Kaasaegne majandus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

28. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

11. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

4. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
56
Õppetasu
tasuta

Sa omandad süsteemse majandushariduse, süvendades üld- ja erialateadmisi. Selle mitmekülgse ja praktilise magistriõppe läbimise tulemusel sa mõistad, kuidas võimaldavad tehnoloogilised lahendused saavutada ettevõtte strateegilisi eesmärke ning oskad mõtestada kaasaegse majanduse põhiteemasid. Õpetamisel toetume tänapäeva tarkusele, ent vaatame julgelt ka tulevikku, et pakkuda sissevaadet tulevikutrendidesse ja anda õppuritele tulevikuoskusi. Lõpetajana on sul oskused ja pädevus, et töötada spetsialisti või juhina era- või avalikus sektoris. 

Meil on sessioonõpe, mis on korraldatud nii, et sa saaksid õppida ka töö kõrvalt. 

Õppekava võlu on selles, et see sobib väga erinevates valdkondades töötavatele spetsialistidele ja eri tasandite juhtidele, kes soovivad omandada värskeid teadmisi või täiendada olemasolevaid, samuti inimestele, kes soovivad neile ametikohtadele pürgida. 

Sa omandad teadmisi majanduses toimuvast, seda selgitavatest nüüdisaja majandusteooriatest ja teooria rakendamise võimalustest.  

Sa omandad kolme valdkonna (turundus, finantsjuhtimine ja majanduspoliitikate kujundamine) ülesed alusteadmised ning vähemalt ühe valdkonna eriteadmised. Tänu sellele oled õppekava läbimise järel võimekas spetsialist või juht, kes saab aru majanduse põhiküsimustest ning on spetsialiseerumise teel omandanud teatud valdkonna sügavamad teadmised ja oskused. 

Leia vasakule-paremale liikudes sind huvitav eriala. Seejärel näed täpsemalt selle mooduleid ning moodulitel vajutades õppeaineid.

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus.

Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Üliõpilaste eesmärkide saavutamist toetavad uuendusliku tehnoloogia kasutamise võimalus ja õppetöövälised tegevused. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu. 

Majandusteaduskonnas saad osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised.  

Image

Meie vilistlastel on teadmised, oskused ja pädevus, et töötada (tipp)spetsialisti või juhina era- või avalikus sektoris, sealhulgas kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. 

Samuti oled oodatud jätkama akadeemilist tegevust. 

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained või vähemalt kolmeaastane töökogemus vastavas valdkonnas

  Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad on

  • TÜ: majandusteadus (sh kõrvaleriala), ettevõttemajandus, ettevõtlus ja projektijuhtimine, turismi- ja hotelliettevõtlus
  • TTÜ: avaliku sektori majandus, rakenduslik majandusteadus, ärikorraldus, ärindus, rahvusvaheline ärikorraldus, majandusarvestus ja ettevõtluse juhtimine, majandusarvestus
  • EMÜ: maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
  • TLÜ: haldus- ja ärikorraldus
  • EBS: ettevõtlus ja ärijuhtimine, rahvusvaheline ärijuhtimine
  • SKA: toll ja maksundus
  • Mainor: ärijuhtimine
  • Tallinna majanduskool: pangandus, maksundus, raamatupidamine, turundus (rakenduskõrghariduse õppekavad)
  • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool: maksundus, majandusarvestus, kaubandusökonoomika, ärijuhtimine
  • Võrumaa kutsehariduskeskus: ärijuhtimine  (rakenduskõrghariduse õppekava)

   Muu õppekava lõpetajana saad kandideerida, kui oled läbinud vähemalt 40 EAP mahus majandusaineid või sul on vähemalt kolmeaastane töökogemus vastavas valdkonnas. Eeldusaineid ja töökogemust hinnatakse avaldusega koos esitatud dokumentide alusel (akadeemiline õiend või CV).

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Erialakatse toimub 4. juulil 2023 Tartus või Tallinnas ning see sooritatakse arvutiklassis testi vormis. Erialakatse on eesti keeles, välja arvatud ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamise eriala test, mis on ingliskeelne.


Test koosneb kahest osast:

 1. vaimse võimekuse test (majanduse, turunduse, matemaatika, andmete piisavuse, ruumilise ja loogilise mõtlemisega seotud ülesanded) (50 punkti);
 2. eriala test kandidaadi valikul (50 punkti), kas
  1. kaasaegse finantsjuhtimise;
  2. kaasaegse turunduse;
  3. ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamise valdkonnas.

Majandus- ja turundusalaste teadmiste, matemaatilise võimekuse, andmete piisavuse, ruumilise ja loogilise mõtlemise alane test on koostatud valdavalt valikvastustega. Eriala ülesanded koostatakse sisulist vastust eeldavate küsimustena ning vastamine eeldab erialade märksõnades esitatud teemade tundmist.

Finantsjuhtimise ja majandusarvestuse valdkonna ülesanneteks valmistumise märksõnad: ettevõtte finantsaruandluse eesmärgid, meetodid ja analüüs, horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvuanalüüs, likviidsuse ehk lühiajalise maksevõimelisuse analüüs, varade käibivuse analüüs, kapitali struktuuri ehk pikaajalise maksevõime analüüs, rentaabluse ehk kasumlikkuse analüüs, raha ajaväärtus, investeeringute tasuvus, kapitali struktuur, kapitali hind, käibekapitali juhtimine, dividendid, risk, varade väärtus.

Turunduse valdkonna eriala ülesanneteks valmistumise märksõnad: turundusmeetmestik ehk 4P ja 7P mudel, segmenteerimine, positsioneerimine, sihtturundus, internetiturundus, väärtuspakkumine, hinnakujundus, tarbijakäitumine, ostuosalus, bränd, turundusuuringud.

Majanduspoliitika kujundamise valdkonna ülesanneteks valmistumise märksõnad: riigipoolse majandusse sekkumise põhialused; majanduspoliitika kujundamise protsessid ja meetodid; riigi institutsionaalne struktuur ja üldised toimemehhanismid; Euroopa Liidu korraldus ja õigusaktide vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil; globaalsed trendid ja riikide väljakutsed.
 

Hindamine

Sisseastumiskatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse erialakatse eest annab 51 punkti. 

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kristian Pentus
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
2023. aasta kevadel toimub esimest korda vastuvõtt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uue ja Eestis ainulaadse magistriõppekava „Persoonibrändipõhine ettevõtlus“ alusel.
27.04.2023
#sisseastumine
Kõrgharitud koolipsühholoogide suure puuduse tõttu võtab Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koostöös Pärnu kolledžiga sel aastal vastu lisakursuse jagu koolipsühholoogia magistrante. 
20.04.2023
#õppimine #sisseastumine
Kui sa soovid oma õpinguid jätkata andmeteaduse magistriõppes, siis oled oodatud infotunnile, mis toimub 17. mail algusega kl 16 Zoomis.
10.04.2023
#sisseastumine
Sisseastujale olulised kuupäevad 2023. aastal.
05.04.2023