Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas

Bakalaureuseõpe

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot

 

2024/2025. õppeaasta õppekohad ja sisseastumiseksamite info selgub hiljemalt detsembris.

 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
69
Õppetasu
tasuta

Õppimine koolieelse lasteasutuse õpetajaks võimaldab kogeda rohkeid aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õpet Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Lisaks psühholoogia- ja pedagoogikateadmistele koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapärade ja kavandamise kohta saad teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias. Praktika võimaldab omandada teadmisi ja professionaalseid tööoskusi erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise rakendavates haridusasutustes.

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandamine on andnud mulle hea võimaluse teha tõhusamalt seda tööd, mida ma armastan. Saadud teadmised ja oskused on aidanud mul leida endas kui pedagoogis enesekindlust. Õpingute käigus loodud sõprussuhted toredate ja andekate inimestega kestavad endiselt.“

Nadežda Smirnova, vilistlane, Tartu Lasteaed Kelluke õpetaja

Eriala sobib neile, kes on valmis töötama pooleteise- kuni seitsmeaastaste lastega, võttes aluseks elukestva õppe põhimõtted. Sa omandad teadmised ja oskused koolieelse pedagoogika, arengupsühholoogia, alushariduse sisu ning eakohase õpetamise metoodika valdkonnas, samuti teadmised mitmekultuurilisest ühiskonnast ja oskused eesti keele kui teise keele õpetamiseks eelkoolieas.  

Meie üliõpilasi ootavad tõhustatud loengud, seminarid, õppekäigud ja rohkem kui kolm kuud kestev praktika lasteaias. Metoodilisi aineid õpetavad enamasti töötavad tegevõpetajad, kes oskavad siduda teooria ja praktika. 

Kolmeaastane õpe on sessioonõppe vormis. 

Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kaitsmisega.

Image
Õppetöö

Narva elu on põnev. Siin toimub palju üritusi, seminare ja konverentse, kus tutvud inimestega ka teistest linnadest ja riikidest. Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilastel on võimalik osaleda mitmes klubis, näiteks keele-, kirjandus- ja väitlusklubis.  

Tudengielu rikastavad kolledžihoones toimuvad põnevad filmiõhtud ja loengud, džässiklubi kontserdid, näitused ja festivalid. Üliõpilased saavad neist osa võtta kaaskorraldaja, vabatahtliku abilise või osalejana.

Image
õppekeskkond

Meie vilistlasena saad asuda tööle lasteaiaõpetajana, toetades lapsi nende arengus ja igapäevaelus.  

Narva kolledži vaieldamatu pluss on see, et tänu mitmekeelsele õpikeskkonnale suudab selle lõpetaja töötada nii eesti kui ka vene õppekeelega koolieelses lasteasutuses.  

Haridusteed on võimalik jätkata Tartu Ülikooli Narva kolledži või mõne teise ülikooli magistriõppes.

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul.


Sisseastumisintervjuu kirjeldus lisatakse veebi detsembris.
 

Sisseastumisintervjuud toimuvad 6. juulil, 7. juulil ja 8. juulil 2023 kell 10.00–17.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledži ruumides 129, 216, 303, 306.

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemine ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendus- ja eesti keele oskus.

Sisseastumisintervjuu ülesehitus:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja valmisoleku meeskonnatööks väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min);
 4. eneseväljendus ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1. üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul;
 2. Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused;
 3. lapsepõlve tähendus ja selle muutumine ajas;
 4. kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.
   

Hinnatakse

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendus- ja eesti keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine 

Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne tulemus on vähemalt 66 punkti.

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • sisseastumisintervjuud 100% ulatuses 

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Katrin Saluvee
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#tudengile #õppimine #rahvusvaheline #sisseastumine #esmakursuslane
Toetav vestlusring, mida viivad läbi tudengid ja mida koordineerib Nõustamiskeskus, et pakkuda tudengitele võimalust jagada rõõme, raskusi ja leida sõpru teistelt erialadelt!
15.11.2023
#sisseastumine
Kas soovid olla eeskuju ja jagada väärtuslikke kogemusi?
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarjuprojekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
17.11.2021
#sisseastumine
Tudengivarju projekti käigus veedavad tudeng ja tema erialast huvitatud õpilane või üliõpilane koos ühe päeva, et tulevane sisseastuja saaks ettekujutuse selle eriala õppetööst ja tudengielust.
01.11.2021