Skip to main content

Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
päevaõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
30
Õppetasu
tasuta

Selle õppekava eelisena saad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused, mis tulevad kasuks igas ametis. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.  

„Õpingute jooksul sain spetsialiseeruda mind kõige rohkem huvitanud õppeainele. Omandasin laiapõhjalised teadmised, mis ei piirdunud vaid kooliprogrammis käsitletuga. Saadud oskused näha valdkonnast suuremat pilti ja luua seoseid on minu jaoks praeguses õpetajatöös hindamatu väärtusega.“

Kristofer Kotsar, vilistlane

Õppetöö

Bakalaureuseõppes on sul spetsialiseerumiseks valida kuus suunda: bioloogia-, geograafia-, füüsika-, keemia-, matemaatika- ja informaatikaõpetaja. Sa käid muu hulgas arengupsühholoogia, füüsikalise maailmapildi ja maateaduste aluste loengutes ning saad ülevaate nii pedagoogilistest kui ka aine põhiteadmistest.  

Seminarides seod õpitu koolikontekstiga ja praktikumides kinnistad õpitut. Kõike õpitut on sul võimalik süvitsi analüüsida vaatluspraktikal koolis.  

Ainepunkte saad lisaks koguda programmeerides, veebilehti luues, aatomi- ja tuumafüüsikat uurides või näiteks looduse tundmise välipraktikal. 

Meil on päevaõpe, milles auditoorset õpet toetab e-õpe ja iseseisev töö.  

Erialaained läbid koos oma eriala üliõpilastega. Peale selle õpid psühholoogiat ja pedagoogikat, juhtimist ja suhtlemist ning nüüdisaegseid digioskusi.  

Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.  

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Meie üliõpilased õpivad paljudes Tartus Ülikooli õppehoonetes, näiteks Chemicumis, Physicumis ja Delta keskuses. Meie õppekava üliõpilaste kodu on värskelt renoveeritud haridusteaduste instituudi õppehoone Jakobi tänaval, mis on osa Tartu Ülikooli väärika ajalooga kesklinna linnakust.  

Soovi korral võid veeta semestri vahetusüliõpilasena välismaal, et oma kogemustepagasit rikastada, kuid ka tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab MTÜ Noore õpetaja huviklubi (NÕHK), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutusüritusi. 

Image

Peale lõpetamist

Meie bakalaureuseõppe lõpetajad saavad alustada tööd koolis õpetaja abina või jätkata õpinguid magistriõppes, et omandada õpetajakutse. Neid oodatakse õppima näiteks põhikooli mitme aine õpetaja või haridusinnovatsiooni õppekava alusel. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

 • tehtud eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam

 • tehtud matemaatika riigieksam (kitsas või lai), mida saab asendada erialakatsega

Erialakatse (vestlus) toimub 6. juuli 2022 kell 9-17 aadressil Jakobi 5 või Zoom keskkonnas. 

Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.

Erialakatse toimub vestluse vormis. Vestlus kestab umbes 20 minutit. Selle eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja –tööks õpetajana. Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning õpetajatöös orienteerumisega.

Erialakatset hindab komisjon lähtudes järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks õpetajana (max 30 p);
 • üldine orienteerumine loodus- ja reaalainete baasteadmistes (max 30 p);
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (max 20 p);
 • suuline väljendusoskus (max 20p).

Erialakatset hinnatakse 100-punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 50% ulatuses
 • matemaatika (kitsas või lai) riigieksami tulemust või erialakatse tulemust 50% ulatuses (valida tuleb kahest üks)

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

 • Eesti keele riigieksamina arvestatakse ka eesti õppekeelega kooli lõpetamisel sooritatud emakeele riigieksamit. 10-punktisel skaalal saadud tulemus korrutatakse kandideerimisel 10-ga.
 • Eesti keele teise keelena riigieksami tulemuse võib asendada eesti keele B2 või C1 taseme eksami tulemusega.
 • C1 taseme eksami sooritanute tulemus (60-100 punkti) hinnatakse ümber skaalale 75-100 punkti.
 • B2 taseme eksami tulemust ümber ei hinnata

Kursused, mille läbimise eest on võimalik kandideerimisel lisapunkte saada:

 • Eluline matemaatika (P2TP.TK.035) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I (P2TP.TK.009) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II (P2TP.TK.010) 3 EAP
 • Matemaatika rakendusi (P1TP.TK.022) 3 EAP
 • Arvuteooria (P2TP.TK.052) 4,5 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale I (P2TP.TK.003) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II (P2TP.TK.004) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III (P2TP.TK.005) 3 EAP
 • Astronoomia (P2TP.TK.043) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale I (P2TP.TK.016) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale II (P2TP.TK.017) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale III (P2TP.TK.018) 3 EAP
 • Orgaaniline keemia (P2TP.TK.019) 3 EAP
 • Programmeerimise algkursus (P2TP.TK.026) 3 EAP
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.020) 3 EAP
 • Anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.023) 3 EAP
 • Geneetika ja evolutsioon (P2TP.TK.021) 3 EAP
 • Rakubioloogia ja biokeemia (P2TP.TK.022) 3 EAP
 • Taimeanatoomia (P2TP.TK.024) 3 EAP

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Mario Mäeots
programmijuht
737 6443
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel