Infotehnoloogiliste süsteemide arendus

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
29
Õppetasu
tasuta

Ootame õppima noori, kes soovivad olla osaks kiiresti arenevast info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast. Infotehnoloogiliste süsteemide arenduse õppekava valmistab sind ette mitmekülgseks karjääriks näiteks IT-süsteemide rakenduste haldaja või tarkvaraarendajana. Õpingute käigus saab vajalikud teadmised ja oskused ka oma ettevõtte rajamiseks ja juhtimiseks. 

„Narva kolledži IT-eriala on sümpaatne selle poolest, et siinsed õppejõud on noored, käivad ajaga kaasas ja mõistavad, et IT-maailm areneb kiiresti. Tänu sellele on õpe tõhus ja huvitav.“

Siimon Härm, üliõpilane (2021), programmeerimiskooli Edukoht kaasasutaja, Pipedrive’i andmeplatvormi arendaja

Infotehnoloogiliste süsteemide arenduse õppekava annab rakendusliku kõrghariduse ja bakalaureusekraadi IT-valdkonnas. Õppetöö toimub päevaõppes ja kestab kolm aastat. Õpe on eesti ja inglise keeles ning lisaks saad soovi korral arendada ka vene keele oskust. 

Meie juures saavad õppima asuda ka inimesed, kes on omandanud keskhariduse välismaal ega oska veel eesti keelt. Meie õppejõud on hinnatud selle poolest, et õpetavad eesti keele ühe aastaga nii selgeks, et õpinguid saab jätkata juba eesti keeles. 

Õppekava hõlmab infotehnoloogia ja majanduse alusteadmisi, mis annavad sulle hea teoreetilise põhja ja võimaldavad omandada programmeerimis- ning infosüsteemide ja andmebaaside haldamise oskused. Õpingute käigus on sul võimalus valida oma huvidele ja eesmärkidele vastav fookus, et kujundada oma õppeprotsessi vastavalt sellele, millises IT-valdkonnas soovid end arendada. 

Praktiliste oskuste arendamiseks korraldatakse muu hulgas õppekäike Eesti juhtivatesse IT-ettevõtetesse, mis annab sulle võimaluse näha, kuidas teooriat ellu viiakse. Praktikakoha valikul peame oluliseks, et saaksid oma tarkvaraarendus- või süsteemihaldusoskusi võimalikult hästi rakendada. 

Oma õpikogemuse ja suhtlusvõrgustiku rikastamiseks on sul võimalik õppida semester või kaks välismaal. 

Õpingute lõpetamiseks tuleb kirjutada lõputöö. 

Image
it süsteemide arendus

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Pakume inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis.  

Narva üliõpilaselu on aktiivne, kolledži üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid.  

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone.  

Narva suurimad kultuuri- ja spordiüritused on Station Narva ja Narva linna jooks. 

Image
keskkond

Tartu Ülikooli Narva kolledži diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest, mis annab tööturul konkurentsieelise.  Meie vilistlased on nõutud töötajad nii IT-ettevõtetes kui ka organisatsioonides, kes vajavad IT-spetsialiste.  

Erinevalt teistest Eesti piirkondadest on Ida-Virumaal ettevõtlusaktiivsus pigem väike. See annab sulle hea võimaluse oma teadmiste ja oskustega silma paista. Lisaks võivad sinu IT-teadmised tulla kasuks praeguse rohepöörde käigus ja piirkonna fossiilsete kütuste tootmisel põhineva ettevõtlusmudeli muutmisel. 

Lõpetajad on oodatud jätkama õpinguid magistriõppes näiteks nii Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis kui ka ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekava alusel. Peagi valmib ka Narva kolledži enda uus magistriõppekava. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (70%),
 • sisseastumisintervjuu (30%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumiseksamid


Erialakatse
 

 Erialakatse toimub:

 • 1. või 2. juulil 2024 kell 10.00 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumides 321 ja 323 testid.ut.ee keskkonnas
 • 3. või 4. juulil 2024 kell 10.00 (välisüliõpilased) veebis testid.ut.ee keskkonnas

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus erialale. Kandidaatidel tuleb lahendada valikvastustega test arvutus- ning loogikaülesannetega. Testi lahendamiseks kalkulaatorit vaja ei ole.
 

Hindamine

Erialakatsel hinnatakse:

 • orienteerumist IT-alastes mõistetes (kuni 35 punkti);
 • loogilise järeldamise võimet (kuni 35 punkti);
 • matemaatilise mõtlemise demonstreerimist (kuni 30 punkti).

Hinne kujuneb testitulemustest, kus kõik vastused annavad võrdse arvu punkte. Testi eest võib saada maksimaalselt 100 punkti, erialakatse loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.  

 

Sisseastumisintervjuu
 

 Intervjuud toimuvad: 

 • 1. või 2. juulil 2024 kell 12.00 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumides 321 ja 323
 • 3. või 4. juulil 2024 kell 12.00 (välisüliõpilased) veebikeskkonnas Zoom

Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles, kuid komisjon jätab endale õiguse kontrollida inglise keele oskust. Intervjuu kestab 15 minutit.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada

 • kandidaadi sobivus erialale;
 • õpimotivatsioon;
 • suhtlemisoskus;
 • arutlusoskus.   

Sisseastumisintervjuu teemad:

 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid ning teadmiste oskuste rakendamine;
 • kandidaadi valmisolek kõrgharidusõppeks (sj õppekoormus, nominaalaeg, mobiilsusprogrammides osalemine);
 • erialaga seotud väidete põhjendamine oma seisukohtadega ning argumenteerimine.
   

Sisseastumisintevrjuu hindamiskriteeriumid

 • Üliõpilaskandidaat hindab oma isikuomadusi, sh ka eelnevat õpi- ja töökogemust, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas saab neid õpingute lõpetamiseks enda heaks ära kasutada (kuni 40 punkti).
 • Kandidaat peab oskama selgelt põhjendada oma huvi sellel õppekaval õppimise vastu. Omab põhjalikku ülevaadet õppekava sisust (kuni 30 punkti). 
 • Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest. Samuti kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast ettevõtluse ja digilahenduste õppekava läbimist (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi (ja rahalisi) võimalusi täiskoormusega õppimiseks. Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadil on teadmised õpirände võimalustest Eestis ja välisriigis nii kolledži keskselt kui ka ülikooli sees (kuni 10 punkti). 

Intervjuul hinnatakse kandidaadi motivatsiooni asuda õppekaval õppima ning teadmisi ja arusaama valdkonnast, kuhu ta soovib õppima asuda. Maksimaalne võimalik punktisumma intervjuu eest on 100 punkti ning see loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 


Eritingimusel kandideerimine


Infotehnoloogiliste süsteemide arenduse õppekavale saab kandideerida eritingimustel olümpiaadi või võistluse tulemusega.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Anželika Pratkunas
programmijuht
+372 740 1913
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024