Antiikkeeled ja -kultuurid

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
10
Õppetasu
tasuta

See on ainus õppekava maailmas, mille alusel saad õppida tundma antiikkeeli ja -kultuure kõrghariduse tasemel eesti keeles. Tunniplaanis on nii keelekursused ja kirjandustekstide põhised kui ka üldkultuurilised õppeained, mis annavad laia silmaringi ning hea eelduse, et tegeleda keelte, kirjanduse ja kultuuriga üldisemalt. Loengute-seminaride vormis õppe kõrval püüame korraldada õppereise antiikkultuuriga seotud paikadesse ja muuseumidesse ning kaasame üliõpilasi tõlke-, teadus- ja praktikaprojektidesse. 

„Klassikalise filoloogi haridus on andnud mulle oskuse suhelda vabalt päris mitmes keeles, aga ka võime mõista sõna jõudu neis keeltes laiemalt, analüüsida keerukaid tekste, leida õiged sõnad kirglikes vaidlustes sündivatele visioonidele ja strateegiatele ning väljenduda nii paberil kui ka kõnetoolis lühidalt, tabavalt ja arusaadavalt. Seda on päris palju maailmas, kus kommunikatsioonist on saanud edu alus.“ 

​Katrin Kiisler, vilistlane, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik

Antiiki ja selle järelmõju valdkondi (keelt, kirjandust, ajalugu) saab tundma õppida antiikautorite tekstide vahendusel, mõtestades neid keeleliselt, kirjanduslooliselt ja ajalooliselt. Seepärast omandavad üliõpilased esmalt vilumuse töötada ladina- ja vanakreekakeelsete tekstidega.  

Peale keeleoskuse saad tänu antiikkirjanduse, mütoloogia, ajaloo ja olmekultuuri, aga ka antiikkunsti ja -filosoofia üldkursustele ülevaate tekstide tõlgendamise võimalustest ning õpid kasutama klassikalise filoloogiaga seotud elektroonilisi ressursse ja andmebaase. Külalisõppejõudude loengud ja töö erialakirjandusega toetab erialasõnavara omandamist ka nüüdisaja keeltes.  

Stuudium koosneb humanitaaria alusmoodulist, erialastest keeleõppe- ja harjutustundidest, mõne autori tekste või mõnda kirjandusžanri käsitlevatest seminaridest, antiikkultuuri loengutest ning praktikaainetest.  

Semester või kaks on võimalik veeta vahetusüliõpilasena välismaal.

Image
tudengid Ateena teatris

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.

Eri lendude üliõpilaste, vilistlaste ja õppejõudude vahel on tihe side, sageli korraldatakse ühisüritusi. Tavapärase õppetöö kõrval käime antiigiga seotud näitustel, etendustel jm ning kui võimalik, korraldab klassikalise filoloogia osakond õppereise välismaale.  

Meie üliõpilased on osalenud kirjandusfestivalil Prima Vista, teadlaste ööl ja kirjandusteoste (nt Homerose eeposed, Apuleiuse „Metamorfoosid“) avalikel ettekannetel. Samuti on nad abiks näituste ja konverentside ettevalmistamisel.  

Teeme koostööd Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ja raamatukoguga, kus meie üliõpilased osalevad ka teadusprojektides. 

Image
tudengid Kreekas

Meie vilistlased on suundunud tööle ülikoolidesse, antiikkeelte ja teiste võõrkeelte õpetajaks koolidesse, teadustöötajaks muuseumidesse ja arhiividesse, toimetajaks kirjastustesse, raamatukogudesse ning mujale. Paljudest on saanud tõlkijad, sest antiikkirjanduse olulistest tekstidest on eesti keelde ümber pandud ainult väike osa.  

Pea- ja kõrvaleriala nutikalt kombineerinud üliõpilane on laiendanud selle käigus oma silmaringi, tänu millele on kindlasti võimalik saavutada tööturul edu. Näiteks on meie vilistlaste seas diplomaate ja ministreid.  

Paljud meie lõpetajad jätkavad õpinguid magistri- ja doktoriõppes.  

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (75%),
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (25%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. Riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse erialakatset 100% ulatuses. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 Erialakatse koosneb kahest osast:

 • kirjaliku osa aluseks olev tekst avaneb 5. juulil 2024 kell 10.00 ning tuleb saata antud e-posti aadressile 6. juulil hiljemalt kell 18.00
 • suuline osa 8. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Lossi 3 ruumis 406 või veebikeskkonnas Zoom

Antiikkeeled ja -kultuurid on eriala, mis keskendub antiikaja kirjandusele ja keeltele, milles seda kirjandust loodi, s.o ladina ja kreeka keel. Erialakatsel ei eeldata, et ollakse varem neid keeli õppinud – eelduseks eriala valimisel on huvi keelte vastu. Antiikkeelte ja -kultuuride erialakatse koosneb kirjalikust ja suulisest poolest, millest kumbki moodustab 50% erialakatse tulemusest. Kirjalik ja suuline katse toimuvad kahel erineval päeval. 

Erialakatse toimub eesti keeles. Selle võivad sooritada inglise keeles kandidaadid, kes on omandanud keskhariduse välisriigis või mõnel muul põhjusel pole sooritanud riigieksameid.
 

Erialakatse kirjalik osa

Kirjalikuks ülesandeks on kirjutada essee. Essee kirjutamiseks on aega umbes 1,5 päeva (kirjaliku osa aluseks olev tekst avaneb 5. juulil 2024 kell 10 maailma keelte ja kultuuride kolledži sisseastumiste veebilehel ning see tuleb saata seal avaldatud e-posti aadressile 6. juulil hiljemalt kell 18.00).

Essee kirjutamiseks tuleb eelnevalt läbi lugeda üks etteantud antiikkultuuri, -keeli, nende järelmõju puudutaval või muul lähedasel teemal avaldatud essee/artikkel/raamatukatkend vms. Sellest lähtuvad essee teemad, valida on 2-3 erineva teemapüstituse vahel. 

Essee hindamisel arvestatakse

 • oskust etteantud tekstist leida olulised pidepunktid ning nendest lähtuvalt ehitada üles oma arutluskäik (analüüsi- ja probleemipüstitusoskust);
 • kirjalikku väljendusoskust;
 • kandidaadi üldist silmaringi.
   

Erialakatse suuline osa

Suuline osa toimub vestluse vormis.

Vestlus kestab umbes 15–20 minutit. Vestluse ajad ja viis lepitakse üliõpilastega kokku individuaalselt peale kirjaliku osa esitamist.

Vestluse teemadeks on

 • Euroopa kultuuriloo küsimused, loetud raamatud, teater, filmid jm kultuuriga seotud teemad. See osa vestlusest peaks näitama kandidaadi lugemis- ja kultuurihuvi ning üldist erudeeritust;
 • kndidaadi varasemad gümnaasiumiõpingud: millised õppeained on talle enim huvi pakkunud ning milles on ta edukam olnud; kas ja millisel teemal on ta uurimistöid või referaate kirjutanud või ettekannetega esinenud; millest teemavalik lähtus, mida uurimistöö läbiviimine ja kirjutamisprotsess õpetasid. Kas kandidaat on osalenud olümpiaadidel või muudel õpilaskonkurssidel, millistel erialadel, milliste tulemustega;
 • varasemat kokkupuudet antiikkultuuriga, -ajalooga, keelte õppimisega üldisemalt.

Vestluse hindamisel arvestatakse

 • suulise eneseväljenduse selgust ja mõttekäikude seotust;
 • kandidaadi sobivust hinnatakse selle põhjal, mil määral ta oma valikute üle on selgusele jõudnud ning kuidas oskab neid selgitada;
 • motiveerituse veenvat ülesnäitamist, oskust kriitiliselt kommenteerida oma varasemat õppimis- ja kultuurikogemust. 

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.


Eritingimusel kandideerimine


Antiikkeelte ja -kultuuride õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise eesti kirjanduse, inglise keele, saksa keele, soome keele, usundiõpetuse, vene keele võõrkeelena, vene keele emakeelena, ühiskonnaõpetuse, ajaloo-, emakeele-, filosoofia-, lingvistika- või rahvaluuleolümpiaadi lõppvoorust;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada lisapunkte. Lisapunkte andev kursus:

 • Antiikaja kultuuripärand (P2TP.TK.104) 3EAP

NB! Kursuse eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Klassikute teadusblogi 

Osakonna leht Facebookis

Intervjuu klassikalise filoloogia vilistlase ja õppejõu Maria-Kristiina Lotmaniga

 Professor Janika Päll ja Ivo Volt Kuku raadio taskuhäälingus „Kuue samba taga“. „Antiikkeelte ja kultuuride mõjust meie keele- ning kultuuriruumi kujunemisele“

Vilistlase Marilyn Fridolini artikkel Postimehes 

Antiikkeelte ja -kultuuride õppekava tutvustava infotunni (2021) salvestis: 

Kadri Novikov
programmijuht
Elica Mateo Krikk
737 5319
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024