Skip to main content

Infotehnoloogiliste süsteemide arendus

Rakenduskõrgharidusõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Narva
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Kui sa tahad teha tulevikutööd ning aidata leida ühiskonna- ja majandusprobleemidele ning laiemalt igapäevaelumuredele lahendusi, siis tule õppima infotehnoloogiliste (IT) süsteemide arendust Narva kolledžisse. Rakenduskõrgharidusõpe selles nüüdisaegses ja kiiresti arenevas valdkonnas on vaheldusrikas ja huvitav. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haridus pakub rahvusvahelisi töövõimalusi ning tagab kindla tuleviku. 

„Narva kolledži IT-eriala on sümpaatne selle poolest, et siinsed õppejõud on noored, käivad ajaga kaasas ja mõistavad, et IT-maailm areneb kiiresti. Tänu sellele on siin õpe tõhusam ja huvitavam kui mujal.“

Siimon Härm, üliõpilane (2021), programmeerimiskooli Edukoht kaasasutaja

Õppetöö

Meie üliõpilased valmistuvad tööks nüüdisaegses IKT-valdkonnas nii IT-süsteemide rakenduste haldaja kui ka tarkvaraarendajana. Kolmeaastases päevaõppes saadud teoreetilised teadmised kinnistatakse praktikal omandatud oskuste toel. 

IT ja majanduse alusteadmiste kõrval omandad programmeerimise ning infosüsteemide ja andmebaaside haldamise oskuse. Meil on palju e-kursusi ja me korraldame põnevaid õppekäike Eesti mainekatesse IKT-ettevõtetesse. 

Õppekaval on kolm õppekeelt: eesti, vene ja inglise keel. Neid kõiki saad kolledžis ka juurde õppida. Tähtsal kohal oleva praktika sooritavad üliõpilased enamasti ettevõtetes.  

Õpingute lõpetamiseks tuleb kirjutada lõputöö või sooritada lõpueksam.  

Õppetööd korraldame koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudiga. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Tartu Ülikooli Narva kolledž on mitmekultuuriline ja rahvusvaheline. Kolledžil on koostööpartnereid üle maailma ja nende abil saame tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õppe.  

Kolledži elus on võimalik kaasa rääkida üliõpilasesinduse kaudu. Meie üliõpilastel on suurepärased võimalused eneseteostuseks, sest nad saavad osaleda mitmesugustel kultuuri- ja spordiüritustel ning lüüa kaasa nende korraldamises. Näiteks toimuvad kolledžis silmaringi avardavad loengud ja kohtumised ning klubilised tegevused.  

Mobiilsusprogrammide toel saad minna õppima välismaale. Selle kohta jagavad infot meie töötajad ja üliõpilased, kelle hulgas on välismaalasi ning kellel on välismaal õppimise või töötamise kogemus. 

Image

Peale lõpetamist

Narva kolledži lõpetaja saab Tartu Ülikooli rakenduskõrghariduse diplomi. 

Võrreldes Eesti teiste piirkondadega on Ida-Virumaal ettevõtlusaktiivsus üsna väike, tänu millele on siinsetel oma ala asjatundjatel väga hea võimalus saavutada edu. Meie vilistlased on oodatud tööle nii IT-ettevõtetesse kui ka teistesse organisatsioonidesse, kes vajavad IT-spetsialiste.  

Sa omandad ka oma ettevõtte rajamiseks vajalikud teadmised ja oskused. 

Lõpetajad on oodatud jätkama õpinguid nii Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis kui ka näiteks sotsiaalteaduste valdkonnas, muu hulgas sealse ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekava alusel. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul ning sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub:

 • 5. - 6. juulil 2022 kell 10.00 (välisüliõpilased)
 • 6. - 7 juulil 2022 kell 10.00

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus erialale. Kandidaatidel tuleb lahendada valikvastustega test arvutus- ning loogikaülesannetega. Testi lahendamiseks kalkulaatorit vaja ei ole.

Hindamine

Erialatestis hinnatakse:

 • orienteerumist IT-alastes mõistetes (kuni 35 punkti);
 • loogilise järeldamisvõimet (kuni 35 punkti);
 • matemaatilise mõtlemise (kuni 30 punkti) demonstreerimist.

Hinne kujuneb testitulemustest, kus kõik vastused annavad võrdse arvu punkte. Testi eest võib saada maksimaalselt 100 punkti, erialakatse loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.  

Intervjuud toimuvad: 

 • 5. - 6. juulil 2022 kell 12-17 (välisüliõpilased)
 • 6. - 7. juulil 2022 kell 12-17 

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada:

 • kandidaadi sobivus erialale;
 • õpimotivatsioon;
 • suhtlemisoskus;
 • arutlusoskus.   

Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles, kuid komisjon jätab endale õiguse kontrollida inglise keele oskust.

Sisseastumisintervjuu teemad on:

 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid ning teadmiste oskuste rakendamine;
 • kandidaadi valmisolek kõrgharidusõppeks (sj õppekoormus, nominaalaeg, mobiilsusprogrammides osalemine);
 • erialaga seotud väidete põhjendamine oma seisukohtadega ning argumenteerimine.

 Intervjuu kestus on 15 min. 

Sisseastumisintevrjuu hindamiskriteeriumid:  

 • Üliõpilaskandidaat hindab oma isikuomadusi, sh ka eelnevat õpi- ja töökogemust, võimed ja huvisid ning selgitab, kuidas saab neid õpingute lõpetamiseks enda heaks ära kasutada (kuni 40 punkti).
 • Kandidaat peab oskama selgelt põhjendama tema huvi sellel õppekaval õppimisest. Omab põhjalikku ülevaadet õppekava sisust (kuni 30 punkti). 
 • Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest. Samuti kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast ettevõtluse ja digilahenduste õppekava läbimist (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi (ja rahalisi) võimalusi täiskoormusega õppimiseks. Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadil on teadmised õpirände võimalustest Eestis ja välisriigis nii kolledži keskselt kui ka ülikooli sees (kuni 10 punkti). 

Intervjuul hinnatakse kandidaadi motivatsiooni asuda õppekaval õppima ning teadmisi ja arusaama valdkonnast, kuhu ta soovib õppima asuda. Maksimaalne võimalik punktisumma intervjuu eest on 100 punkti ning see loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 70% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

 • tulnud maakondlikul õpilaste uurimistööde konkursil kolme parima hulka.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Programmeerimise alused (SVNC.TK.210) 1,25 EAP
Deniss Ruder
programmijuht
740 1936
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe inglise keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel