Infotehnoloogiliste süsteemide arendus

Rakenduskõrgharidusõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
rakenduskõrgharidusõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Kui sa tahad teha tulevikutööd ning aidata leida ühiskonna- ja majandusprobleemidele ning laiemalt igapäevaelumuredele lahendusi, siis tule õppima infotehnoloogiliste (IT) süsteemide arendust Narva kolledžisse. Rakenduskõrgharidusõpe selles nüüdisaegses ja kiiresti arenevas valdkonnas on vaheldusrikas ja huvitav. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haridus pakub rahvusvahelisi töövõimalusi ning tagab kindla tuleviku. 

„Narva kolledži IT-eriala on sümpaatne selle poolest, et siinsed õppejõud on noored, käivad ajaga kaasas ja mõistavad, et IT-maailm areneb kiiresti. Tänu sellele on siin õpe tõhusam ja huvitavam kui mujal.“

Siimon Härm, üliõpilane (2021), programmeerimiskooli Edukoht kaasasutaja

Meie üliõpilased valmistuvad tööks nüüdisaegses IKT-valdkonnas nii IT-süsteemide rakenduste haldaja kui ka tarkvaraarendajana. Kolmeaastases päevaõppes saadud teoreetilised teadmised kinnistatakse praktikal omandatud oskuste toel. 

IT ja majanduse alusteadmiste kõrval omandad programmeerimise ning infosüsteemide ja andmebaaside haldamise oskuse. Meil on palju e-kursusi ja me korraldame põnevaid õppekäike Eesti mainekatesse IKT-ettevõtetesse. 

Õppekaval on kolm õppekeelt: eesti, vene ja inglise keel. Neid kõiki saad kolledžis ka juurde õppida. Tähtsal kohal oleva praktika sooritavad üliõpilased enamasti ettevõtetes.  

Õpingute lõpetamiseks tuleb kirjutada lõputöö või sooritada lõpueksam.  

Õppetööd korraldame koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudiga. 

Image

Tartu Ülikooli Narva kolledž on mitmekultuuriline ja rahvusvaheline. Kolledžil on koostööpartnereid üle maailma ja nende abil saame tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õppe.  

Kolledži elus on võimalik kaasa rääkida üliõpilasesinduse kaudu. Meie üliõpilastel on suurepärased võimalused eneseteostuseks, sest nad saavad osaleda mitmesugustel kultuuri- ja spordiüritustel ning lüüa kaasa nende korraldamises. Näiteks toimuvad kolledžis silmaringi avardavad loengud ja kohtumised ning klubilised tegevused.  

Mobiilsusprogrammide toel saad minna õppima välismaale. Selle kohta jagavad infot meie töötajad ja üliõpilased, kelle hulgas on välismaalasi ning kellel on välismaal õppimise või töötamise kogemus. 

Image

Narva kolledži lõpetaja saab Tartu Ülikooli rakenduskõrghariduse diplomi. 

Võrreldes Eesti teiste piirkondadega on Ida-Virumaal ettevõtlusaktiivsus üsna väike, tänu millele on siinsetel oma ala asjatundjatel väga hea võimalus saavutada edu. Meie vilistlased on oodatud tööle nii IT-ettevõtetesse kui ka teistesse organisatsioonidesse, kes vajavad IT-spetsialiste.  

Sa omandad ka oma ettevõtte rajamiseks vajalikud teadmised ja oskused. 

Lõpetajad on oodatud jätkama õpinguid nii Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis kui ka näiteks sotsiaalteaduste valdkonnas, muu hulgas sealse ühiskonna ja infoprotsesside analüüsi õppekava alusel. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel juhul kui eelnev haridus on omandatud Eestis ja kooli lõpetamisel on sooritatud eesti keel teise keelena riigieksam. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi. Välisüliõpilaskandidaat, kes ei oska eesti keelt vähemalt B2-tasemel, peab kandideerimisel tõendama vene keele oskust vähemalt B2-tasemel (lisainfo inglise keeles).

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse ja osaleda sisseastumisintervjuul.

Erialakatse toimub:

 • 3. ja 4. juulil 2023 kell 10.00 Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2, Narva (ruumides 321 ja 322a testid.ut.ee keskkonnas)
 • 5. ja 6. juulil 2023 kell 10.00 (välisüliõpilased) - test toimub veebis testid.ut.ee keskkonnas. 

Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi sobivus erialale. Kandidaatidel tuleb lahendada valikvastustega test arvutus- ning loogikaülesannetega. Testi lahendamiseks kalkulaatorit vaja ei ole.
 

Hindamine

Erialatestis hinnatakse:

 • orienteerumist IT-alastes mõistetes (kuni 35 punkti);
 • loogilise järeldamisvõimet (kuni 35 punkti);
 • matemaatilise mõtlemise demonstreerimist (kuni 30 punkti).

Hinne kujuneb testitulemustest, kus kõik vastused annavad võrdse arvu punkte. Testi eest võib saada maksimaalselt 100 punkti, erialakatse loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.  

Intervjuud toimuvad: 

 • 3. ja 4. juulil 2023 kell 12–17 aadressil Raekoja plats 2, Narva, Narva kolledžis (ruumides 321 ja 322a)
 • 5. ja 6. juulil 2023 kell 12–17 (välisüliõpilased) veebikeskkonnas Zoom

Sisseastumisintervjuu toimub eesti keeles, kuid komisjon jätab endale õiguse kontrollida inglise keele oskust. Intervjuu kestab 15 minutit.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on välja selgitada

 • kandidaadi sobivus erialale;
 • õpimotivatsioon;
 • suhtlemisoskus;
 • arutlusoskus.   

Sisseastumisintervjuu teemad:

 • erialavaliku motiivid;
 • erialaga seotud tulevikuperspektiivid ning teadmiste oskuste rakendamine;
 • kandidaadi valmisolek kõrgharidusõppeks (sj õppekoormus, nominaalaeg, mobiilsusprogrammides osalemine);
 • erialaga seotud väidete põhjendamine oma seisukohtadega ning argumenteerimine.
   

Sisseastumisintevrjuu hindamiskriteeriumid

 • Üliõpilaskandidaat hindab oma isikuomadusi, sh ka eelnevat õpi- ja töökogemust, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas saab neid õpingute lõpetamiseks enda heaks ära kasutada (kuni 40 punkti).
 • Kandidaat peab oskama selgelt põhjendada tema huvi sellel õppekaval õppimisest. Omab põhjalikku ülevaadet õppekava sisust (kuni 30 punkti). 
 • Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest. Samuti kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast õppekava läbimist (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi (ja rahalisi) võimalusi täiskoormusega õppimiseks. Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed (kuni 10 punkti).
 • Kandidaadil on teadmised õpirände võimalustest Eestis ja välisriigis nii kolledži keskselt kui ka ülikooli sees (kuni 10 punkti). 

Intervjuul hinnatakse kandidaadi motivatsiooni asuda õppekaval õppima ning teadmisi ja arusaama valdkonnast, kuhu ta soovib õppima asuda. Maksimaalne võimalik punktisumma intervjuu eest on 100 punkti ning see loetakse sooritatuks, kui tulemus on vähemalt 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 70% ulatuses
 • sisseastumisintervjuud 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Infotehnoloogiliste süsteemide arenduse õppekavale võetakse lisaks olümpiaadi või võistluse eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka üliõpilaskandidaat, kes on 

 • tulnud maakondlikul õpilaste uurimistööde konkursil kolme parima hulka.

 

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Programmeerimise alused (SVNC.TK.210) 1,25 EAP
Anželika Pratkunas
programmijuht
+372 740 1913
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023