Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
päevaõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
41
Õppetasu
tasuta

Selle õppekava eelisena saad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused, mis tulevad kasuks igas ametis. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.  

„Õpingute jooksul sain spetsialiseeruda mind kõige rohkem huvitanud õppeainele. Omandasin laiapõhjalised teadmised, mis ei piirdunud vaid kooliprogrammis käsitletuga. Saadud oskused näha valdkonnast suuremat pilti ja luua seoseid on minu jaoks praeguses õpetajatöös hindamatu väärtusega.“

Kristofer Kotsar, vilistlane

Bakalaureuseõppes on sul spetsialiseerumiseks valida kuus suunda: bioloogia-, geograafia-, füüsika-, keemia-, matemaatika- ja informaatikaõpetaja. Sa käid muu hulgas arengupsühholoogia, füüsikalise maailmapildi ja maateaduste aluste loengutes ning saad ülevaate nii pedagoogilistest kui ka aine põhiteadmistest.  

Seminarides seod õpitu koolikontekstiga ja praktikumides kinnistad õpitut. Kõike õpitut on sul võimalik süvitsi analüüsida vaatluspraktikal koolis.  

Ainepunkte saad lisaks koguda programmeerides, veebilehti luues, aatomi- ja tuumafüüsikat uurides või näiteks looduse tundmise välipraktikal. 

Meil on päevaõpe, milles auditoorset õpet toetab e-õpe ja iseseisev töö.  

Erialaained läbid koos oma eriala üliõpilastega. Peale selle õpid psühholoogiat ja pedagoogikat, juhtimist ja suhtlemist ning nüüdisaegseid digioskusi.  

Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.  

Image
tudengid õppetööl

Õppekava versioon:

See on õppekava viimati kinnitatud ülesehitus. Järgmise õppeaasta versioon sisestatakse õppeinfosüsteemi hiljemalt 15. aprilliks. Õppekava tähtsamatest muudatustest antakse eelnevalt teada siin veebilehel.
Rohkem infot: ÕIS

Meie õppekava üliõpilaste kodu on haridusteaduste instituudi renoveeritud õppehoone Jakobi tänaval, mis on osa Tartu Ülikooli väärika ajalooga linnakust kesklinnas. Nad õpivad aga ka paljudes teistes ülikooli õppehoonetes, näiteks Chemicumis, Physicumis ja Delta keskuses.

Soovi korral võid õppida vahetusüliõpilasena semestri välismaal, et oma kogemuste pagasit rikastada. Ka tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts, kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutusüritusi.

Image
õppekeskkond

Bakalaureuseõppe läbimise järel saad alustada tööd koolis õpetaja abina või jätkata õpinguid magistrantuuris, et omandada õpetajakutse. Meie vilistlasi oodatakse õppima näiteks põhikooli mitme aine õpetaja ja haridusinnovatsiooni õppekava alusel.

 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksam (50%),
 • matemaatika riigieksam või erialakatse (valida tuleb kahest üks) (50%).

Kui oled teinud riigieksami laias matemaatikas või enne 2014. aastat, lisame tulemusele 16 punkti, kuid suurimaks võimalikuks summaks jääb 100 punkti.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse. Riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse erialakatset 100% ulatuses. 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Vastuvõtu tagab 80-punktise lävendi ületamine. Ülejäänud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 1. või 2. juulil 2024 algusega kell 10.00 Tartus aadressil Jakobi 5 ruumis B151

Erialakatsele on oodatud kandidaadid, kellel puudub matemaatika riigieksami tulemus või kes soovivad oma tulemust erialakatsega parandada.

Erialakatse toimub vestluse vormis. Vestlus kestab umbes 20 minutit. Selle eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja –tööks õpetajana. Erialakatse käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ning õpetajatöös orienteerumisega.
 

Erialakatset hindab komisjon lähtudes järgmistest kriteeriumitest:

 • motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks õpetajana (kuni 30 p);
 • üldine orienteerumine loodus- ja reaalainete baasteadmistes (kuni 30 p);
 • analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus (kuni 20 p);
 • suuline väljendusoskus (kuni 20p).

Erialakatset hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti. 


Eritingimusel kandideerimine


Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekavale võetakse lisaks üldistel eritingimustel kandideerijatele eritingimusel vastu ka kandidaadid, kes on 

 • sooritanud akadeemilise testi vähemalt 65 punktile.

NB! Eritingimuse täitjana kandideerimine tähendab, et avalduse esitamise järel ei pea sa sooritama sisseastumiseksameid ning sinu avalduse puhul ei arvestata ka riigieksamite tulemusi. Eritingimusel kandideerimiseks pead esitama kandideerimistähtajaks SAIS-is avalduse nagu kõik teised kandidaadid ning märkima avaldusele, et soovid kandideerida eritingimusel. Tõendit olümpiaadil või võistlusel osalemise kohta SAIS-i avaldusele lisama ei pea. Pärast seda kui oled avalduse esitanud, vaatab vastuvõtutöötaja selle üle. Kui kõik on korras, siis sisestatakse avaldusele punktisumma, mis tagab vastuvõtu ülikooli. Loe lähemalt eritingimusel kandideerimisest.
 

Lisapunktide taotlemine


Tartu Ülikooli teaduskooli kursuste ja Tartu Ülikooli vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) eduka läbimise puhul on võimalik saada kuni 5 lisapunkti. 

 • Anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.023) 3 EAP
 • Arvuteooria (P2TP.TK.052) 4,5 EAP
 • Astronoomia (P2TP.TK.043) 3 EAP
 • Eluline matemaatika (P2TP.TK.035) 3 EAP
 • Geneetika ja evolutsioon (P2TP.TK.021) 3 EAP
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia (P2TP.TK.020) 3 EAP
 • Matemaatika rakendusi (P1TP.TK.022) 3 EAP
 • Orgaaniline keemia (P2TP.TK.019) 3 EAP
 • Programmeerimise algkursus (P2TP.TK.026) 3 EAP
 • Rakubioloogia ja biokeemia (P2TP.TK.022) 3 EAP
 • Taimeanatoomia (P2TP.TK.024) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale I (P2TP.TK.003) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale II (P2TP.TK.004) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolifüüsikale III (P2TP.TK.005) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale I (P2TP.TK.016) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale II (P2TP.TK.017) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolikeemiale III (P2TP.TK.018) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I (P2TP.TK.009) 3 EAP
 • Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II (P2TP.TK.010) 3 EAP


NB! Kursuste eest lisapunktide taotlemiseks tähista SAIS-is avaldusel märkeruut "Taotlen eritingimusel vastuvõttu" ning märgi seejärel ära vastav lisapunktide väli. Kursuse läbimist nõutud tulemusele kontrollib ülikool õppeinfosüsteemist, koopiat tunnistusest ei ole vaja esitada. Loe lähemalt lisapunktide kohta.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Margit Kiisler
Haridusteaduste instituut
Tugitalitus
õppekorralduse spetsialist
Jakobi 5-A101
+372 737 6456
+372 5690 4705 (6456)
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Lisaks

Õppekava tutvustav video.

Artikkel "Minust kindlasti õpetajat ei saa", kus instituudi üliõpilased ja vilistlane räägivad oma kogemustest.

#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024