Skip to main content

Kaasaegne majandus

Magistriõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat, 120 EAP,
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Tartu
Õppekohtade arv
56
Õppetasu
tasuta

Sa omandad süsteemse majandushariduse, süvendades üld- ja erialateadmisi. Selle mitmekülgse ja praktilise magistriõppe läbimise tulemusel sa mõistad, kuidas võimaldavad tehnoloogilised lahendused saavutada ettevõtte strateegilisi eesmärke ning oskad mõtestada kaasaegse majanduse põhiteemasid. Õpetamisel toetume tänapäeva tarkusele, ent vaatame julgelt ka tulevikku, et pakkuda sissevaadet tulevikutrendidesse ja anda õppuritele tulevikuoskusi. Lõpetajana on sul oskused ja pädevus, et töötada spetsialisti või juhina era- või avalikus sektoris. 

Õppetöö

Meil on sessioonõpe, mis on korraldatud nii, et sa saaksid õppida ka töö kõrvalt. 

Õppekava võlu on selles, et see sobib väga erinevates valdkondades töötavatele spetsialistidele ja eri tasandite juhtidele, kes soovivad omandada värskeid teadmisi või täiendada olemasolevaid, samuti inimestele, kes soovivad neile ametikohtadele pürgida. 

Sa omandad teadmisi majanduses toimuvast, seda selgitavatest nüüdisaja majandusteooriatest ja teooria rakendamise võimalustest.  

Sa omandad kolme valdkonna (turundus, finantsjuhtimine ja majanduspoliitikate kujundamine) ülesed alusteadmised ning vähemalt ühe valdkonna eriteadmised. Tänu sellele oled õppekava läbimise järel võimekas spetsialist või juht, kes saab aru majanduse põhiküsimustest ning on spetsialiseerumise teel omandanud teatud valdkonna sügavamad teadmised ja oskused. 

Õppeained

Õppekava koosneb viiest moodulist. 

 1. Üldainete moodulis pannakse rõhku majanduse ja tehnoloogia tulevikutrendide ja aktuaalsete probleemide käsitlemisele, mis on tarvilikud edukaks tegutsemiseks kiiresti muutuvas keskkonnas.  
 2. Erialamoodulis saad süvendatud teadmisi ja oskusi valitud eriala kohta: kaasaegne finantsjuhtimine, kaasaegne turundus või ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises.  
 3. Valikainete moodul 
 4. Vabaained 
 5. Magistritöö moodul  
Meie õppejõudude hulgas on nii tunnustatud teadlasi kui ka kogenud praktikuid. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus.

Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Üliõpilaste eesmärkide saavutamist toetavad uuendusliku tehnoloogia kasutamise võimalus ja õppetöövälised tegevused. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu. 

Majandusteaduskonnas saad osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised.  

Peale lõpetamist

Meie vilistlastel on teadmised, oskused ja pädevus, et töötada (tipp)spetsialisti või juhina era- või avalikus sektoris, sealhulgas kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. 

Samuti oled oodatud jätkama akadeemilist tegevust. 

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase

 • läbitud nõutud eeldusained või vähemalt kolmeaastane töökogemus vastavas valdkonnas
  Eeldusainetena peab sul olema läbitud 40 EAP mahus majandusaineid.
  Kandidaat saab taotleda eeldusainete (sh töökogemuse) hindamist esitatud dokumentide alusel (akadeemiline õiend või CV)

Kandideerimisel tuleb sooritada erialakatse.

Eeldusainete nõuetele vastavad õppekavad:

 • TÜ: majandusteadus (sh kõrvaleriala), ettevõttemajandus; ettevõtlus ja projektijuhtimine, turismi- ja hotelliettevõtlus
 • TTÜ: avaliku sektori majandus, rakenduslik majandusteadus, ärikorraldus, ärindus, rahvusvaheline ärikorraldus, majandusarvestus ja ettevõtluse juhtimine; majandusarvestus
 • EMÜ: maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
 • TLÜ: haldus- ja ärikorraldus
 • EBS: ettevõtlus ja ärijuhtimine, rahvusvaheline ärijuhtimine
 • SKA: toll ja maksundus
 • Mainor: ärijuhtimine
 • Tallinna majanduskool: pangandus, maksundus, raamatupidamine, turundus (rakenduskõrghariduse õppekavad)
 • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool: maksundus, majandusarvestus, kaubandusökonoomika, ärijuhtimine 
 • Võrumaa kutsehariduskeskus: ärijuhtimine  (rakenduskõrghariduse õppekava)

Erialakatse toimub 5. juulil 2022 arvutiklassis Tartus või Tallinnas ning see sooritatakse testi vormis.

Erialakatse koosneb kahest osast:

 1. vaimse võimekuse test (majanduse, turunduse, matemaatika, andmete piisavuse, ruumilise ja loogilise mõtlemisega seotud ülesanded) (50 punkti);
 2. eriala test kandidaadi valikul (50 punkti), kas
  1. kaasaegse finantsjuhtimise;
  2. kaasaegse turunduse;
  3. ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamise valdkonnas.

Majandus- ja turundusalaste teadmiste, matemaatilise võimekuse, andmete piisavuse, ruumilise ja loogilise mõtlemise alane test on koostatud valdavalt valikvastustega. Eriala ülesanded koostatakse sisulist vastust eeldavate küsimustena ning vastamine eeldab erialade märksõnades esitatud teemade tundmist.

Finantsjuhtimise ja majandusarvestuse valdkonna ülesanneteks valmistumise märksõnad: ettevõtte finantsaruandluse eesmärgid, meetodid ja analüüs, horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvuanalüüs, likviidsuse ehk lühiajalise maksevõimelisuse analüüs, varade käibivuse analüüs, kapitali struktuuri ehk pikaajalise maksevõime analüüs, rentaabluse ehk kasumlikkuse analüüs, raha ajaväärtus, investeeringute tasuvus, kapitali struktuur, kapitali hind, käibekapitali juhtimine, dividendid, risk, varade väärtus.

Turunduse valdkonna eriala ülesanneteks valmistumise märksõnad: turundusmeetmestik ehk 4P ja 7P mudel, segmenteerimine, positsioneerimine, sihtturundus, internetiturundus, väärtuspakkumine, hinnakujundus, tarbijakäitumine, ostuosalus, bränd, turundusuuringud.

Majanduspoliitika valdkonna ülesanneteks valmistumise märksõnad: Riigipoolse majandusse sekkumise põhialused; majanduspoliitika kujundamise protsessid ja meetodid; riigi institutsionaalne struktuur ja üldised toimemehhanismid; Euroopa Liidu korraldus ja õigusaktide vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil; globaalsed trendid ja riikide väljakutsed.

Hindamine

Sisseastumiskatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse erialakatse eest annab 51 punkti. 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • erialakatset 70% ulatuses
 • eelmise õppeastme keskmist hinnet 30% ulatuses

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse TÜ ÕISist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemiline õiend.

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Kristian Pentus
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat päevaõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel

magistriõpe sotsiaalteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel