Kaasaegne majandus

Magistriõpe

1. veebruar

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
2 aastat , 120 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
56
Õppetasu
tasuta

Sa omandad süsteemse majandushariduse, süvendades üld- ja erialateadmisi. Selle mitmekülgse ja praktilise magistriõppe läbimise tulemusel sa mõistad, kuidas võimaldavad tehnoloogilised lahendused saavutada ettevõtte strateegilisi eesmärke ning oskad mõtestada kaasaegse majanduse põhiteemasid. Õpetamisel toetume tänapäeva tarkusele, ent vaatame julgelt ka tulevikku, et pakkuda sissevaadet tulevikutrendidesse ja anda õppuritele tulevikuoskusi. Lõpetajana on sul oskused ja pädevus, et töötada spetsialisti või juhina era- või avalikus sektoris. 

Meil on sessioonõpe, mis on korraldatud nii, et sa saaksid õppida ka töö kõrvalt. 

Õppekava võlu on selles, et see sobib väga erinevates valdkondades töötavatele spetsialistidele ja eri tasandite juhtidele, kes soovivad omandada värskeid teadmisi või täiendada olemasolevaid, samuti inimestele, kes soovivad neile ametikohtadele pürgida. 

Sa omandad teadmisi majanduses toimuvast, seda selgitavatest nüüdisaja majandusteooriatest ja teooria rakendamise võimalustest.  

Sa omandad kolme valdkonna (turundus, finantsjuhtimine ja majanduspoliitikate kujundamine) ülesed alusteadmised ning vähemalt ühe valdkonna eriteadmised. Tänu sellele oled õppekava läbimise järel võimekas spetsialist või juht, kes saab aru majanduse põhiküsimustest ning on spetsialiseerumise teel omandanud teatud valdkonna sügavamad teadmised ja oskused. 

Majandusteaduskonna kodu on Tartu Ülikooli moodne valdkonnaülene Delta keskus.

Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialadevahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muu hulgas rohkesti mugavaid kohti nii individuaal- kui ka rühmatööde jaoks. 

Üliõpilaste eesmärkide saavutamist toetavad uuendusliku tehnoloogia kasutamise võimalus ja õppetöövälised tegevused. Startuplab pakub abi äriideede arendamisel mentorprogrammide, võistluste ja õpikodade kaudu. 

Majandusteaduskonnas saad osaleda ka turundusklubi praktilistes projektides, Majandusklubi aruteludel ja lisada oma portfelli investeerimisklubist saadud teadmised.  

Image
keskkond

Meie vilistlastel on teadmised, oskused ja pädevus, et töötada (tipp)spetsialisti või juhina era- või avalikus sektoris, sealhulgas kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil. 

Samuti oled oodatud jätkama akadeemilist tegevust. 

Kandideerimiseks peab sul olema
 

 • bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase,

 • varasemate õpingute käigus läbitud vähemalt 40 EAP mahus majandusaineid või vähemalt 3-aastane majandusalane töökogemus ja

 • eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata eesti keele oskuse tõendamiseks sobivaid dokumente ja eksamitulemusi.

  Eeldusainete nõuetele vastavad bakalaureuseõppekavad on

  • TÜ: „Majandusteadus“ (sh kõrvaleriala), „Ettevõttemajandus“, „Ettevõtlus ja projektijuhtimine“, „Turismi- ja hotelliettevõtlus“;
  • TTÜ: „Avaliku sektori majandus“, „Rakenduslik majandusteadus“, „Ärikorraldus“, „Ärindus“, „Rahvusvaheline ärikorraldus“, „Majandusarvestus ja ettevõtluse juhtimine“, „Majandusarvestus“;
  • EMÜ: „Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine“;
  • TLÜ: „Haldus- ja ärikorraldus“;
  • EBS: „Ettevõtlus ja ärijuhtimine“, „Rahvusvaheline ärijuhtimine“;
  • SKA: „Toll ja maksundus“;
  • Mainor: „Ärijuhtimine“;
  • Tallinna majanduskool: „Pangandus“, „Maksundus“, „Raamatupidamine“, „Turundus“ (rakenduskõrghariduse õppekavad);
  • Lääne-Viru Rakenduskõrgkool: „Maksundus“, „Majandusarvestus“, „Kaubandusökonoomika“, „Ärijuhtimine“;
  • Võrumaa kutsehariduskeskus: „Ärijuhtimine“ (rakenduskõrghariduse õppekava).
    

Vastuvõtutingimused


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse järgmisi tulemusi:

 • erialakatse (70%),
 • eelmise õppeastme keskmine hinne (30%).

NB! Tartu Ülikooli üliõpilaste tulemusi näeme otse ülikooli ÕIS-ist, teistest ülikoolidest kandideerijatel tuleb SAIS-i avaldusele lisada akadeemilise õiendi skann.

Iga vastuvõtutingimuse eest on võimalik saada kuni 100 punkti. Kandideerimise punktisumma arvutamisel korrutatakse iga vastuvõtutingimuse eest saadud punktid sulgudes märgitud protsentuaalse osakaaluga ja seejärel liidetakse.

Lisapunktid antakse Eestis kõrghariduse cum laude lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Erialakatse
 

 toimub

 • 2. juulil 2024 kell 12.00 või kell 14.15 Tartus aadressil Narva mnt 18 ruumides 2004, 2017, 2029 ja 2030 või 
 • 2. juulil 2024 kell 10.00, 12.00 või kell 14.15 Tallinnas aadressil Akadeemia tee 15 A ruumides ICT-121 ja ICT-122

Erialakatse on eesti keeles, välja arvatud ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamise eriala test, mis on ingliskeelne.

Test koosneb kahest osast:

 1. vaimse võimekuse test (majanduse, turunduse, matemaatika, andmete piisavuse, ruumilise ja loogilise mõtlemisega seotud ülesanded) (50 punkti);
 2. eriala test kandidaadi valikul (50 punkti), kas
  1. kaasaegse finantsjuhtimise;
  2. kaasaegse turunduse;
  3. ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamise valdkonnas.

Majandus- ja turundusalaste teadmiste, matemaatilise võimekuse, andmete piisavuse, ruumilise ja loogilise mõtlemise alane test on koostatud valdavalt valikvastustega. Eriala ülesanded koostatakse sisulist vastust eeldavate küsimustena ning vastamine eeldab erialade märksõnades esitatud teemade tundmist.

Finantsjuhtimise ja majandusarvestuse valdkonna ülesanneteks valmistumise märksõnad: ettevõtte finantsaruandluse eesmärgid, meetodid ja analüüs, horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvuanalüüs, likviidsuse ehk lühiajalise maksevõimelisuse analüüs, varade käibivuse analüüs, kapitali struktuuri ehk pikaajalise maksevõime analüüs, rentaabluse ehk kasumlikkuse analüüs, raha ajaväärtus, investeeringute tasuvus, kapitali struktuur, kapitali hind, käibekapitali juhtimine, dividendid, risk, varade väärtus.

Turunduse valdkonna eriala ülesanneteks valmistumise märksõnad: turundusmeetmestik ehk 4P ja 7P mudel, segmenteerimine, positsioneerimine, sihtturundus, internetiturundus, väärtuspakkumine, hinnakujundus, tarbijakäitumine, ostuosalus, bränd, turundusuuringud.

Majanduspoliitika valdkonna ülesanneteks valmistumise märksõnad: riigipoolse majandusse sekkumise põhialused; majanduspoliitika kujundamise protsessid ja meetodid; riigi institutsionaalne struktuur ja üldised toimemehhanismid; Euroopa Liidu korraldus ja õigusaktide vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil; globaalsed trendid ja riikide väljakutsed.

Hindamine

Sisseastumiskatset hinnatakse 100 punkti süsteemis. Positiivse tulemuse erialakatse eest annab 51 punkti. 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine magistriõppesse

Tutvu muudatustega tasuta õppimise korralduses

Kristian Pentus
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024