Skip to main content

Vene keele õpetamine võõrkeelena

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

15. märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt

15. mai

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
vene keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Narva
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
3800 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
Tasuta õppekohad puuduvad

Ootame õppima bakalaureuseõppe lõpetanuid, kes valdavad vene keelt vähemalt B2-tasemel ning soovivad edaspidi õpetada vene keelt võõrkeelena õppeasutustes ja keelekursustel. Sisutihe magistriõpe Narva kolledžis võimaldab kahe aasta jooksul omandada filoloogilised põhiteadmised ja -oskused ning saada spetsialistiks, kes asub õpetama vene keelt kui võõrkeelt mitmekultuurilises klassis, eri vanuses ning erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimestele. Paindlikus hübriidõppes on ühendatud auditoorne ja e-õpe, tegutsetakse nii rühmades kui ka individuaalselt. 

„See õppekava on igakülgse arengu maailm. See on võimalus süvendada oma teadmisi magistritasemel, avardada oma keelelist silmaringi 360 kraadi ning sukelduda tööellu valgustatud ja ambitsioonika spetsialistina.“ 

Mihhail Baranov, üliõpilane (2021)

„Huvitaval moel ühendab Narva kolledž nooruse ja nüüdisaegsuse Tartu Ülikooli pika ajaloo ja akadeemilise traditsiooniga. Mulle avaldab muljet õppejõudude aktiivsus ja huvi, tänapäevased õppematerjalid ning mugav ja multifunktsionaalne tugisüsteem üliõpilastele. Kolledž on avatud värskete ideede ja väga erineva taustaga inimestele.“ 

Darja Gruzdova, üliõpilane (2021)

Õppetöö

Meil saavad asuda õppima bakalaureusekraadiga inimesed igalt erialalt. 

Õppetöö toimub iga nädala esmaspäevast neljapäevani hübriidõppena. Igal kursusel on iseseisva töö hõlbustamiseks veebitoetus. Kaheaastase õppe jooksul valmistad sa end ette vene keele kui võõrkeele õpetamiseks mis tahes keeletunnis olenemata õppija vanusest, emakeelest ja kultuuritaustast. 

Kõigepealt omandad sa süsteemse ettekujutuse keelest ja kultuurist ning nende toimimisest, kujundad oma mitmekultuurilist pädevust ning saad täiendada vene keele kui võõrkeele oskust, et saavutada C1-tase. 

Lisaks loob ja toetab õppekava su professionaalset pedagoogilist identiteeti ning arendab oskust valida ja rakendada vene keele kui võõrkeele õpetamise tänapäevaseid meetodeid ja võtteid, mis vastavad eesmärkidele, sisule, õpilase vanusele ning kultuurilistele ja individuaalsetele vajadustele. 

Sa õpid kasutama infotehnoloogilisi vahendeid, valima ja ise looma õppevahendeid ning saavutama koostöös kolleegidega õpi-, refleksiooni-, organiseerimis- ja juhtimiseesmärke. 

Sul on võimalus saada vene keele kui võõrkeele õpetamise kogemusi töös välisüliõpilastega ülikoolis või keelekursustel ja keeltekoolides. Lisaks saad sa kaasa teaduslikult põhjendatud metoodilise töö teadmised ja oskused. Oma magistritöös uurid sa õpilaste vajadusi ja pedagoogilisi praktikaid ning tegeled metoodilise loovtööga. 

Erasmuse programmi raames võid läbida õppekava mis tahes mooduli (v.a magistritöö) mõnes meie Euroopa partnerülikoolis. 

Meie tippkvalifikatsiooniga õppejõududel on vene keele kui võõrkeele õpetamise valdkonnas teadusliku ja metoodilise töö kogemus ning nad on õpetanud vene keelt välismaalastele 10–20 aastat. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Narva kolledž (asutatud 1999. a) on Tartu Ülikooli regionaalkolledž, mis hoiab emaülikooli teaduslikke ja pedagoogilisi traditsioone. 2012. aastal valminud ainulaadse nüüdisaegse arhitektuuriga õppehoone vastab hariduskeskkonna kõige rangematele nõuetele.  

Kolledžis toimuvad regulaarselt riiklikud ja rahvusvahelised teaduslikud ja teadus-metoodilised konverentsid ja seminarid. Meie üliõpilastel on võimalus kogeda Tartu Ülikooli teadustraditsioone ja akadeemilist kultuuri. 

Meie õpilaskodu on ehitatud 2020. aastal ning pakub mugavaid tingimusi õppimiseks, sportimiseks ja puhkamiseks. Ühiselamus on ka õpperuumid ja bassein.  

Narva on parim koht Eestis, kus täiendada vene keele oskust igapäevases olmelises ja sotsiaal-kultuurilises suhtluses. Pole juhus, et umbes sada üliõpilast Ameerikast, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Rootsist, Hollandist, Taiwanilt ja teistest riikidest on valinud vene keele õppimise kohaks just Tartu Ülikooli Narva kolledži. 

Narva asub kõigest 130 km kaugusel Venemaa kultuuripealinnast Peterburist. Nii on Narvas õppimise ajal hea võimalus taotleda lühiajalist elektroonilist viisat ning minna nädalavahetuseks või puhkuseks Peterburi ja tutvuda õppekava sihtkeele riigiga. 

Image

Peale lõpetamist

Magistritöö kaitsmise järel saad sa magistrikraadi vene keele kui võõrkeele õpetamise alal. Sinust on saanud kvalifitseeritud spetsialist, kes võib töötada keeltekoolides ja keelekursustel ning õpetada vene keelt eri vanuses õppijatele ning erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimestele.  

Kui oled keskendunud teaduslikule ja metoodilisele tööle, on sul võimalus jätkata õpinguid doktorantuuris. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on

 

  • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled bakalaureusekraadi omandanud.
  • vene keele oskus vähemalt B2 tasemel. Nõue kehtib nendele, kes ei omandanud kesk- või kõrgharidust vene keeles. Inglise keele oskus peab olema vähemalt B1 tasemel.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (intervjuu).

Motivatsioonikirja (4000-6000 tähemärki koos tühikutega) eesmärk on selgitada välja kandidaadi huvi vene keele võõrkeelena õpetajatöö vastu ja valmisolek ning sobivus õppeks magistrantuuris ja teadustegevuseks.

Motivatsioonikiri peab käsitlema järgmisi teemasid:
• kandidaadi enesetutvustus ja varasema haridustee ja/või ametialase karjääri ja seniste tegevuste seostatus vene keele õppega;
• huvipakkuvas uuritavas haridusvaldkonnas (potentsiaalse magistritöö valdkonnas) uurimisprobleemide püstitamine ja arutelu, kuidas neid probleeme võiks lahendada;
• eneseanalüüs motivatsioonist ja sobivusest ning eeldustest hakata õpetajaks, isiklikud arengueesmärgid seoses õppekava läbimise ja vene keele võõrkeelena õpetajaks saamisega.


Motivatsioonikirja keel: vene keel
 

Erialakatse (intervjuu) eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:
• motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime,
• kriitiline mõtlemine ning arutlus- ja järeldusoskus,
• silmaring ja orienteerumine vene keele võõrkeelena õpetamisel kodumaal ja maailmas,
• orienteerumine vene maiskonnaloos ja tänapäeva Venemaa ühiskonna küsimustes,
• eneseväljendusoskus ja keelekasutus.
Intervjuu keel: vene keel

Intervjuu struktuur:
1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi esitatud motivatsioonikirja põhjal (5-7 min);
3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime vene keele võõrkeelena õpetamise ja vene maiskonnaloo kohta (5-7 min).


Eneseväljendust, analüüsi oskust ja keelekasutust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:
1. Üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul.
2. Teadusteemad vene keele võõrkeelena õpetamise valdkonnas.
3. Vene keele võõrkeelena õpetamise traditsioonid ja hetkeseis kodumaal ja maailmas.
4. Vene ajalugu ja kultuurilugu, tänapäeva Venemaa ühiskonna aktuaalsed küsimused.

Kandidaadi hindamine

 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

  • motivatsioonikirja 40% ulatuses
  • erialakatset 60% ulatuses


Hinde kujunemine:
Iga komisjoniliige hindab kandidaati erinevate kriteeriumite alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Eksam on sooritatud, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Olga Burdakova
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 60 EAP 1 aasta sessioonõpe inglise keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel