Kaasav haridus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus

2024. aasta vastuvõtutingimused ja tähtajad lisatakse veebi hiljemalt detsembri lõpuks.

 

Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
koolieelse lasteasutuse õpperühm 25, üldhariduse õpperühm 25
Õppetasu
tasuta

Kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides ja lasteaedades väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest kahele õppeaastale jaotatud osakoormusega õpe võimaldab ühitada õpingud tööga.

„Meie magistriõppes saad teada, kuidas luua iga lapse ja õpilase jaoks selline õpikeskkond, et ta tunneks end õppides hästi, turvaliselt ja sisemiselt motiveeritult. Eesti tööturg vajab spetsialiste, kes on kursis haridusteaduse uuemate suundadega ja oskavad võtta Eesti hariduselus kasutusele parimad lahendused.“

Eneli Liblik, kaasava hariduse õppekava programmijuht

Õpingud aastase nominaalkestusega õppekaval on osakoormusega ja planeeritud kahele aastale (kokku 60 EAP, keskmiselt 15 EAP semestris) ning on tasuta. 
 

Sa saad teadmised ja oskused erinevate vajadustega õppijate toetamise kohta. Tähelepanu all on õppija areng ja õppimise alused, õppija vajadused ning tema emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu toetamine, samuti sel eesmärgil õpikeskkonna kohandamine. Lisaks keskendume õpetaja professionaalsele arengule ja teaduspõhisele õpetamisele. 

Meil õpitakse sessioonidena, st loengud, seminarid ja praktikumid on Tartus kord kuus neljapäevast pühapäevani. Suure osa õppest moodustab üliõpilase iseseisev töö.  

Õpe on üles ehitatud nii, et sa saaksid iseseisvate praktiliste ülesannete tegemiseks kasutada oma töökohta, kaasates sellega õppetöösse ka oma õppeasutuse ja andes panuse selle arengusse.  

Õpingute lõpus sooritad lõpueksami, mis koosneb õpetaja portfoolio kaitsmisest ja tegevusuuringust. 

Image
kaasav haridus-õppetöö

Sa hakkad õppima haridusteaduste instituudi äsja renoveeritud tänapäevases õppehoones Tartu kesklinnas. Siin õpivad ka tulevased lasteaia- ja kooliõpetajad, eripedagoogid, logopeedid ning haridusuuendajad. 

Meie üliõpilastel on võimalus astuda üliõpilas- ja erialaorganisatsioonide liikmeks, luua suhteid vilistlastega ning nautida Tartu tudengielu kogu selle rikkuses.  

Image
kaasav haridus-tudengid

Magistrikraadi omandamisel saab lõpetaja 7. taseme vanemõpetaja kutse koos valitava kompetentsiga „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis“. See kinnitab, et sa oskad toetada nüüdisaegses rühma- ja  klassiruumis iga õppijat ning teha koostööd paljude osalistega, et tagada kõigile lastele õpitugi ja eduelamus. Selliste oskustega õpetajad on väga oodatud kõigis koolides ja lasteaedades üle Eesti. 

Image
kaasa haridus-tudengid

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui
 

 • sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või 4-aastase nominaalajaga õpetajakoolituse õppekava alusel omandatud rakenduskõrgharidus, bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon (240 EAP mahus) või bakalaureusekraad koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal;

 • sul on vähemalt 5-aastane õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötamise kogemus pärast eelmises punktis nimetatud kvalifikatsiooni omandamist (ka sotsiaalpedagoogina töötatud aastad lähevad arvesse);

 • saad õpingute ajal töötada õpetaja, haridusasutuse juhi, eripedagoogi või muu tugispetsialistina (juhi või muu tugispetsialistina töötades on õpingute ajal vajalik ka õpetaja või eripedagoogi ülesannete täitmine);

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja EHISe väljavõte õpetajana või eripedagoogina töötamise kohta. Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse (sisseastumisintervjuu).

Erialakatse intervjuu toimub 4., 5. ja 6. juulil 2023 kell 10.00-17.00 aadressil Jakobi 5, Tartu.


Erialakatse eesmärk on välja selgitada üliõpilaskandidaadi:

 1. valmisolek magistriõpinguteks kaasava hariduse erialal; 
 2. õpimotivatsioon ja motivatsioon õpitut rakendada kaasava mõtteviisi elluviimisel; 
 3. analüüsi-, suhtlus- ja koostööoskus pedagoogilistel teemadel.  

Erialakatse koosneb kahest osast: motivatsioonikirjast ja sisseastumisintervjuust.
 

Motivatsioonikiri (kuni 4000 tähemärki koos tühikutega) esitatakse SAISis koos avalduse, elulookirjelduse (CV) ja EHISe väljavõttega õpetajana või eripedagoogina töötamise kohta.

Motivatsioonikiri peab sisaldama:

 1. kandidaadi tutvustust, milles on esitatud kandidaadi hariduslik ja professionaalne taust;
 2. infot selle kohta, mis motiveerib kandidaati õppekavale õppima tulema;
 3. infot, kus ja kuidas on kandidaadil võimalik õppekaval nõutavaid praktilisi ülesandeid täita; 
 4. nägemust kaasava hariduse rakendamisest oma töökohal.

Motivatsioonikirjas hinnatakse:

 1. huvi, motiveeritust ja valmisolekut kaasava hariduse rakendamiseks (30p); 
 2. väljendusoskust ning eneseesitluse sisukust ja stiili (20p). 
   

Sisseastumisintervjuud toimuvad Tartus kohapeal ja viiakse läbi 3–4-liikmelistes rühmades. Üks rühmaintervjuu kestab kuni 45 minutit. 

Sisseastumisintervjuul hinnatakse:

 1. valmisolekut magistriõpinguteks, analüüsi-, suhtlus- ja koostööoskust (25 p); 
 2. analüüsi-, suhtlus- ja koostööoskust pedagoogilistel teemadel (25 p).

Iga vastuvõtukomisjoni liige hindab kandidaate eraldi. Erialakatse koondpunktisumma kujuneb komisjoniliikmete keskmise hinde alusel. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 100% ulatuses

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Pille Nelis
Sotsiaalteaduste valdkond
Haridusteaduste instituut
asejuhataja õppe alal, kaasava hariduse magistriõppe programmijuht, õpetajahariduse magistriõppe programmijuht
Jakobi 5-A222

Haridusteaduste instituut
Haridustehnoloogia keskus
haridusteaduste nooremlektor
Jakobi 5-B251
+372 516 9397
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Õppeaasta avaüritused valdkondades 2023
06.07.2023
#sisseastumine
Tartu Ülikooli vilisitlaste ja veel õpetajaharidust omandavate õpetajate kogemuslood.
15.06.2023
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023