Tõlkeõpetus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne ja praktilise väljundiga õppekava annab põhjalikud teadmised tarbetekstide tõlkimisest ja tõlketehnoloogiast. Sind ootab paindlik õpe, milles arvestame õpingute kõrvalt töötava üliõpilase vajadusi ja võimalusi. Vilistlasena leiad rakendust keele- ja kultuurispetsialistina nii Eestis, Euroopa Liidu institutsioonides kui ka mujal maailmas.  

„Tõlkija töö on imetore elukestev õpe, kui oled valmis end proovile panema ning julgelt eripalgelistest töödest läbi närima. Võimalus tutvuda tõlkeseminarides mitmesuguste tekstidega ja suuremad ämbrid läbi kolistada teeb elu märksa lihtsamaks. Samuti on tõlkemagistri kraadist kasu hangetes osalemisel ja koostööpartnerite leidmisel.“ 

Katrin Kask, vilistlane, inglise keele vandetõlk aastast 2017

Tõlkeõpetuse õppekaval on kaks suunda: kirjalik tõlge ja suuline tõlge. 2023. õppeaastal võtame üliõpilasi vastu ainult kirjaliku tõlke erialale. 

Kirjaliku tõlke erialal omandad erialased ja sotsiaalsed oskused tööks professionaalse keele- ja kultuurispetsialistina. Lisaks tõlkimisoskusele omandad oskuse ja vilumuse kasutada levinud tõlkeabiprogramme ja tõlketehnoloogiaid. Võimalik on spetsialiseeruda tõlkimisele inglise, prantsuse või vene keelest eesti keelde ja vastupidi. Saksa keel on alates 2023. aastast tõlkeõpetuse õppekavas vaid teise võõrkeelena ehk võimalik on osaleda saksa-eesti tõlkeseminarides. Õpingute ajal keskendud kahele võõrkeelele, millest sisseastumisel üks peab olema aktiivne võõrkeel (soovitatav tase C1), kuna seminarides tõlgitakse ka võõrkeelde. Teise võõrkeele puhul piisab passiivsest keeleoskusest (soovitatav tase B1), sest tõlgitakse ainult eesti keelde. Õppetöös osalemiseks on kõigil kindlasti vajalik inglise keele oskus, kuna osa loenguid ja seminare on inglise keeles.

Keele- ja tõlketeaduslikes seminarides õpid tundma ja looma seoseid oma eriala ja teiste valdkondade vahel, praktikumides omandad oskused majandus-, õigus-, teadus- ja tehnikatekstide ning Euroopa Liidu tekstide tõlkimiseks. Õppejõudude seas on praktikutest tegevtõlkijate kõrval ka tunnustatud professorid, näiteks Euroopa Tõlkeuuringute Liidu asepresident Luc van Doorslaer.

Õppetööga kaasneb praktika tõlkimisega tegelevates ettevõtetes. Praktikumidesse on kaasatud ettevõtete esindajad, kes tutvustavad üliõpilastele olusid tõlketurul ja tõlkija elukutse muutuvat profiili.  Õppekava kuulumine mainekasse võrgustikku European Master’s in Translation (EMT) annab sulle kindluse, et saad parima ettevalmistuse tõlketurul tegutsema asumiseks.

Image

Moodulite ja õppeainete nägemiseks tuleb vajutada "kirjalik tõlge" plokile.

Tõlkimise õppimiseks on raske leida paremat kohta kui Tartu Ülikool: meil on mõnusad auditooriumid, toetavad õppejõud ja üliõpilastoad. Tõlkeseminarid toimuvad väikestes rühmades ning avatud ja inspireerivas õhkkonnas. Arvutiklassis on sinu käsutuses tõlkeabitarkvara ja masintõlkeprogrammid. 

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli traditsioonilistes sügis- ja kevadkoolides on ühendatud meeleolukad väljasõidud loodusesse ning huvitavad ettekanded ja töötoad.  

Iga aasta 30. septembril tähistame rahvusvahelist tõlkijate päeva seminariga.  

Image

Meie vilistlased töötavad tõlkevaldkonnas, aga ka paljudel muudel elualadel, mis nõuavad väga head keele- ja kultuuritundmist, tekstiloomeoskust ning analüüsivõimet.  

Nad on kas ettevõtjana iseenda tööandjad või leidnud töö tõlkebüroodes, kirjastustes, ülikoolides, ministeeriumides ja teistes avaliku sektori asutustes, saatkondades, ettevõtetes, Euroopa Liidu institutsioonides ning muudes organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal. Paljud meie vilistlased töötavad vandetõlgina. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse on kirjalik ja toimub 17. aprillil 2023 kell 10.00 ning 4. ja 6. juulil 2023 kell 10.00  elektroonselt.
 

Eesmärk

Kirjaliku tõlke erialakatse eesmärk on võimaldada üliõpilaskandidaadil näidata oma sobivust ja eeldusi kirjaliku tõlke erialal õppimiseks. Eelkõige selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi võõrkeele (inglise, prantsuse või vene keele) ja eesti keele oskus, s.h oskus korrektselt formuleerida võõr- ja eestikeelset teksti, samuti üldteadmiste tase võõrkeelsest erialatekstist arusaamiseks ja arusaadu kokkuvõtvaks edastamiseks eesti keeles.
 

Ülesehitus ja sisu

Kirjaliku tõlke erialakatse on kahest osast koosnev kirjalik test. 

Testi esimeses osas peab kandidaat lühidalt ja argumenteeritult vastama võõrkeeles esitatud küsimustele. Küsimused võivad hõlmata kandidaadi erialast ettevalmistust, tema keele- ja kultuurialaseid teadmisi, varasemat tõlketöö kogemust, samuti motiveeritust õppekaval õppimiseks.

Testi teises osas tuleb kandideerijal tutvuda võõrkeelse tekstiga ja kirjutada tekstist lühike, kuid ammendav eestikeelne kokkuvõte. Lisaks tuleb vastata teksti kohta esitatud küsimustele, mis võivad puudutada nii teksti keelelist poolt (nt stiili, sõnakasutust), tekstist arusaamist, erinevate probleemide ja mõistete lahtimõtestamist kui ka kandideerija isiklikke seisukohti.

Erialakatse kestab 120 minutit.
 

Hindamine

Erialakatse hindamisel lähtub eksamikomisjon järgmistest kriteeriumidest:

  • keeleline pädevus ja kirjalik väljendusoskus võõrkeeles, s.h oskus selgitada keeleliselt korrektselt oma seisukohti ja motiveeritust;
  • võõrkeelse teksti mõttest arusaamine ja teksti peamise sisu edasiandmine eesti keeles.

Komisjon hindab kandidaate 100-punktisüsteemis. Kumbki osa annab maksimaalselt 50 punkti. Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Milvi Kaber
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Germanistika osakond
õppekorralduse spetsialist
Lossi 3-311

Maailma keelte ja kultuuride instituut
Slavistika osakond
õppekorralduse spetsialist
Lossi 3-311

Maailma keelte ja kultuuride instituut
Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond
õppekorralduse spetsialist
Lossi 3-311
+372 737 5228
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023