Skip to main content

Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas

Bakalaureuseõpe

13. juuni

Algab avalduste vastuvõtt

29. juuni

Lõpeb avalduste vastuvõtt

12. juuli

Esimesed vastuvõtuotsused

29. august

Õppeaasta algus
Õppeaste
bakalaureuseõpe
Õppekeel
eesti keel
Õpingute kestus ja maht
3 aastat, 180 EAP
Õppevorm
sessioonõpe
Õppetöö asukoht
Narva
Õppekohtade arv
50
Õppetasu
tasuta

Õppimine koolieelse lasteasutuse õpetajaks võimaldab kogeda rohkeid aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õpet Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Lisaks psühholoogia- ja pedagoogikateadmistele koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapärade ja kavandamise kohta saad teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias. Praktika võimaldab omandada teadmisi ja professionaalseid tööoskusi erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise rakendavates haridusasutustes.

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala omandamine on andnud mulle hea võimaluse teha tõhusamalt seda tööd, mida ma armastan. Saadud teadmised ja oskused on aidanud mul leida endas kui pedagoogis enesekindlust. Õpingute käigus loodud sõprussuhted toredate ja andekate inimestega kestavad endiselt.“

Nadežda Smirnova, vilistlane, Tartu Lasteaed Kelluke õpetaja

Õppetöö

Eriala sobib neile, kes on valmis töötama pooleteise- kuni seitsmeaastaste lastega, võttes aluseks elukestva õppe põhimõtted. Sa omandad teadmised ja oskused koolieelse pedagoogika, arengupsühholoogia, alushariduse sisu ning eakohase õpetamise metoodika valdkonnas, samuti teadmised mitmekultuurilisest ühiskonnast ja oskused eesti keele kui teise keele õpetamiseks eelkoolieas.  

Meie üliõpilasi ootavad tõhustatud loengud, seminarid, õppekäigud ja rohkem kui kolm kuud kestev praktika lasteaias. Metoodilisi aineid õpetavad enamasti töötavad tegevõpetajad, kes oskavad siduda teooria ja praktika. 

Kolmeaastane õpe on sessioonõppe vormis. 

Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kaitsmisega.

Image

Õppeained

Õppekeskkonna kirjeldus

Narva elu on põnev. Siin toimub palju üritusi, seminare ja konverentse, kus tutvud inimestega ka teistest linnadest ja riikidest. Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilastel on võimalik osaleda mitmes klubis, näiteks keele-, kirjandus- ja väitlusklubis.  

Tudengielu rikastavad kolledžihoones toimuvad põnevad filmiõhtud ja loengud, džässiklubi kontserdid, näitused ja festivalid. Üliõpilased saavad neist osa võtta kaaskorraldaja, vabatahtliku abilise või osalejana.

Image

Peale lõpetamist

Meie vilistlasena saad asuda tööle lasteaiaõpetajana, toetades lapsi nende arengus ja igapäevaelus.  

Narva kolledži vaieldamatu pluss on see, et tänu mitmekeelsele õpikeskkonnale suudab selle lõpetaja töötada nii eesti kui ka vene õppekeelega koolieelses lasteasutuses.  

Haridusteed on võimalik jätkata Tartu Ülikooli Narva kolledži või mõne teise ülikooli magistriõppes.

Vastuvõtutingimused

Kandideerimisavalduse saad esitada, kui sul on
 

 • keskharidus või sellele vastav haridustase (nt kutsekeskharidus)

Kandideerimisel tuleb osaleda sisseastumisintervjuul.

Sisseastumisintervjuud toimuvad 7. juuli, 8. juuli, 9. juuli 2022 kell 10.00-17.00 Narva Kolledžis või Zoom veebikeskkonnas.

Sisseastumisintervjuu (100 punkti) eesmärk on selgitada välja üliõpilaskandidaadi:

 •  motivatsioon valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võime;
 •  kriitiline mõtlemine ning arutlus- ja järeldusoskus;
 •  arusaam meeskonnatöö olemusest ja valmisolek meeskonnatööks;
 •  silmaring ja orienteerumine Eesti haridusmaastikul;
 •  eneseväljendus- ja eesti keele oskus.

Sisseastumisintervjuu ülesehitus:

 1. kandidaatide vabas vormis individuaalne enesetutvustus (1-2 min);
 2. komisjoni liikmete küsimused üliõpilaskandidaadi motivatsiooni, eneseanalüüsi võime ja valmisoleku meeskonnatööks väljaselgitamiseks (5-7 min); 
 3. arutelu üliõpilaskandidaadi üldise silmaringi ja orienteerumisvõime kohta Eesti haridusmaastikul (5-7 min);
 4. eneseväljendus ja eesti keele oskust hinnatakse kõigis varasemates tegevustes.

Sisseastumisintervjuu temaatika:

 1. Üliõpilakandidaadi motivatsioon ja teadlikkus erialavalikul.
 2. Eesti haridussüsteemi hetkeseis, probleemid ja suundumused.
 3. Lapsepõlve tähendus ja selle muutumine ajas.
 4. Kodanikuks olemine ja keskkonnateadlikkus.

Hinnatakse:

 • motivatsiooni valitud erialal õppimiseks ja eneseanalüüsi võimet (kuni 20 punkti),
 • kriitilise mõtlemise ning arutlus- ja analüüsioskust (kuni 20 punkti),
 • arusaama meeskonnatöö olemusest ja valmisolekut meeskonnatööks (kuni 20 punkti),
 • silmaringi ja orienteerumist Eesti haridusmaastikul (kuni 20 punkti),
 • eneseväljendus- ja eesti keele oskust (kuni 20 punkti).

Hinde kujunemine: 
Iga komisjoniliige hindab kandidaati vestluse käigus viie ülaltoodud kriteeriumi alusel. Koondhinne kujuneb eksamikomisjoni liikmete hindepunktide kesmisena. Iga kriteerium hinnatakse maksimaalselt 20 punktiga, eksamitulemuse maksimumpunktid on 100. Kandideerimiseks vajalik minimaalne tulemus on vähemalt 66 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 • sisseastumisintervjuud 100% ulatuses 

Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta

 

Tule tudengivarjuks

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Katrina Abramson
programmijuht
740 1930
Küsi sisseastumise ja avalduse esitamise kohta
737 5625
#sisseastumine
Tartu Ülikooli saad kandideerida, kui oled lõpetanud organisatsiooni International Baccalaureate'i (IB) diplomiõppekava ja saanud diplomi, millel on märge Diploma Awarded (märge Course Awarded p…
Jaga
18.01.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli korraldatava akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile loog…
Jaga
12.01.2022
#sisseastumine
Gümnaasiumi lõpp ja karjäärivaliku tegemine on tihtipeale üks stressirohkemaid aegu noore inimese elus. Selleks et oleks kergem otsustada, oleme sinu jaoks siia kogunud kõik viisid, kuidas saad juba …
Jaga
08.11.2021
#õppimine #sisseastumine
Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanud üliõpilased saavad kohe pärast ülikooli astumist parandada oma eesti keele oskust maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimuvatel eesti keele kursustel. Akad…
Jaga
28.12.2021

Sarnased õppekavad


magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat sessioonõpe eesti keel

magistriõpe loodus- ja täppisteaduste valdkond 120 EAP 2 aastat sessioonõpe eesti keel

bakalaureuseõpe sotsiaalteaduste valdkond 180 EAP 3 aastat päevaõpe eesti keel