Skip to main content

Tõlkeõpetus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
tasuta

Mitmekülgne ja praktilise väljundiga õppekava annab põhjalikud teadmised tarbetekstide tõlkimisest ja tõlketehnoloogiast. Sind ootab paindlik õpe, milles arvestame õpingute kõrvalt töötava üliõpilase vajadusi ja võimalusi. Vilistlasena leiad rakendust keele- ja kultuurispetsialistina nii Eestis, Euroopa Liidu institutsioonides kui ka mujal maailmas.  

„Tõlkija töö on imetore elukestev õpe, kui oled valmis end proovile panema ning julgelt eripalgelistest töödest läbi närima. Võimalus tutvuda tõlkeseminarides mitmesuguste tekstidega ja suuremad ämbrid läbi kolistada teeb elu märksa lihtsamaks. Samuti on tõlkemagistri kraadist kasu hangetes osalemisel ja koostööpartnerite leidmisel.“ 

Katrin Kask, vilistlane, inglise keele vandetõlk aastast 2017

Õppetöö

Tõlkeõpetuse õppekaval on kaks suunda: kirjalik tõlge ja suuline tõlge. 2022. õppeaastal võtame üliõpilasi vastu ainult kirjaliku tõlke erialale.  

Kirjaliku tõlke erialal omandad erialased ja sotsiaalsed oskused tööks professionaalse keele- ja kultuurispetsialistina. Lisaks tõlkimisoskusele omandad oskuse ja vilumuse kasutada levinud tõlkeabiprogramme ja tõlketehnoloogiaid.  

Praktilised tõlkeseminarid toimuvad eraldi keelerühmades ja neid juhendavad tegevtõlkijatest õppejõud. Koostöös tõlkebüroodega õpid tundma tõlketurgu ja tõlkija elukutse muutuvat profiili.  

Keele- ja tõlketeaduslikes seminarides õpid tundma ja looma seoseid oma eriala ja teiste valdkondade vahel. 

Õppejõudude seas on praktikute kõrval ka tunnustatud professorid, näiteks Euroopa Tõlkeuuringute Liidu asepresident Luc van Doorslaer. 

Õppekava kuulumine mainekasse võrgustikku European Master’s in Translation (EMT) annab sulle kindluse, et saad parima ettevalmistuse tõlketurul tegutsema asumiseks. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tõlkimise õppimiseks on raske leida paremat kohta kui Tartu Ülikool: meil on mõnusad auditooriumid, toetavad õppejõud ja üliõpilastoad. Tõlkeseminarid toimuvad väikestes rühmades ning avatud ja inspireerivas õhkkonnas. Arvutiklassis on sinu käsutuses tõlkeabitarkvara ja masintõlkeprogrammid. 

Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli traditsioonilistes sügis- ja kevadkoolides on ühendatud meeleolukad väljasõidud loodusesse ning huvitavad ettekanded ja töötoad.  

Iga aasta 30. septembril tähistame rahvusvahelist tõlkijate päeva seminariga.  

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlased töötavad tõlkevaldkonnas, aga ka paljudel muudel elualadel, mis nõuavad väga head keele- ja kultuuritundmist, tekstiloomeoskust ning analüüsivõimet.  

Nad on kas ettevõtjana iseenda tööandjad või leidnud töö tõlkebüroodes, kirjastustes, ülikoolides, ministeeriumides ja teistes avaliku sektori asutustes, saatkondades, ettevõtetes, Euroopa Liidu institutsioonides ning muudes organisatsioonides nii Eestis kui ka välismaal. Paljud meie vilistlased töötavad vandetõlgina. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase.

  • Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Kirjalik erialakatse toimub 18. aprillil 2022 kl 10.00 ning 5. ja 6. juulil 2022 kell 10.00  elektroonselt.

Eesmärk

Kirjaliku tõlke erialakatse eesmärk on võimaldada üliõpilaskandidaadil näidata oma sobivust ja eeldusi kirjaliku tõlke erialal õppimiseks. Eelkõige selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi võõrkeele (inglise, saksa, prantsuse või vene keele) ja eesti keele oskus, s.h oskus korrektselt formuleerida võõr- ja eestikeelset teksti, samuti üldteadmiste tase võõrkeelsest erialatekstist arusaamiseks ja arusaadu kokkuvõtvaks edastamiseks eesti keeles.

Ülesehitus ja sisu

Kirjaliku tõlke erialakatse on kahest osast koosnev kirjalik test. 

Testi esimeses osas peab kandidaat lühidalt ja argumenteeritult vastama võõrkeeles esitatud küsimustele. Küsimused võivad hõlmata kandidaadi erialast ettevalmistust, tema keele- ja kultuurialaseid teadmisi, varasemat tõlketöö kogemust, samuti motiveeritust õppekaval õppimiseks. 

Testi teises osas tuleb kandideerijal tutvuda võõrkeelse tekstiga ja kirjutada tekstist lühike, kuid ammendav eestikeelne kokkuvõte. Lisaks tuleb vastata teksti kohta esitatud küsimustele, mis võivad puudutada nii teksti keelelist poolt (nt stiili, sõnakasutust), tekstist arusaamist, erinevate probleemide ja mõistete lahtimõtestamist kui ka kandideerija isiklikke seisukohti.

Erialakatse kestab 120 minutit.

Hindamine

Erialakatse hindamisel lähtub eksamikomisjon järgmistest kriteeriumidest:

  • keeleline pädevus ja kirjalik väljendusoskus võõrkeeles, s.h oskus selgitada keeleliselt korrektselt oma seisukohti ja motiveeritust;
  • võõrkeelse teksti mõttest arusaamine ja teksti peamise sisu edasiandmine eesti keeles.

Komisjon hindab kandidaate 100-punktisüsteemis. Kumbki osa annab maksimaalselt 50 punkti. Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. Kandideerimiseks vajalik miinimum on 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Lisalugemist

Milvi Kaber
õppekorralduse spetsialist
737 5228
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel