Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises

Magistriõpe
Autor:
Andero Kalju

1. september

Algab avalduste vastuvõtt

15. september

Lõpeb avalduste vastuvõtt

10. oktoober

Esimesed vastuvõtuotsused

10. veebruar

Õppeaasta algus
Õppeaste
magistriõpe
Õppekeel
inglise keel
Õpingute kestus ja maht
1 aasta , 60 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Tartu
Õppekohtade arv
20
Õppetasu
4200 eurot aastas
Tasuta õppekohtade arv
EL-i, EMP ja Šveitsi kodanikele 1, kodakondsuse piiranguta 1

Õppides saad endale kaasaegsed majandusteadmised, oled innovaatiline ja ettevõtlik avalikus sektoris ning suudad muutuvas majanduskeskkonnas ja ühiskonnas edukalt hakkama saada. Saad kaasa eduks vajalikud kaasaegsed teadmised ja tulevikuoskused töötamaks nõutud avaliku sektori spetsialistina nii Eestis kui ka välismaal.

Õppekaval  õppides omandad mitmekülgsed teadmised majanduse arengust, juhtimisest, poliitikast ja rahvusvahelistest trendidest ning tugevad analüüsioskused kujundamaks kohaliku tasandi, riigi ja globaalseid poliitikaid. Saad keskenduda eelkõige just majanduspoliitikate mõjude käsitlemisele integreerides seda teadmust ka seotud valdkondadega (nt küberturvalisus jmt).

Õppekava eripäraks on üheltpoolt majandusliku vaate ja teiselt poolt ettevõtlikkuse õpetamine. 

Lisaks spetsiifilistele valdkonna teadmistele pannakse õppes rõhku ka valdkonnaülestele teadmistele nagu oskus eristada olulist ebaolulisest või strateegiline ja kontseptuaalne mõtlemine, head läbirääkimis- ja konfliktide juhtimisoskused, innovaatilisus jpm. 

Õppejõududena on kavasse kaasatud nii Tartu Ülikooli majandusteaduskonna õppejõud, kui ka mitmed praktikud. Lisaks tehakse koostööd erinevate ülikooli allüksuste, asutuste ja organisatsioonidega (nt Johan Skytte poliitikauuringute instituut, Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar, rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, haridus- ja Teadusministeerium, maaeluministeerium jt). 

Õpingute jooksul õpid kujundama majanduspoliitikat digiajastul ja läbid avaliku sektori meistriklaasi läbid mitmeid põnevaid aineid

Õppimine on paindlik ja võimaldab ühildada töö- ja ülikoolielu.

Õppimine Euroopas ainulaadses õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskuses soodustab erialade vahelist koostööd ning kokkupuudet ettevõtjate ja laiemalt ühiskonnaga. Üliõpilastele leidub siin muuhulgas rohkesti mugavaid ruume nii individuaal- kui ka rühmatööde tarvis.

Üliõpilasi õpetavad Tartu Ülikooli tunnustatud õppejõud, kaasatakse ka teiste Eesti ülikoolide õppejõude, ettevõtete majanduspraktikuid ja külalisõppejõude välismaalt. Nii auditoorses kui ka iseseisvas õppetöös kasutatakse mitmekesiseid õppematerjale, sh virtuaalkeskkonda ja muid e-õppe võimalusi. Kuna õpperühm on väike, tekib iga magistrandi kogemuste, oskuste ja ideede analüüsi põhjal ühtne teemakeskne tervik ning sünnivad vastastikku rikastavad arutelud. Õppekorraldus võimaldab aktiivsemat suhtlust ja personaalsemat lähenemist, mis omakorda tagab õppe kõrge kvaliteedi ning mitmekesise jagatud kogemuste pagasi.
 

Vilistlasena oled sa kaasaegsete majandusteadmistega, innovaatiline ja ettevõtlik avaliku sektori spetsialist, kes suudaks muutuvas majanduskeskkonnas ja ühiskonnas edukalt hakkama saada, võttes arvesse erinevaid tulevikuoskusi. Ehk oled tegija omal alal.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on 
 

 • majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad ja vähemalt 5-aastane töökogemus VÕI majandus- ja ärindusalane magistrikraad VÕI muu bakalaureuse- või magistrikraad ja vähemalt 5-aastane töökogemus erialaga seotud valdkonnas, kus on vaja süvendatud teadmisi majanduspoliitikate kujundamisest.

 • inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vaata inglise keele oskuse tõendamiseks sobivaid teste ja testitulemusi

Koos avaldusega tuleb SAIS-i lisada ka motivatsioonikiri ja CV.

Motivatsioonikirjas avab magistriõppesse kandideerija oma eesmärgid magistriõppes. Motivatsioonikirjast peaks selguma kandidaadi motivatsioon astuda magistriõppesse ning see, kuidas õppekaval õppimine seostub tema varasema töökogemusega ning tööalaste eesmärkidega. Motivatsioonikirjas võib osundada kitsamatele valdkondadele, millele kandidaat õppides kõige enam keskenduda soovib ning millel näeb oma tööalases tegevuses kõige paremaid rakendusvõimalusi. 

Motivatsioonikiri peaks avama järgmisi aspekte: 

 1. Põhjendus, millised õppekavas õpetatavad teemad seostuvad kandidaadi senise erialase tegevusega. 
 2. Kuidas õppekava läbiminine aitab kaasa erialase karjääri edenemisele ja ettevõtte/organisatsiooni arendamisele. 
 3. Kas ja milliseid väljakutseid näeb kandidaat oma arenguteel. 
   

Motivatsioonikiri peab olema kirjutatud inglise keeles. Soovituslik pikkus on 3000-3500 tähemärki koos tühikutega.
 

Motiovatsioonikirja hindamine (max 100 punkti) 

 • Senise erialase tegevuse refleksioon õppekava valguses (max 30 p)
 • Argumenteeritud käsitlus erialase karjääri edenemisest ja oma ettevõtte/organisatsiooni arendamisest (max 30 p)
 • Oma arengutee kriitiline refleksioon (max 30 p)
 • Kirjaliku eneseväljenduse oskus (max 10 p)

Minimaalne positiivne tulemus motivatsioonikirja eest on vähemalt 51 punkti.

Erialast töökogemust hinnatakse CV põhjal (näidisvorm). 

Erialane töökogemus annab maksimaalselt 100 punkti. Hindamisel võetakse arvesse töökogemuse pikkust ning seotust erialaga, kuhu kandidaat kandideerib.

Minimaalne positiivne tulemus erialase töökogemuse eest on vähemalt 51 punkti.


Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame 

 • motivatsioonikirja 70% ulatuses
 • erialast töökogemust 30% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

Tule tudengivarjuks

Kandideerimine võõrkeelsesse õppesse

Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024