Info välismaal kooli lõpetanutele

Sellel lehel on ülevaade sellest, millal ja kuidas kandideerida Tartu Ülikooli esimese astme õppesse, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud välismaal.
 

 

 Ajakava 2024
 

  Avalduste vastvõtt eestikeelsesse esimese astme õppesse12.–26. juunini SAIS-is. NB! SAIS-is kandideerimiseks peab sul olema Eesti ID-kaardi või mobiil-ID abil sisselogimise võimalus. Kui sul puudub võimalus avalduse esitamiseks SAIS-is, siis saad eestikeelsesse esimese astme õppesse avalduse esitada 1. maist 1. juunini DreamApply'sTäpsemat ajakava vaata bakalaureuseõppe sisseastumise lehelt.

  Võõrkeelsesse õppesse astumise avalduste tähtajad on välismaal eelmise haridustaseme omandanutele samad, mis Eestis kooli lõpetanud kandidaatidele. Vaata tähtaegu võõrkeelsete õppekavade sisseastumise lehelt. Avalduse saad esitada SAIS-is või DreamApply's.


Kuidas käib dokumentide esitamine?
 

 • Kui sul on juurdepääs SAIS-ile ja esitad kandideerimisavalduse seal, siis tuleb sul lisada avaldusele ka kandideerimise aluseks oleva kooli lõpudokumentide skannid (vahekaardile Failid). Kui dokumendid on mõnes muus keeles kui inglise keel, siis tuleb neile lisada ka notariaalselt kinnitatud või kooli väljastatud ametlikud tõlked inglise või eesti keelde. NB! Esita avaldus SAIS-is ka juhul, kui süsteem näitab hariduskäigu kohta hoiatusmärki. Loe lähemalt avalduse esitamisest SAIS-is.
 • Kui sul pole juurdepääsu SAIS-ile, siis tuleb sul avaldus ja kõik vajalikud dokumendid esitada DreamApply's. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused ning DreamApply's avalduse ja dokumentide esitamise juhised leiad õppekava ingliskeelselt lehelt.
   

Välisriikide haridusdokumentidele kehtivaid nõudeid (inglise keeles) vaata siit.


Millised on vastuvõtutingimused?

Igale õppekavale on kehtestatud vastuvõtutingimused, milleks võivad olla riigieksamite tulemused, lõputunnistuse hinne, erialakatse ehk sisseastumiseksam. Iga õppekava vastuvõtutingimusi vaata selle õppekava lehelt.

 • Riigieksamid ja lõputunnistuse hinded

Välismaal lõpetanute puhul Eesti riigieksamite sooritamist ei eeldata. Riigieksamid asendatakse vastavate välisriigi keskhariduse omandamisel sooritatud lõpueksamite tulemustega. Eesti keele riigieksami tulemust on võimalik asendada kooli õppekeele või esimese võõrkeele lõpueksami tulemusega.

 • Lõputunnistuse hinnetena võetakse arvesse välisriigis omandatud lõputunnistuse hindeid.
   
 • Sisseastumiseksamid

Sisseastumiseksamid tuleb sooritada Eestis kohapeal. Osade õppekavade sisseastumiseksamid toimuvad ka elektroonselt. Jälgida tuleb infot õppekava vastuvõtutingimuste lehel.

Eesti keele oskuse tõendamine

Kui oled kooli lõpetanud välismaal, siis tuleb sul eestikeelsetele õppekavadele kandideerimisel tõendada ka eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel.

Eelnevat eesti keele oskust ei nõuta välisüliõpilaskandidaatidelt kolmel Narva kolledži õppekaval: infotehnoloogiliste süsteemide arendus, keeled ja mitmekeelsus koolis ning noorsootöö. Neile õppekavadele kandideerimise ja vastuvõtu korral alustatakse õpinguid eesti keele intensiivaastal. Intensiivaasta läbimiseks tuleb kandideerimisel tõendada vene või ukraina keele oskust vähemalt B2 tasemel. Eesti keele oskust B2 tasemel tuleb sel juhul tõendada hiljemalt esimese õppeaasta lõpuks. Lisainfo ingliskeelsel veebilehel.

Eestikeelsetele õppekavadele kandideerimisel tuleb sul kandideerimisel tõendada eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel. Selleks sobivad järgmised dokumendid ja eksamid:

 1. eestikeelse põhikooli, keskkooli või kõrgkooli tunnistus/diplom (NB! B2-tasemel eesti keele oskust ei tõenda eesti keeles omandatud keskharidus, kui oled sooritanud eesti keele teise keelena riigieksami, kuid sulle pole väljastatud B2-taseme tunnistust);
 2. eesti keele riigieksami tunnistus;
 3. eesti keele kui teise keele riigieksami tunnistus vähemalt B2-tasemel;
 4. eesti keele B2- või C1-taseme eksami tunnistus;
 5. IB diplomiõppekava või Euroopa Kooli vanema kooliastme õppekava lõpetamisel sooritatud eesti keele eksam;
 6. ülikooli korraldatava eesti keele testi tulemus vähemalt B2-tasemel.

Kus ja millal saab eesti keele tasemeeksamit sooritada?

Info tasemeeksamite sooritamise kohta leiad Haridus- ja Noorteameti kodulehel.

 • Eesti keele B2-taseme eksami tulemus loetakse võrdseks eesti keele teise keelena riigieksami tulemusega.
 • Eesti keele C1-taseme eksami tulemus teisendatakse eesti keele teise keelena riigieksami asendamiseks ümber järgmiselt.
   

Tartu Ülikooli eesti keele test

Kui eesti keelt osakaval kandidaadil ei ole võimalik avalduse esitamise perioodil eelnimetatud dokumentide või eksamitulemustega oma eesti keele oskust vajalikul tasemel tõendada, tuleb pärast sisseastumist, augusti lõpus osaleda Tartu Ülikooli eesti keele testil. 

Augusti lõpus korraldataval eesti keele testil tuleb osaleda ka neil kandidaatidel, kelle eesti keel teise keelena riigieksami tulemus või eesti keele B2-taseme eksami tulemus on alla 80 punkti.

 

Välisriigi õpitulemuste ümberhindamine riigieksamite skaalale

Eesti riigieksameid hinnatakse 100-punktisel skaalal. Välisriigi lõpueksamid, mis on vastavad Eesti riigieksamitele, kuid mille tulemust ei esitata 100-punktisel skaalal, hinnatakse kandideerimisel ümber. Allpool on välja toodud International Baccalaureate'i diplomiõppekava, Euroopa Kooli ja Soome keskhariduse lõpetanute õpitulemuste ümberhindamise skeemid.

Kui tulemus on juba väljastatud 100-punktisüsteemis, siis võetakse arvesse tunnistusel märgitud tulemus.

Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded pole kandideerimiseks piisav).

  Kandideerimisel soovitame tellida IB kodulehelt oma tulemuste saatmise Tartu Ülikoolile. Sel juhul pole vaja pärast lõpetamist ülikoolile paberdokumente esitada ja ülikool saab sinu lõpudiplomit kontrollida elektroonselt. Ülikool sisestab õpitulemused riigieksamite asendamiseks SAIS-i esimesel võimalusel pärast ametlike tulemuste selgumist 5. juulil. Kui sa pole ülikoolile IB kodulehelt tulemusi tellinud, tuleb sul kandideerimisel esitada ka lõpudokumentide originaalid või õppeasutuses kinnitatud koopiad.

IB tulemuste arvestamine

Kui oled IB diplomiõppekava läbinud ja diplomi saanud, saad ülikooli kandideerida üldises pingereas. Kui sulle huvi pakkuv Tartu Ülikooli õppekava eeldab kandideerimisel eesti keele ja/või matemaatika riigieksami tulemuse esitamist, soovitame IB diplomiõppekava alusel õppima asudes valida oma õppekavasse ka eesti keele ja matemaatika ained. Kandideerimisel teisendatakse IB diplomiõppekava eksamitulemused 100 punkti skaalale (vt tabel allpool).

IB diplomiõppekava matemaatika ja eesti keele aineid arvestatakse Tartu Ülikooli kandideerimisel Eesti riigieksamite asendusena järgmiselt:

 • laia matemaatika riigieksamiga võrdväärseks loetakse IB diplomiõppekava kursused „Mathematics“ (SL/HL), „Mathematics: analysis and approaches“ (SL/HL) ja „Mathematics: applications and interpretation“ (HL). Kui ülikooli sisseastumiseks on vajalik kitsa matemaatika riigieksami tulemus, lisatakse 100 punkti skaalale ümberhinnatud tulemusele veel 16 punkti. Suurim võimalik punktide arv ümberhindamisel on 100 punkti;
 • kitsa matemaatika riigieksamiga võrdväärseks loetakse IB diplomiõppekava kursused „Mathematical Studies“ (SL/HL)  ja „Mathematics: applications and interpretation“ (SL);
 • eesti keele riigieksamit saab asendada IB diplomiõppekava eesti keele ainega. Samuti arvestame eesti keele riigieksami asemel õppekeele („Language A“) või esimese võõrkeele („Language B“) tulemust.

IB diplomiõppekava lõpetamise kõrval võid ülikooli kandideerimiseks teha ka Eesti riigieksamid (loe lähemalt Haridus- ja Noorteameti kodulehelt). NB! Eestikeelse põhikooli lõpetanuna tuleb sul sooritada eesti keele riigieksam, mitte-eestikeelse põhikooli lõpetanuna võid teha eesti keele teise keelena riigieksami või eesti keele tasemeeksami (vähemalt B2-tasemel).

Kui ülikooli õppekava eeldab, et kandideerimiseks on vaja teha sisseastumiseksam, pead sellel osalema ka siis, kui oled läbinud IB diplomiõppekava. Sisseastumiseksamit IB diplomiõppekava aine tulemusega asendada ei saa.

Tabel. IB diplomiõppekava lõpueksamite hinnete teisendamine 100 punkti skaalale

IB hinne        SL ümberhinnatud tulemus        HL ümberhinnatud tulemus
7   100   100
6   85   100
5   75   90
4   63   76
3   48   58
2   30   36
1    

Märkus. SL: standard level; HL: higher level.

Euroopa Kooli matemaatika ja eesti keele aineid arvestatakse Tartu Ülikooli kandideerimisel Eesti riigieksamite asendusena järgmiselt:

 • matemaatika kestvusega 5 perioodi loetakse vastavaks Eesti riikliku õppekava laia matemaatika riigieksamiga ning matemaatika kestvusega 3 perioodi loetakse vastavaks Eesti riikliku õppekava kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • eesti keele riigieksamit saab asendada eesti keele ainega. Samuti arvestame eesti keele riigieksami asemel õppekeele või esimese võõrkeele tulemust.

Tabel. Euroopa Kooli lõpueksamite hinnete teisendamine 100 punkti skaalale. 

EB
tulemus
  Ümberhinnatud
tulemus
10   100
9,5   98
9   95
8,5   85
8   80
7,5   73
7   65
6,5   56
6   48
5,5   40
5   30

Euroopa Kooli lõpueksamite täpsem punktijaotus.

Soome Vabariigi matemaatika ja soome keele aineid arvestatakse Tartu Ülikooli kandideerimisel Eesti riigieksamite asendusena järgmiselt:

 • laia matemaatika eksam, pitkä oppimäärä, loetakse vastavaks Eesti riikliku õppekava laia matemaatika riigieksamiga ning kitsa matemaatika eksam, lyhyt oppimäärä, loetakse vastavaks Eesti riikliku õppekava kitsa matemaatika riigieksamiga.
 • eesti keele riigieksamit saab asendada soome keele või esimese võõrkeele lõpueksamiga.

Tabel. Küpsuseksami (ylioppilastutkinto) hinnete teisendamine 100 punkti skaalale:

Küpsuseksami tulemus Ümberhinnatud tulemus
Laudatur (L) 7 100 punkti
Eximia cum laude approbatur (E) 6 85 punkti
Magna cum laude approbatur (M) 5 75 punkti
Cum lauda approbatur (C) 4 63 punkti
Lubenter approbatur (B) 3 48 punkti
Approbatur (A) 2 30 punkti
Improbatur (I) 0 -

 

Õppekavad ja vastuvõtutingimused

Stipendiumiprogramm väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis

Korduma kippuvad küsimused

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

students

Doktoriõppe konkursid

Tudengid õppimas

Tartu Ülikooli akadeemilist testi lahendas sel aastal 36% abiturientidest