Kaasav haridus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
25
Õppetasu
tasuta

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides ja lasteaedades väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest kahele õppeaastale jaotatud osakoormusega õpe võimaldab ühitada õpingud tööga.

„Meie magistriõppes saad teada, kuidas luua iga lapse ja õpilase jaoks selline õpikeskkond, et ta tunneks end õppides hästi, turvaliselt ja sisemiselt motiveeritult. Eesti tööturg vajab spetsialiste, kes on kursis haridusteaduse uuemate suundadega ja oskavad võtta Eesti hariduselus kasutusele parimad lahendused.“

Eneli Liblik, kaasava hariduse õppekava programmijuht

Õpingud aastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kahele aastale (kokku 60 EAP, keskmiselt 15 EAP semestris) ning on tasuta. 
 

Sa saad teadmised ja oskused erinevate vajadustega õppijate toetamise kohta. Tähelepanu all on õppija areng ja õppimise alused, õppija vajadused ning tema emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu toetamine, samuti sel eesmärgil õpikeskkonna kohandamine. Lisaks keskendume õpetaja professionaalsele arengule ja teaduspõhisele õpetamisele. 

Meil õpitakse sessioonidena, st loengud, seminarid ja praktikumid on Tartus kord kuus neljapäevast pühapäevani. Suure osa õppest moodustab üliõpilase iseseisev töö.  

Õpe on üles ehitatud nii, et sa saaksid iseseisvate praktiliste ülesannete tegemiseks kasutada oma töökohta, kaasates sellega õppetöösse ka oma õppeasutuse ja andes panuse selle arengusse.  

Õpingute lõpus kaitsed magistritöö või sooritad magistrieksami. 

Image

Sa hakkad õppima haridusteaduste instituudi äsja renoveeritud tänapäevases õppehoones Tartu kesklinnas. Siin õpivad ka tulevased lasteaia- ja kooliõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ning haridusuuendajad. 

Meie üliõpilastel on võimalus astuda üliõpilas- ja erialaorganisatsioonide liikmeks, luua suhteid vilistlastega ning nautida Tartu tudengielu kogu selle rikkuses.  

Image

Magistrikraadi saanul on võimalus saada 7. taseme vanemõpetaja kutse koos valitava kompetentsiga „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis“. See kinnitab, et sa oskad toetada nüüdisaegses rühma- ja  klassiruumis iga õppijat ning teha koostööd paljude osalistega, et tagada kõigile lastele õpitugi ja eduelamus. Selliste oskustega õpetajad on väga oodatud kõigis koolides ja lasteaedades üle Eesti. 

Image

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui
 

 • sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon või 4-aastase nominaalajaga õpetajakoolituse õppekaval omandatud rakenduskõrgharidus, bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon (240 EAP mahus);

 • sul on vähemalt viieaastane töökogemus õpetaja või eripedagoogi ametikohal;

 • saad töötada õpingute ajal õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina (juhi või muu tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine)

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada elulookirjeldus. Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse kirjeldus lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.
 

Erialakatse toimub intervjuu vormis 5. juuli 2022 kell 11.00-17.00; 6. ja 7. juuli 2022 kell 10.00 - 16.00 aadressil Jakobi 5, Tartu.


NB! Erialakatsele pääsemise tingimuseks on elulookirjelduse esitamine, millest lähtuvalt on kandidaadil

 1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 2. õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötamise kogemus vähemalt viis aastat;
 3. õpingute ajal töötamine õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina (juhi või muu tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine).

Elulookirjeldus tuleb esitada koos avaldusega SAIS-is. Nõuetele vastav elulookirjeldus on aluseks erialakatse intervjuule.

 

Erialakatse

Erialakatse eesmärk on selgitada välja kandidaadi huvi ja valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid oma õpetajatöös.  

Erialakatse toimub intervjuu vormis. Erialakatse eesmärk on välja selgitada kandidaadi valmisolek magistriõpinguteks Kaasava hariduse erialal, motivatsioon ja hoiakud kaasava hariduse rakendamiseks ning orienteerumine hariduselu puudutavates küsimustes. Intervjuu toimub järgmiste teemade raames:

 • kandidaadi enesetutvustus ja varasem õpetamiskogemus;
 • kandidaadi huvi, motiveeritus ja valmisolek kaasava hariduse rakendamiseks;
 • kandidaadi üldine orienteeritus Eesti ja maailma hariduselu puudutavavas temaatikas.

Intervjuu läbiviimisel tugineb komisjon ülalmainitud teemadele ning kandidaadi elulookirjeldusele. Intervjuu kestab 20-30 minutit.

 

Hindamine

Vastuvõtukomisjon hindab (100-punkti süsteemis) kandidaadi sobivust magistriõppes osalemiseks järgmiste kriteeriumite alusel:

 • huvi, motiveeritus ja valmisolek kaasava hariduse rakendamiseks (25 p);
 • orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu puudutavas temaatikas (25 p);
 • analüüsi-, arutlus- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel (25 p);
 • väljendusoskus ning eneseesitluse sisukus ja stiil (25 p).

 

Lõplik punktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Eneli Liblik
Haridusteaduste instituut
Õpetaja- ja kõrghariduse keskus
kaasava hariduse õppekava programmijuht
Jakobi 5-B320
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Kaasava hariduse magistriõppe infotund 26. mail

#õppimine #sisseastumine
Tule 6. detsembril kell 16.00 arvutiteaduse instituudi doktoriõppe infoõhtule.
28.11.2022
#sisseastumine
Päeva jooksul räägiti, kuidas saada üliõpilaseks ja jõuda vilistlase staatuseni, ning arutleti kõige üle, mis toimub ülikooli ajal ja hiljemgi.
18.11.2021
#sisseastumine
Koolipsühholoogidest on Eesti koolides viimastel aastakümnetel olnud ülisuur puudus.
19.08.2022
#sisseastumine
Kuna mitme koduse keelega perede hulk on viimastel aastatel suurenenud, kasvab ka vajadus mitmekeelses õpikeskkonnas töötavate õpetajate järele.
29.06.2022