Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas

Bakalaureuseõpe
Autor:
Jarek Jõepera

12. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

26. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

2. september

Õppeaasta algus

Uuel õppeaastal alustavatel üliõpilastel on võimalik kandideerida erialastipendiumile,
mille suurus on kuni 400 eurot kuus.

Vaata täpsemat stipendiumite infot
 

Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat , 180 EAP
Õppetöö vorm
sessioonõpe
Toimumiskoht
Narva
Õppekohtade arv
70
Õppetasu
tasuta

Kui sind huvitab laste areng ja keeleõpe, ootame sind õppima Narva kolledžisse koolieelse lasteasutuse õpetajaks mitmekeelses õppekeskkonnas. Õppekava valmistab sind ette vastutusrikkaks, kuid väga rahuldustpakkuvaks tööks pooleteise- kuni seitsmeaastaste lastega töötamiseks eeskätt mitmekultuurilises keskkonnas.  

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandamine on andnud mulle hea võimaluse teha tõhusamalt seda tööd, mida ma armastan. Saadud teadmised ja oskused on aidanud mul leida endas kui pedagoogis enesekindlust. Õpingute käigus loodud sõprussuhted toredate ja andekate inimestega on jäänud püsima.“

Nadežda Smirnova, vilistlane, Tartu Lasteaia Kelluke õpetaja

Meil õppides saad teadmised ja oskused koolieelse pedagoogika, arengupsühholoogia, alushariduse, eelkooliealiste eesti keele kui teise keele õpetamise ja eakohase õpetamise metoodika valdkonnas ning töötamiseks eeskätt mitmekultuurilises ühiskonnas. 

Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava pakub avatud ja interaktiivset õpikeskkonda, loenguid, seminare, õppekäike ning rohkeid aktiivõppemeetodeid. Õpingute käigus saadud mitmekülgsed teadmised ja oskused on varases eas laste arengu toetamisel hädavajalikud.  

Metoodilisi aineid õpetavad enamasti töötavad tegevõpetajad, kes oskavad siduda teooria ja praktika. Sul on võimalus veeta rohkem kui kolm kuud praktikal lasteaias, kus saad õpitud teadmisi rakendada ja arendada oma professionaalseid oskusi. 

Oma õpikogemuse ja suhtlusvõrgustiku rikastamiseks on sul võimalik õppida semester või kaks välismaal. 

Õpingud kestavad iga kolme nädala tagant toimuvate neljapäevaste õppesessioonidena kolm aastat. Sessioonõpe on paindlik ja annab võimaluse ühendada õpingud teiste kohustustega. Samas tuleb arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonide vahelisel ajal. 

Õpingute lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö. 

Image
Õppetöö

Pakume inspireerivat õpikeskkonda ja mitmekülgseid võimalusi nii õppimiseks kui ka eneseteostuseks. 

Kolledž on tihedalt seotud Tartu Ülikooliga, hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone Kirde-Eestis.  

Narva üliõpilaselu on aktiivne, kolledži üliõpilasesindus toetab tudengite algatusi ja ideid. Kolledžis toimuvad filmiõhtud, kontserdid, näitused ja festivalid, kultuuriüritused ja konverentsid.  

Meie õppehoone on ilus ja kaasaegne ning 2020. aastal valmis kolledži uus basseiniga majutushoone.  

Narva suurimad kultuuri- ja spordiüritused on Station Narva ja Narva linna jooks. 

Image
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikooli Narva kolledži diplom on tõestus kvaliteetsest haridusest, mis annab tööturul konkurentsieelise. 

Õpingute järel saad asuda tööle lasteaiaõpetajana. Narva kolledži vaieldamatu pluss on see, et tänu mitmekeelsele õpikeskkonnale on sul pärast lõpetamist võimalik töötada nii eesti kui ka muu emakeelega lastega. See on oluline piirkondades, kus on nõudlus mitmekeelse hariduse järele. 

Peale tööturule mineku võid ka edasi pürgida ja jätkata õpinguid magistriõppes.  

Kandideerimiseks peab sul olema
 

Vastuvõtutingimused 


Konkursipunktide arvutamisel võetakse arvesse sisseastumisintervjuu tulemust (100%). 

Lisapunktid antakse Eestis keskhariduse kuld- või hõbemedaliga või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaatidele. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta. Vastuvõtuotsuseid teeb ülikool paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks peab punktisumma olema vähemalt 66. 
 

Sisseastumisintervjuu
 

 4.-6. juulil 2024 kell 10.00 Narvas aadressil Raekoja plats 2 ruumides 129, 216, 303 ja 306

Sisseastumisintervjuu eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemine ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendus- ja eesti keele oskus.

Sisseastumisintervjuu ülesehitus:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja meeskonnatööks valmisoleku väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min);
 4. eneseväljendus ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1. üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul;
 2. Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused;
 3. lapsepõlve tähendus ja selle muutumine ajas;
 4. kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.
   

Hinnatakse

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendus- ja eesti keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine 

Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne tulemus on vähemalt 66 punkti.

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Stipendium ja tasuta õpe

Katrin Saluvee
programmijuht
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Rahvusvahelise teenusedisaini päeva puhul toimub 1. juunil kella 11 Pärnu kolledžis „Teenusedsaini päev", kus toimub ka Pärnu kolledži „Teenuste disaini ja juhtimise" magistriõppekava infotund.
09.05.2024
#sisseastumine
Valmistume koos Pärnu kolledžisse õppima tulekuks! Pärnu kolledži õppekavade infotundides räägitakse täpsemalt õppekavade sisust, tutvustatakse sisseastumistingimusi ning osalejatel on võimalik küsida õppetöö ning õppekava kohta küsimusi õppekava programmijuhilt.
03.05.2024
#tudengile #õppimine #sisseastumine
Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infoõhtu toimub 14. mail algusega kell 16.00
23.04.2024
#sisseastumine
Info Tartu Ülikooli eesti keele B2-taseme testi kohta.
19.04.2024