Skip to main content

Skandinaavia keeled ja kultuurid

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
17
Õppetasu
tasuta

Skandinaavia keelte ja kultuuride õppekava on Eestis ainulaadne ning siin omandatud teadmised ja oskused annavad sulle eelise nii edasiõppimisel kui ka tööturul. Õpingutes keskendud ühele Skandinaavia keelele, kuid õpid tundma ka kaht teist keelt. Skandinavistikast leiad eest Põhjala entusiastide kogukonna, mis on piisavalt väike, et sind näha ja väärtustada, kuid samas küllalt suur, et sa leiaksid just endale sobiva uurimisvaldkonna ja õpitee. 

„Iga omandatud võõrkeel avab justkui uue maailma oma keeleliste eripärade, oma ühiskonna, kultuuri ja kirjandusega. Skandinaavia keelte ja kultuuride eriala ongi tee ühte sellisesse maailma. Õpingute käigus on võimalik omandada tugev keeleline pädevus ning süveneda endale meelepärasesse temaatikasse kas keele, kirjanduse või laiemalt kultuuri valdkonnas.“ 

  

Anu Laanemets, vilistlane, skandinaavia keeleteaduse dotsent Oslo Ülikoolis

Õppetöö

Õppekava hõlmab aineid, mis on seotud keele, kirjanduse, ajaloo, ühiskonna ja kultuuriga. Nii võid avastada end uurimast väga erinevaid valdkondi alates viikingilaevade arheoloogilistest väljakaevamistest tänapäeva Taani kultuurini välja. 

Me paneme suurt rõhku keeleõppele, tänu millele on kõik meie lõpetajad omandanud heal tasemel vähemalt ühe Skandinaavia keele. Eelteadmisi õpitavast keelest ei ole vaja, sest sa alustad esimest aastat intensiivse keeleõppega. 

Õpe on valdavalt seminaride ja praktikumide vormis, milles on tarvis aktiivselt osaleda. Kombineerides teoreetilisemaid ning rohkem iseseisvat tööd nõudvaid praktilisema suunitlusega aineid, paned sa aluse teadmistele erinevates valdkondades ja tõstad oma keeleoskuse taset. 

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Kohalike lektorite kõrval töötavad meil skandinavistika professor ja külalislektorid Skandinaaviast. Rahvusvahelises õpikeskkonnas ühendatakse eri õpetamistraditsioonidest pärit metoodikaid. 

Samuti innustame oma üliõpilasi õppima vahetusüliõpilasena ühe või kaks semestrit mõnes Skandinaavia ülikoolis ning osalema suvekursustel. 

Osakonna elu lahutamatu osa on mitmesugused kultuuriüritused ja muud ühised ettevõtmised, mis on suunatud nii osakonnale kui ka huvilistele väljastpoolt ülikooli. Nende seas on näiteks konverentsid, filmiõhtud ja tähtpäevade tähistamised. 

Image

Peale lõpetamist

Sa oled oodatud tööle kõigile tegevusaladele, kus vajatakse head analüüsioskust ning mõne Skandinaavia keele valdamist ja/või Skandinaavia ajaloo ja kultuuri tundmist. 

Meie vilistlased tõlgivad ilukirjandust ja erialatekste, on keeleõpetajad, tõlgid Brüsselis ning töötavad mitmesugustel ametikohtadel saatkondades, ministeeriumides ning kultuuri ja äri alal. 

Professionaalsete oskuste ja teadmiste täiendamiseks soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, milleks loob kõik eeldused bakalaureuseõpingute edukas läbimine. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

  • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

  • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

2022. aastal toimub vastuvõtt norra keele ja kirjanduse erialale.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Kirjalik sisseastumiskatse toimub 5. juulil ja 7. juulil 2022 kell 12:00 elektroonselt.

Erialakatse on kirjalik eksam, mis sooritatakse eesti või inglise keeles.

Ingliskeelse testi võivad sooritada kandidaadid, kes on omandanud keskhariduse välisriigis või mõnel muul põhjusel pole sooritanud riigieksameid.

Eestikeelne erialakatse

Eestikeelse testi läbimiseks tuleb hoolikalt läbi lugeda etteantud tekst ning vastata esitatud küsimustele. Tekstidena on kasutusel keele, kirjanduse või kultuuriga seotud küsimusi käsitlevad artiklid või katkendid pikematest teemakäsitlustest, mis on suunataud laiale publikule. 

Eelkõige hinnatakse oskust tekstist vajalikku informatsiooni üles leida, märgata loogilisi seoseid, eristada olulist ebaolulisest, hinnata väidete paikapidavust ja põhjendatust. Testis esitatud küsimused võivad puudutada ka tekstiga kaugemalt seotud teemasid ning kontrollida kandidaadi üldkultuurilist pädevust. Testi abil selgitatakse välja üliõpilaskandidaadi valmisolek õppida Tartu Ülikoolis maailma keelte ja kultuuride kolledži bakalaureuseõppekavadel, kus peatähelepanu all on erinevate keelte ja kultuuride uurimine.

Sama sisseastumiseksamit kasutatakse ka järgmiste erialade vastuvõtul:

  • hispaania keel ja kirjandus
  • prantsuse keel ja kirjandus

Ingliskeelne erialakatse

Väliskandidaadid saavad eestikeelse eksami asemel sooritada ingliskeelse eksami. Ingliskeelse eksami korral kontrollitakse analüütilise lugemise ja kirjutamise oskust. Selleks antakse kandidaadile kohapeal tutvumiseks tekst ning palutakse lühidalt vastata sellega seotud küsimustele. Kandidaadi vastuste põhjal hinnatakse teksti mõistmise oskust ja struktureeritud, loogilise ja keeleliselt korrektse vastuse vormistamise oskust.

Hindamine

Erialakatsel on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

  • erialakatset 75% ulatuses
  • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 25% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Antonina Kostina
programmijuht
Viivika Voodla
õppekorralduse spetsialist
737 5212
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel