Skip to main content

Kliiniline farmaatsia

Magistriõpe

2. jaanuar

Application system opens

15. märts

Application deadline

15. mai

Admission results

29. august

Academic year starts
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
3 semestrit, 60 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
1700 eurot semestris
Tasuta õppekohtade arv
Tasuta õppekohad puuduvad

Kliinilise farmaatsia ingliskeelse magistriõppe vilistlasi oodatakse tööle kliiniliseks proviisoriks, kes tegutseb tihedas koostöös teiste tervishoiutöötajate ja patsientidega, et tagada patsiendile sobivaima tõenduspõhise raviskeemi valik ning saavutada parim ravitulemus. Meil on e-õpe, mis sobib ka töö kõrvalt õppima tulevatele üld- ja haiglaapteekritele. Rahvusvahelise õppekava lisaväärtus on eri riikidest pärit üliõpilaste koostöö ka pärast lõpetamist. 

Õppetöö

Meil on tasuline ingliskeelne veebipõhine õpe ja 20 õppekohta. Tegu on probleemipõhise õppega, mis sarnaneb hilisema tööolukorraga.  

Õppe peamine eesmärk on toetada igapäevases ravis ratsionaalse, tõhusa, individualiseeritud ja tõenduspõhise farmakoteraapia põhimõtete elluviimist. 

Magistriõppe esimesel aastal kogud sa kliinilisele proviisorile vajalikust vaatevinklist teadmisi nii alusainetest (nt farmakokineetika ja -dünaamika, laborimeditsiin) kui ka kroonilistest haigustest. Iga e-õppe mooduli lõpus tuleb läbida enesetest. 

Kodutöödena lahendad sa haigusjuhte, mida arutatakse üheskoos vebinaris. Õpe hõlmab mitmesuguseid teadmisi, sealhulgas ravimitest (näiteks farmakoloogia ja tehnoloogia), kliinilisi teadmisi (haigused), teadmisi tõenduspõhisusest (allikmaterjali kasutamine ja analüüsimine) ning farmakoökonoomikast. Lisaks omandad sa teiste tervishoiutöötajate, patsiendi ja tema lähedastega suhtlemise oskused. 

Teisel õppeaastal keskendud sa oma magistritööle sulle huvipakkuval teadussuunal. 

Meil õpetavad kliinilised proviisorid nii Eestist kui ka teistest Euroopa riikidest, näiteks Lätist, Saksamaalt, Islandilt, Horvaatiast ja Maltalt. 

Image

Õppeained

Tegemist on uue õppekavaga ja seetõttu ÕISi moodul hetkel ei tööta.

Õppekeskkonna kirjeldus

Sa õpid rahvusvahelises keskkonnas, kus su kaasüliõpilased on pärit nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Nemad ja õppejõud aitavad sul mõista erinevaid seisukohti ning näha nende kokkupuutepunkte. 

Õpe toimub internetikeskkonnas Moodle. Kasutame selle rikkalikke võimalusi, sealhulgas e-loenguid, vebinare BigBlueButtoni vahendusel, foorumeid ja eneseteste. 

Image

Peale lõpetamist

Lõpetajana saad sa farmaatsiateaduste magistrikraadi. 

Meie vilistlased on oodatud tööle kliiniliseks proviisoriks nii haiglasse kui ka tervishoiu esmatasandile. Nad on võimelised pakkuma patsientidele kõrgemal tasemel raviminõustamist. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • magistrikraad või sellele vastav haridustase farmaatsias
  NB! Ka siis, kui lõpetad ülikooli alles suvel, saad kevadel juba kandideerida. Sel juhul tuleb sul vastuvõetuks osutumisel suvel tõestada, et oled magistrikraadi omandanud.
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri. Lisaks tuleb kandideerimisel sooritada erialakatse (intervjuu).

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles ja esitada koos avaldusega SAIS-is hiljemalt 15. märtsiks. Hindame motivatsioonikirja saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on 51.

Motivatsioonikiri on maksimaalselt 4600 tähemärki koos tühikutega ja peab põhinema järgmistel punktidel: 

 • Kirjeldage lühidalt oma varasemaid õpinguid ja töökogemust ning kuidas see aitab teil selles magistriprogrammis edu saavutada. Selgitage, kuidas teie haridus- ja erialane taust on seotud kliinilise farmaatsiaga.
 • Miks olete sellest magistriõppekavast eriti huvitatud?
 • Millises rollis näete end oma tulevasel töökohal pärast programmi läbimist ja milline on teie isiklik motivatsioon kliinilist farmaatsiat õppida?
 • Kuidas kavatsete programmist saadavaid oskusi oma tulevases karjääris rakendada?
 • Kirjeldage oma praeguseid ideid uurimisteema kohta, millele soovite magistriõppes keskenduda.*

* Motivatsioonikirjas kirjeldatud uurimisteema ei ole siduv ja võib õpingute jooksul muutuda
 

Hindamiskriteeriumid:

 • sobivus õpilase eesmärkide ja programmi vahel (50%)
 • analüüsi- ja argumenteerimisoskus (30%)
 • inglise keele ladus kirjalik valdamine (20%)

 

Erialakatse toimub intervjuu vormis 27-29.04.2022 interneti teel. Täpne intervjuuaeg lepitakse kokku iga kandidaadiga eraldi aprilli alguses. 

Intervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 • motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 • motivatsioon veebipõhiselt õppida ja veebipõhise õppe võimalused;
 • kriitiline mõtlemine ning arutlus- ja järeldusoskus;
 • arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 • eneseväljendusoskused ja inglise keele oskus.
   

Sisseastumisintervjuu struktuur:

 • intervjueeritava ja komisjoni liikmete tutvustus (1-2 min);
 • komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja valmisoleku meeskonnatööks väljaselgitamiseks (8-9 min);
   

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 • Üliõpilaskandidaadi motivatsioon ja teadlikkus eriala ja ülikooli valikul.
   

Hinnatakse:

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 50 punkti);
 • motivatsiooni veebipõhiselt õppida ja veebipõhise õppe võimalused (20 punkti)
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 10 punkti);
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 10 punkti);
 • eneseväljendusoskuseid ja inglise keele oskust (kuni 10 punkti)

 

Hinde kujunemine: Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide keskmisena.

Iga kriteerium hinnatakse vastavalt märgitule, eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne positiivne tulemus on 51 punkti

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 75% ulatuses
 • erialakatset 25% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Väikseim edasipääsemiseks vajalik punktide arv on iga osa puhul 51. Motivatsioonikirja eest vähemalt 51 punkti saanud kandidaadid kutsutakse vestlusele. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Rene Kärner
dekanaadi juhataja
737 5325
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021