Skandinaavia keeled ja kultuurid

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
17
Õppetasu
tasuta

Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava on Eestis ainulaadne ning siin omandatud teadmised ja oskused annavad sulle eelise nii edasiõppimisel kui ka tööturul. Õpingutes keskendud ühele Skandinaavia keelele, kuid õpid tundma ka kaht teist keelt. Skandinavistikast leiad eest Põhjala entusiastide kogukonna, mis on piisavalt väike, et sind näha ja väärtustada, kuid samas küllalt suur, et sa leiaksid just endale sobiva uurimisvaldkonna ja õpitee. 

„Iga omandatud võõrkeel avab justkui uue maailma oma keeleliste eripärade, oma ühiskonna, kultuuri ja kirjandusega. Skandinaavia keelte ja kultuuride eriala ongi tee ühte sellisesse maailma. Õpingute käigus on võimalik omandada tugev keeleline pädevus ning süveneda endale meelepärasesse temaatikasse kas keele, kirjanduse või laiemalt kultuuri valdkonnas.“ 

  

Anu Laanemets, vilistlane, skandinaavia keeleteaduse dotsent Oslo Ülikoolis

Õppekava hõlmab aineid, mis on seotud keele, kirjanduse, ajaloo, ühiskonna ja kultuuriga. Nii võid avastada end uurimast väga erinevaid valdkondi alates viikingilaevade arheoloogilistest väljakaevamistest tänapäeva Taani kultuurini välja. 

Me paneme suurt rõhku keeleõppele, tänu millele on kõik meie lõpetajad omandanud heal tasemel vähemalt ühe Skandinaavia keele. Eelteadmisi õpitavast keelest ei ole vaja, sest sa alustad esimest aastat intensiivse keeleõppega. 

Õpe on valdavalt seminaride ja praktikumide vormis, milles on tarvis aktiivselt osaleda. Kombineerides teoreetilisemaid ning rohkem iseseisvat tööd nõudvaid praktilisema suunitlusega aineid, paned sa aluse teadmistele erinevates valdkondades ja tõstad oma keeleoskuse taset. 

Image
raamatukogu

Leia vasakule-paremale liikudes peaeriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.
 

Kohalike lektorite kõrval töötavad meil skandinavistika professor ja külalislektorid Skandinaaviast. Rahvusvahelises õpikeskkonnas ühendatakse eri õpetamistraditsioonidest pärit metoodikaid. 

Samuti innustame oma üliõpilasi õppima vahetusüliõpilasena ühe või kaks semestrit mõnes Skandinaavia ülikoolis ning osalema suvekursustel. 

Osakonna elu lahutamatu osa on mitmesugused kultuuriüritused ja muud ühised ettevõtmised, mis on suunatud nii osakonnale kui ka huvilistele väljastpoolt ülikooli. Nende seas on näiteks konverentsid, filmiõhtud ja tähtpäevade tähistamised. 

Image
tudengid vestlemas

Sa oled oodatud tööle kõigile tegevusaladele, kus vajatakse head analüüsioskust ning mõne Skandinaavia keele valdamist ja/või Skandinaavia ajaloo ja kultuuri tundmist. 

Meie vilistlased tõlgivad ilukirjandust ja erialatekste, on keeleõpetajad, tõlgid Brüsselis ning töötavad mitmesugustel ametikohtadel saatkondades, ministeeriumides ning kultuuri ja äri alal. 

Professionaalsete oskuste ja teadmiste täiendamiseks soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, milleks loob kõik eeldused bakalaureuseõpingute edukas läbimine. 

 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava koosneb kolmest erialast: rootsi keel ja kirjandus, norra keel ja kirjandus ning taani keel ja kirjandus. Igal aastal toimub vastuvõtt ühele erialale. 2024. aastal võetakse üliõpilasi vastu rootsi keele ja kirjanduse erialale, 2025. aastal norra keele ja kirjanduse erialale ning 2026. aastal taani keele ja kirjanduse erialale.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Skandinaavia keelte ja kultuuride rootsi keele ja kirjanduse eriala erialakatse on kirjalik eksam, mis sooritatakse eesti või inglise keeles (ingliskeelse testi võivad sooritada kandidaadid, kes on omandanud keskhariduse välisriigis või mõnel muul põhjusel pole sooritanud riigieksameid).

Erialakatse toimub 2. ja 4. juulil 2024 kell 12.00 elektroonselt. Lisainfo
 

Eestikeelne erialakatse

Eestikeelse testi läbimiseks tuleb hoolikalt läbi lugeda etteantud tekst ning vastata esitatud küsimustele. Tekstidena on kasutusel keele, kirjanduse või kultuuriga seotud küsimusi käsitlevad artiklid või katkendid pikematest teemakäsitlustest, mis on suunataud laiale publikule.

Eelkõige hinnatakse oskust tekstist vajalikku informatsiooni üles leida, märgata loogilisi seoseid, eristada olulist ebaolulisest, hinnata väidete paikapidavust ja põhjendatust. Testis esitatud küsimused võivad puudutada ka tekstiga kaugemalt seotud teemasid ning kontrollida kandidaadi üldkultuurilist pädevust. Testi abil selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi valmisolek õppida Tartu Ülikoolis maailma keelte ja kultuuride kolledži bakalaureuseõppekavadel, kus peatähelepanu all on erinevate keelte ja kultuuride uurimine.

Sama sisseastumiseksamit kasutatakse ka järgmiste erialade vastuvõtul:

 • hispaania keel ja kirjandus
 • prantsuse keel ja kirjandus
   

Ingliskeelne erialakatse

Väliskandidaadid saavad eestikeelse eksami asemel sooritada ingliskeelse eksami. Ingliskeelse eksami korral kontrollitakse analüütilise lugemise ja kirjutamise oskust. Selleks antakse kandidaadile kohapeal tutvumiseks tekst ning palutakse lühidalt vastata sellega seotud küsimustele. Kandidaadi vastuste põhjal hinnatakse teksti mõistmise oskust ja struktureeritud, loogilise ja keeleliselt korrektse vastuse vormistamise oskust.
 

Hindamine

Erialakatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 • üldine orienteerumine ajalooperioodides ja ajaloo baasteadmistes;
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus;
 • suuline väljendusoskus.

Erialakatsel on võimalik saada kuni 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • erialakatset 75% ulatuses
 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 25% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Skandinaavia keeled ja kultuurid õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.


NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Antonina Kostina
programmijuht
Viivika Voodla
Maailma keelte ja kultuuride instituut
Skandinavistika osakond
õppekorralduse spetsialist
Lossi 3-311

Maailma keelte ja kultuuride instituut
Slavistika osakond
õppekorralduse spetsialist
Lossi 3-311
+372 737 5212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021