ettevalmistust (kuni 15 punkti).

Motivatsioonikirja hinnatakse 100-punkti süsteemis. Motivatsioonikiri on hinnatud positiivselt, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Sisseastumisinterjuu
 

  Intervjuu toimub:

 • eesti keele erialal 4. või 5. juulil 2024 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumis 215
 • inglise keele erialal 4. juulil 2024 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumis 217
 • vene keele erialal 4. juulil 2024 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumis 321

Sisseastumisintervjuu ehk kutsesobivusvestluse eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 • motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime,
 • kriitiline mõtlemine ning arutlus- ja järeldusoskus,
 • arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks,
 • silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul,
 • eneseväljendusoskus ja –analüüsi oskus.

Eksami keel on sõltuvalt valitud erialast eesti ja inglise või vene keel.
 
Sisseastumisintervjuu struktuur: 

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi esitatud motivatsioonikirja põhjal (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min);

Eneseväljendus ja analüüsi oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu teemad:

 1. üliõpilaskandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul;
 2. enseanalüüsi võime ja valmisoleks meeskonnatööks;
 3. Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused;
 4. kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.

Sisseastumisintervjuul hinnatakse:

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendus- ja keele oskust (kuni 20 punkti).

Sisseastumisintervjuud hinnatakse 100-punkti süsteemis.


Hinde kujunemine

Iga komisjoniliige hindab kandidaati erinevate kriteeriumite alusel. Sisseastumisintervjuud hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse intervjuu eest annab 51 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Mare Kitsnik
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024