Saksa keel ja kirjandus

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
15
Õppetasu
tasuta

Germanistika mitmekülgne õppekava annab sulle põhjalikud teadmised keele ja kultuuriruumi kohta, mille mõju on Euroopas väga suur: Saksamaa on Euroopa tugevaima majandusega riik ning emakeelena kõneleb saksa keelt Euroopa Liidus kõige rohkem inimesi. Sa asud õppima tippkvalifikatsiooniga ja saksa keelt emakeelena kõnelevate õppejõudude juhendamisel ning saad kasutada välissuhtluse ja paindlike õpiteede võimalusi. Saksa keele valdamine ja kultuuri tundmine on erioskus, mis ühendab kultuuripärandi ja päevakajalise ühiskondliku mõõtme – see oskus on vajalik nii paljudel humanitaarerialadel kui ka näiteks õigusteaduse ja majanduse alal tegutsedes.

„Tartu Ülikoolis germanistika õppimine andis mulle võimaluse minna Saksamaale täiemahulisse kraadiõppesse ajaloo ja rahvusvaheliste suhete erialal. Samuti andsid germanistika osakonnas loodud akadeemilised kontaktid mulle otsustava eelise kandideerimisel oma praegusele töökohale. Germanistika õppekava üheks tugevaks küljeks pean õppejõude, kes ei hiilga mitte ainult oma teadmistega, vaid on silmapaistvad ka isiksuste ja inimestena, ning neil on aega üliõpilastega tegeleda.“ 

Jaan Järve, vilistlane

Saksa keele ja kirjanduse õppekava alusel on võimalik õppima asuda nii neil, kes juba oskavad saksa keelt, kui ka algajatel. Ilma saksa keele oskuseta üliõpilased õpivad esimesel aastal intensiivselt keelt ja liituvad ülejäänutega teisel aastal. 

Meil on päevaõpe. 

Õppekava ained annavad põhjalikud teadmised saksa keele, kirjanduse, ajaloo ja kultuuri vallas. Sa teed tutvust tõlkimisega ja õpid tundma baltisaksa kultuuripärandit.  

Sa valid endale pea- ja kõrvaleriala. Kõrvaleriala puhul võid jääda kas germanistika juurde, täiendades seda lisamooduliga, valida endale teise või kolmanda võõrkeele või vaadata hoopis teiste erialade poole (näiteks ajalugu, riigiteadused, psühholoogia või kommunikatsioon).  

Erialaainete tunnid toimuvad väikestes rühmades ja valdavalt saksa keeles. Seal arendad praktilise keeleoskuse kõrval ka keelelist ja kultuurilist analüüsioskust ning kommunikatsioonipädevusi.  

Peale erialaainete kuuluvad õppekavva valdkondlikud üldharivad humanitaarained, mida sa õpid eesti keeles. Valikained võimaldavad sul spetsialiseeruda ja vabaainetena saad peale paljude võõrkeelte valida õppeaineid kogu ülikoolist.  

Väga soovituslik on osaleda projektipõhises praktikas, et teha tutvust eriala rakendus- ja töövõimalustega. 

Meie üliõpilastel on tänu osakonna aktiivsele teadustegevusele ja osalusele välisprojektides (sealhulgas koostöös DAAD-ga) mitmekesised võimalused osaleda rahvusvahelistel konverentsidel, seminaridel ja üliõpilaste suvekoolides. 

Välismaal saad õppida nii Erasmus+ programmi kaudu kui ka veeta semestri Saksamaal germanistikakoostöö raames. 

 

Õpe toimub alates 2022. aasta sügisest vast renoveeritud Lossi 3 õppehoones Tartu kesklinnas. Samas hoones on üliõpilaste käsutuses nüüdisaegne erialaraamatukogu, mille saksakeelne osa sisaldab rikkalikku valikut värsket õppe- ja teaduskirjandust ning ilukirjandusteoseid. Eraldi alajaotuse moodustab seal baltisaksa kultuuri ja kirjandust puudutav esinduslik raamatuvaramu.  

Võimalusi osaleda saksa kultuuri ja keelega seotud üritustel on Tartus mitmesuguseid. Meie osakond korraldab ettekandeõhtuid ja teadusüritusi, DAAD sakslastest õppejõudude eestvedamisel korraldame Stammtisch’e ning lisaks tähistame Saksamaaga seotud tähtpäevi ja olulisi ajaloosündmusi.  

Oleme teinud pikka aega koostööd kirjandusfestivaliga Prima Vista ja Saksa suursaatkonna korraldatava Saksa Kevade üritusesarja asjus, samuti Tartu Saksa Kultuuri Instituudiga.  

Koostöös Tartu Linnamuuseumiga on valminud Saksa Tartu kaardirakendus, kus saab umbes 50 baltisaksa autori ligikaudu 200 tekstikatke põhjal teha tutvust omaaegse (balti)saksa vaatega Tartu linnaga. Rakenduse põhjal valmis 2021. aasta kevadel Saksa Kevade käigus ka Navicupi audiogiidiga virtuaaltuur, mille tekstide sisselugejaid leidub üliõpilastest rektorini.  

Image
õppekeskkond

 

Germanistika eriala lõpetaja on saanud laiapõhjalise humanitaarhariduse, mis võimaldab töötada paljudes eluvaldkondades, kus on tegu kirjasõna ja kommunikatsiooni, kultuuriliste pädevuste ja analüüsioskusega. 

Paljud meie lõpetajad asuvad tööle sellistele n-ö klassikalistele erialadele nagu pedagoogika, tõlkimine, suuline tõlge ja teadustöö. Peale selle leidub meie vilistlaste seas näiteks kommunikatsioonispetsialiste ja pressiesindajaid, ajakirjanikke, saatkonnatöötajaid, dramaturge, riigiasutuste ametnikke ja nõunikke, Euroopa Liidu institutsioonide töötajaid ning personali- ja meediamonitooringuettevõtete spetsialiste. Meie vilistlasi töötab veel Saksa ettevõtete esindustes ning personalijuhtimise ja meediamonitooringu valdkonnas.  

Meie vilistlased on teiste seas Haridus- ja Noorteameti saksa keele peaspetsialist Aile Arro, Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi juhataja Helena Kaasik, Postimehe endine peatoimetaja Merit Kopli, Politsei- ja Piirivalveameti tõlk Daniil Melnikov ning pressiesindaja Fred Püss, tõlkija ja Eesti Rahvusringhäälingu kirjandussaadete toimetaja Piret Pääsuke, ajakirjanik ja MTÜ Mondo kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei, dramaturg Mihkel Seeder, Danpoweri klienditeeninduskeskuse juht Lilian Taro ning Tallinna Linnavalitsuse kommunikatsiooninõunik Hans-Martin Tammesalu. 

Sul on võimalus jätkata õpinguid magistriõppes, kus on valida kolm suunda: võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus ning Euroopa keeled ja kultuurid. 

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (75%),
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (25%).

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. Riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse erialakatset 100% ulatuses. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 2. ja 4. juulil 2024 kell 10.00 Tartus aadressil Lossi 3 ruumis 227

Erialakatse on suuline vestlus, mis sooritatakse eesti ja/või saksa keeles. Eesti keeles toimub vestlus nende kandidaatidega, kes soovivad alustada õpinguid algajatena. Lisainfo. 

Erialakatseks valmistudes tuleb välja valida ja läbi töötada üks alljärgnevatest artiklitest:

Erialakatse toimub vestlusena valitud teksti põhjal. Vestlusel hinnatakse:

 • tekstist arusaamise ja teksti alusel argumenteerimise ning analüütiliste ja loovate seoste loomise oskust;
 • eesti ja/või saksa keeles suulise väljendumise oskust;
 • üldkultuurilist orienteeritust;
 • motiveeritust õppimiseks.
   

Hindamine

Erialakatsel on võimalik saada kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 


Eritingimusel kandideerimine


Saksa keele ja kirjanduse õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoorust;
 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada lisapunkte. Lisapunkte andev kursus:

 • Baltisaksa pärand Eesti kultuuris (P2TP.TK.123) 1,5 EAP

NB! Kursuse eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Katrin Kooritsa artikkel „Mart või Manfred – mänguline identiteet võõrkeeleõppes“ Õpetajate Lehes 

Intervjuu saksa keele ja kirjanduse üliõpilase Lara Löseriga. Kuidas Saksamaa väikelinnast pärit tüdruk presidendi vastuvõtule jõudis? 

Reet Bender ja Vincent Dautancourt Kuku raadio taskuhäälingus „Kuue samba taga“: Millised on Euroopa Liidu kõige olulisemad keeled ja kuidas mõjub nende tähtsusele Brexit? 

Reet Bender ja Kadi Kähär-Peterson käisid Klassikaraadio saates „Delta“ tutvustamas baltisaksa üliõpilaslinna audiogiidiga virtuaaltuuri 

Lühifilm saksa keele ja kirjanduse üliõpilaste vaatest oma erialale. Film valmis praktilisel filmikursusel, mida juhendas Béla Baptiste, ning filmi valmimist on toetanud DAAD ja Goethe Instituut Eestis 

Milvi Kaber
õppekorralduse spetsialist
737 5228
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024