Autor:
Andero Kalju

Õpi õpetajaks sinule lähimas maailma tippülikoolis!

Õpetajatöö on ainulaadne teekond, mis loob võimalusi jagada tarkust, oskusi ja inspiratsiooni. See on tähendusrikas rada, mis kulgeb muutuste, elukestva õppe ja väärtuslike kogemuste keskel. Sel teel õpid olema südamlik ja õiglane juht, avatud ja uudishimulik mõttekaaslane ning hindamatu eeskuju. Õpetajana muudad sa noorte inimeste elu ja maailma. See on sügava mõttega amet, mida pidades kosutavad õppijate säravad silmad sind isegi aastate möödudes.

Nii kasvatad sa meie tulevikule tiivad. Õpi õpetajaks sinule lähimas tippülikoolis!

 


 Järelvaadatavad infotunnid
 

 • Haridusinnovatsiooni magistriõppekava infotunni videosalvestus.
   
 • Haridustehnoloogia magistriõppekava infotunni videosalvestus.
   
 • Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppekava infotunni videosalvestus.
   
 • Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis bakalaureuseõppekava infotunni videosalvestus.

 

Seitse küsimust, mis võivad õpetajakoolitusse kandideerijal tekkida

Hoia end kursis õpetajakoolitust puudutava infoga

Õpetajakoolituse õppekavad

(sh tugispetsialistid ja haridusjuhid)
 

Bakalaureuse- ja integreeritud õpe

Päeva- ja sessioonõpe

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Eripedagoogi ja logopeedi kutsepädevuse omandamiseks tuleb bakalaureuseõppe järel läbida ka eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava.

Loe lähemalt

Päevaõpe

Põhikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekava puhul saad valida viie valdkonna hulgast selle, millele spetsialiseerud. Teisalt annab meie õpe sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade alusel.

Loe lähemalt

Päevaõpe

Kui sind huvitavad keeled, mitmekultuurilisus ja hariduselu, siis on see õppekava parim valik erialaste põhiteadmiste omandamiseks. Sa tuled õppima Tartu Ülikooli Narva kolledži mitmekeelsesse ja -kultuurilisse keskkonda. See toetab hästi meie õppijate eesti, inglise ja vene keele oskuse ning üldkultuuriliste ja suhtluspädevuste arengut.

Loe lähemalt

Päevaõpe

Klassiõpetaja viieaastane õppekava annab sulle nii magistrikraadi kui ka õpetajakutse. Meie vilistlasena saad õpetada koolis nii põhiaineid kui ka anda inglise keele või käsitöö ja kodunduse tunde juhul, kui valisid need oma lisaerialaks. Algklassides õpetades on su päevad täis tegutsemislusti ja loomisrõõmu.

Loe lähemalt

Päeva- ja sessioonõpe

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppides saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Õppimine koolieelse lasteasutuse õpetajaks võimaldab kogeda rohkeid aktiivõppemeetodeid, avatud õpikeskkonda ja koostöist õpet Tartu Ülikooli Narva kolledžis. Lisaks psühholoogia- ja pedagoogikateadmistele koolieelses eas laste arengu ja õppimise omapärade ja kavandamise kohta saad teadmised ja oskused eesti keele kui teise keele omandamise toetamiseks lasteaias. Praktika jooksul saad teadmisi ja professionaalseid tööoskusi erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise rakendavates haridusasutustes.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Kutseõpetajaks ootame õppima erinevate erialade spetsialiste, kes soovivad anda panuse oma kutseala järelkasvu tagamisse ja erialavaldkonna arendamisse kas õpetaja, praktikajuhendaja või koolitajana kutseõppe- või praktikaasutuses.

Sisseastumisel on eelis, kui sul on juba selle eriala väljaõpe, näiteks kutsetunnistus, kutsekeskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil.

Kandidaadilt ootame suurt motivatsiooni, arenenud eneseregulatsioonioskust ning läbimõeldud valmisolekut ühendada pingutust nõudvad õpingud oma töö- ja eraeluga.

Loe lähemalt

Päevaõpe

Sellest õppekavast võtad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.

Loe lähemalt

Päeva- ja sessioonõpe

Koolimuusika õppe eesmärk on koolitada mitmekülgsete oskustega muusikaõpetajaid, kes tunnevad paljusid muusikastiile ja oskavad mängida erinevaid pille.

Loe lähemalt

 

Magistriõpe

Päevaõpe

Ajaloo magistriõppes saad süvendatult arendada oma teadmisi Eesti, üld- ja uusima aja ajaloo, aga ka arheoloogia, kunstiajaloo, arhiivinduse ja museoloogia vallas või omandada ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. Võrdlemisi paindlik õpe ja palju valikuvõimalusi tagavad mitmekesise õpikogemuse. Meie vilistlased leiavad enamasti erialase või sellega lähedalt seotud töökoha. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Magistriõppes saad teada, kuidas õpetada eesti keelt ja kirjandust huvitavalt, tänapäevaselt ja tõhusalt. Õppekavas on erialased ainekursused, didaktika- ja kutseõpingute kursused. Spetsialiseerumisvõimalused on huvitavad ning omandada saad ka lisaeriala järgmiste erialade hulgast: soome keele õpetaja, eesti keele võõrkeelena õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja ning ladina keele õpetaja. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Eripedagoogika ja logopeedia õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud tugispetsialistid koolieelsetes lasteasutustes, tavakoolides ja erivajadustega laste koolides, polikliinikutes, haiglates ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Magistriõppes toimuvad õppesessioonid üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Õppides loodusainete õpetajaks on sul võimalus anda panus õpilaste kujundamisse vastutustundlikeks maailmakodanikeks. Magistriõppe käigus mõtestad sa pedagoogilistes õppeainetes õpetamise ja õppimise olemust, samuti avastad enda potentsiaali õpilaste ja õppeprotsessi juhtimisel ning soovitud muutuste ellukutsumisel, lähtudes omandatud erialastest teadmistest ja oskustest. Saad õpetajakutse, et asuda tööle bioloogia-, keemia-, geograafia- või füüsikaõpetajana põhikoolis või gümnaasiumis, ning oled väga oodatud kolleeg üle Eesti. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste, kes on valmis haridusvaldkonnas tõenduspõhiselt juhtima innovaatilisi protsesse. Õppesessioonidele ootame sind üks või kaks korda kuus ning õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt rakendada. Sessioonõpe võimaldab õppida ka töötavatel inimestel ja isegi väljaspool Eestit elades.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Kaasava hariduse siht on pakkuda kõigile õppijatele kuuluvustunnet, toetust ja aktiivset mõtestatud osalust oma potentsiaali realiseerimisel. Magistriõppekava paindlik õppetöö korraldus võimaldab ühitada õpingud tööga.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Õppekava on mõeldud kõigile, kellel on hea keeleoskus ja sobivad eeldused ning suur soov omandada õpetajakutse. Õppima ootame nii filoloogiharidusega inimesi kui ka neid, kes kavandavad karjääripööret ja on leidnud uue kutsumuse just koolist. Intensiivne, ent samas paindlik õppekava pakub võimaluse õppida nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid väärtustavaks mitmekeelse kooli õpetajaks. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Magistriõppes on valida kaks suunda. Kehalise kasvatuse õpetaja kutseõpingute suuna vilistlasena ootab sind kindel töökoht koos pika suvepuhkusega ning huvitav töö laste ja noortega. Treeneri-spordijuhi suunal õppides saad teadmised ja oskused selleks, et õpetada ja treenida sportlasi algajatest maailma tipptasemeni välja. Meie vilistlasena on sul erakordne võimalus aidata kaasa noorte ja täiskasvanute kehalise aktiivsuse suurendamisele, süstida lastesse liikumisrõõmu ja sellega parandada kogu Eesti tervisekäitumist. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis selles vallas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. Õppekava tugev külg on ka teooria ja praktika tihe seostamine ning individuaalne lähenemine õppijale.

Loe lähemalt

Sessioonõpe

See õppekava tagab põhjaliku hariduse, et saaksid asuda tööle nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme matemaatika või matemaatika-informaatika õpetajana. Mitmekülgset teoreetilist õpet saadab eri tüüpi ja põnev praktika koolides. Paindlik sessioonõpe tähendab loenguid ja muid kohtumisi pikemate õppesessioonidena, sealhulgas e-õppes, millele lisandub iseseisev töö.

Loe lähemalt

Päeva- ja sessioonõpe 

Koolipsühholoog toetab haridusasutustes õppivate laste ja noorte arengut koostöös pere ja haridustöötajatega. Ta on väärtuslik esmatasandi spetsialist laste ja noorte vaimse tervise toetamisel ja probleemide ennetamisel. Koolipsühholoogia magistrikraad annab teadmised ja oskused tööks koolipsühholoogina ning aluse koolipsühholoogi kutse taotlemiseks pärast kutseaasta läbimist. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Põhikooli mitme aine õpetaja magistriõpe avab vilistlasele tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest võimaldab korraga õppida mitme aine õpetajaks. Võimalik on saada ettevalmistus ka sotsiaalpedagoogina. 

Loe lähemalt

Sessioonõpe

Kui sind huvitab maailma tundmaõppimine selle mitmekesisuses ja komplekssuses, siis on see õppekava just sulle. Religiooniuuringute tähelepanu keskmes on nii Eestis kui ka kogu maailmas päevakajalised religiooniga seotud teemad. Teoloogia põimib eri distsipliine ja vaatepunkte, pakkudes laiapõhjalist humanitaarharidust. Religioonipedagoogika õppe läbinuna saad õpetajakutse, et töötada nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.  

Loe lähemalt

Päeva- ja sessioonõpe 

Võõrkeeleõpetaja magistriõppes on sul rohkesti valikuvõimalusi: siin saad õppida ühe, kahe või rohkema võõrkeele õpetajaks ja lisaerialana veel mõne humanitaaraine õpetajaks. Ootame õppima kõiki, kellel on bakalaureusekraad, väga hea võõrkeeleoskus ning eeldused ja motivatsioon õpetajaametiks. Mitmekülgne üldpedagoogiline, ainealane ja metoodiline ettevalmistus on põimitud eri tüüpi praktikatega ning annab avarad võimalused asuda tööle põhikoolis, gümnaasiumis või keeltekoolis nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

Loe lähemalt

2024/2025. õppeaastaks sellel õppekaval vastuvõttu ei toimu.

Õpetajahariduse õppekava läbimine avardab karjäärivõimalusi, sest saad põhjalikud aineteadmised ja õpetamisoskused, et õpetada oma erialaaineid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Omandad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted, samuti on tähtsal kohal tagasiside andmise, suhtlemis- ja juhtimisoskuste arendamine. Pooleteiseaastane sessioonõpe sisaldab rohkesti e-õpet ning annab sulle koos magistrikraadiga õpetajakutse, et pääseda kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule.

Loe lähemalt


Hea teada

 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad (või sellele vastav kvalifikatsioon) ning õpetajakutse.
 • Kui sind huvitab õpetajatöö, kuid bakalaureuse- või magistriõppesse ei saa õppima asuda, tutvu sellega, mida pakuvad Tartu Ülikooli täienduskoolitused — seal saad koguda nii väärtuslikke teadmisi kui ka ainepunkte. Õpetaja lisaeriala täiendusõppes (60 EAP) saad õpetajatööks vajalikud pädevused, et saaksid taotleda ka õpetajakutset. 
 • Kui tahaksid rohkem kindlust selle kohta, kas õpetaja amet sulle ikka päriselt sobib, võid uurida võimalust liituda prooviks asendusõpetaja programmiga.
 • Esimest korda üldhariduskooli või kutseõppeasutusse tööle asuvale õpetajale või tugispetsialistile (logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog) makstakse lähtetoetust, kui ta vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse või kutseõppeasutuse seaduse toodud nõuetele.